Test: Jaką matką z „Gry o tron” jesteś?

Test: Jaką matką z „Gry o tron” jesteś? Image

Test: Jaką matką z „Gry o tron” jesteś?

W przed­dzień dnia mat­ki po­sta­no­wi­łam spra­wić przy­jem­ność fa­non se­ria­lu opar­tym na dzie­łach R.R.Martina czy­li „Gry o tron”. Je­śli czu­jesz się na si­łach i nie­strasz­na ci zima, je­śli za­wsze spła­casz swo­je dłu­gi, je­śli nie sie­jesz, a zbie­rasz wiatr w ża­gle, je­śli je­steś dzi­ki lub bo­isz się in­nych, a do tego je­steś mat­ką – ten test jest dla cie­bie!

gameofthrones1

TEST

1. Two­je przy­ja­ciół­ki zor­ga­ni­zo­wa­ły baby sho­wer. Jaki pre­zent naj­bar­dziej przy­padł ci do gu­stu?

A: kie­lisz­ki do wina
B: muf­ka na rącz­kę wóz­ka
C: jaj­ko Fa­ber­ge
D: su­per cie­pły ro­żek dla dziec­ka
E: sek­sow­ny sta­nik do kar­mie­nia

2. Naj­bar­dziej lu­bisz:

A: wy­kwint­ne ko­la­cje, zwiew­ne suk­nie, smak szam­pa­na
B: ci­szę w domu i ogień trza­ska­ją­cy w ko­min­ku
C: wol­ność i mi­łość
D: nie­za­leż­ność i bez­pie­czeń­stwo
E: wła­sne dziec­ko

3. Ja­kie jest two­je ulu­bio­ne zwie­rzę:

A: wąż
B: wilk
C: jasz­czur­ka
D: niedź­wiedź
E: czar­na wdo­wa

4. Gdy masz ja­kieś zmar­twie­nie:

A: pi­jesz
B: mil­czysz
C: ska­czesz w ogień
D: ucie­kasz
E: przy­tu­lasz dziec­ko do pier­si

5. Ile­kroć po­zna­jesz no­wych lu­dzi:

A: pod­świa­do­mie wi­dzisz w nich wro­gów
B: je­steś po­wścią­gli­wie miła
C: nie da­jesz po­znać stra­chu na­wet jak się bo­isz
D: ze stra­chu nic nie mó­wisz
E: kpisz i iro­ni­zu­jesz
w roz­mo­wie z nimi

6. Gdy mój mąż po pra­cy nie wra­ca do domu na czas:

A: otwie­rasz ko­lej­ną bu­tel­kę wina
B: mar­twisz się, że coś mu się sta­ło
C: zaj­mu­jesz się swo­imi spra­wa­mi
D: cie­szysz się
E: je­steś prze­ko­na­na, że ma ko­chan­kę

7. Pra­ca jest dla cie­bie:

A: ca­łym ży­ciem
B: przy­krym obo­wiąz­kiem
C: źró­dłem wła­dzy
D: for­mą znie­wo­le­nia
E: je­steś stwo­rzo­na do wyż­szych ce­lów, nie pa­rasz się pra­cą

8. Jest oczy­wi­ste, że je­steś dum­na ze swo­je­go dziec­ka. Ja­kie kom­ple­men­ty sły­szysz naj­chęt­niej?

A: wa­lecz­ny, zna się na bro­ni
B: pięk­na cór­ka, mą­dry syn
C: sie­je strach
D: słod­kie dziec­ko
E: po­dob­ny do ma­mu­si

9. Two­je dziec­ko od­ma­wia po­sprzą­ta­nia za­ba­wek, któ­re są po­roz­rzu­ca­ne po ca­łym po­ko­ju.

A: ka­żesz ko­muś je po­sprzą­tać
B: na­ka­zu­jesz mu je po­sprzą­tać, a jak tego nie robi, po­ma­gasz mu
C: skła­dasz je ra­zem z nim
D: skła­dasz je za nie­go
E: to nie two­je dziec­ko je roz­rzu­ci­ło!

10. Je­steś z dziec­kiem na za­ku­pach, gdzie ono za­uwa­ża mod­ną za­baw­kę, któ­ra bar­dzo mu się po­do­ba. Nie­ste­ty, jest bar­dzo dro­ga. Jak re­agu­jesz?

A: ku­pu­jesz z kar­ty kre­dy­to­wej
B: ku­pu­jesz z cięż­kim ser­cem za ostat­nie pie­nią­dze
C: nie ku­pu­jesz mimo pro­te­stów
D: tłu­ma­czysz, że was na nią nie stać i nie ku­pu­jesz
E: ku­pu­jesz, w koń­cu two­je dziec­ko tego po­trze­bu­je

11. Obcy męż­czy­zna, któ­ry roz­ma­wia z Two­im dziec­kiem na pla­cu za­baw to:

A: Spi­sko­wiec
B: Mor­der­ca
C: Głu­piec
D: Zło­czyń­ca
E: Nikt waż­ny

12. Swo­je dziec­ko kar­misz:

A: Wy­kwint­ny­mi po­tra­wa­mi
B: Eko-wa­rzy­wa­mi i świe­żym kró­li­kiem
C: Su­ro­wym mię­sem
D: Tym, co w lo­dów­ce
E: Tyl­ko pier­sią!

13. Two­je dziec­ko kłó­ci się w pia­skow­ni­cy z in­nym ma­lu­chem o ło­pat­kę, któ­ra nie na­le­ży do nie­go.

A: Sta­jesz po stor­nie swo­je­go dziec­ka i za­bie­rasz za­baw­kę dru­gie­mu
B: Tłu­ma­czysz, że musi ją od­dać wła­ści­cie­lo­wi, a je­śli chce to ku­pisz mu taką samą
C: Sta­now­czo mó­wisz dziec­ku, że ma od­dać, co nie na­le­ży do nie­go i za­jąć się swo­imi za­baw­ka­mi
D: Me­diu­jesz spór i znaj­du­jesz naj­lep­sze dla oby­dwu roz­wią­za­nie
E: Prze­cież to za­baw­ka two­je­go dziec­ka!

14. Jest sło­necz­ny dzień, wy­bra­li­ście się na pla­żę. Na­gle wi­dzisz strasz­ną sce­nę: ko­le­ga two­je­go dziec­ka wy­sy­pał na nie­go pia­sek z ło­pat­ki.

A: Pod­stęp­nie wsy­pu­jesz ko­le­dze pia­sek w spodnie
B: Wy­trze­pu­jesz pia­sek z bluz­ki swo­je­go dziec­ka
C: Da­jesz dzie­ciom swo­bo­dę, niech się sami do­ga­da­ją
D: Mar­twisz się w ukry­ciu i oglą­dasz roz­wój ak­cji
E: Da­jesz nie­grzecz­ne­mu ba­cho­ro­wi klap­sa i za­bie­rasz swo­je dziec­ko z pla­ży

15. Two­je dziec­ko koń­czy sześć lat, obie­ca­łaś jemu przy­ję­cie uro­dzi­no­we. Ja­kie są two­je pla­ny?

A: Uro­dzi­ny w sali za­baw z mo­ty­wem prze­wod­nim „Śre­dnio­wie­cze”: tur­niej ry­cer­ski, ku­gla­rze, pie­czo­ny pro­siak itd.
B: Ro­bisz ucztę, któ­rą za­pa­mię­ta do koń­ca ży­cia
C: Prze­bie­rasz wszyst­kich za smo­ki
D: Stan­dar­do­wy tort wy­star­czy
E: Spę­dzasz z dziec­kiem każ­dą wol­ną chwi­lę i speł­niasz jego za­chcian­ki

Odpowiedzi:

Więk­szość A: Je­steś Cer­sei Lan­ni­ster

Cerseilannister

Ko­chasz swo­je dzie­ci jak praw­dzi­wa lwi­ca. Nie dasz skrzyw­dzić ni­ko­mu. Nie wy­po­sa­żasz ich jed­nak w cen­ne rady, a jak cię za­wio­dą – mó­wisz o tym gło­śno. Dzia­łasz pod­stęp­nie i więk­szość osób twier­dzi, że je­steś nie tyl­ko pięk­na, ale tak­że mą­dra, bły­sko­tli­wa i wład­cza. Uwiel­biasz moc­ne trun­ki, masz moc­ną gło­wę, ale sła­be ner­wy. Le­piej nie za­dzie­rać z tobą, bo masz wpły­wo­wych przy­ja­ciół i nie­bez­piecz­ne po­my­sły.

Więk­szość B: Je­steś Ca­te­lyn Stark

Catelynstark

Twar­do stą­pasz po zie­mi. Zwią­zek z męż­czy­zną jest dla cie­bie spra­wą roz­sąd­ku a nie ser­ca. Dzie­ci ko­chasz i po­ma­gasz na ile umiesz. Po­tra­fisz na­uczyć je do­bra i ostroż­no­ści. Cza­sem mi­łość do dzie­ci przy­sła­nia ci zdro­wy roz­są­dek i po­zwa­lasz im po­peł­niać zbyt wiel­kie błę­dy. Pa­mię­taj, nie na każ­dym zdą­ży się cze­goś na­uczyć, by­wa­ją błę­dy nie do zma­za­nia np. zje­dze­nie tru­ją­cych grzy­bów. W wy­cho­wa­niu sta­rasz się być bli­sko dzie­ci, na­wet je­śli o tym nie wie­dzą, i za­ra­zem da­wać wol­ną rękę.

Więk­szość C: Je­steś Da­ene­rys Tar­ga­ry­en

Daenerystargaryen

Je­steś pew­ną sie­bie ko­bie­tą. Jak ko­chasz to ca­łym ser­cem, jak nie­na­wi­dzisz – to aż po grób. Dla dzie­ci sko­czysz na­wet w ogień. Wiesz, że dasz radę. Je­steś prze­ko­na­na o swo­jej nie­omyl­no­ści. Sta­wiasz pra­wo po­nad wszyst­ko. W głę­bi ser­ca masz duże po­kła­dy em­pa­tii. Dzie­ci są dla cie­bie bar­dzo waż­ne i nie mo­żesz znieść my­śli, że ktoś może je uzna­wać za nie­wy­cho­wa­ne czy złe. W wy­cho­wa­niu kie­ru­jesz się wła­snym ser­cem. Cza­sa­mi mo­żesz jed­nak po­słu­chać rad bar­dziej do­świad­czo­nych osób od cie­bie.

Więk­szość D: Je­steś Goź­dzi­kiem

gozdzik

Wie­lu rze­czy się bo­isz. Szcze­gól­nie drżysz o swo­je dziec­ko. Nie spra­wia to jed­nak, że wy­cho­wu­jesz swo­je dziec­ko pod klo­szem. Jak na oso­bę, któ­ra ma nie­wie­le do­świad­czeń ze świa­tem wiesz jak zaj­mo­wać się dziec­kiem i dać mu mi­łość. Kie­ru­jesz się ser­cem, na­wet je­śli kry­je się w nim strach. Ko­chasz dziec­ko i chcesz dla nie­go to, co naj­lep­sze, na­wet je­śli dla cie­bie ozna­cza to nie­zna­ne. Wię­cej od­wa­gi, idziesz w do­brym kie­run­ku.

Więk­szość E: Je­steś Lysą Ar­ryn

Lysaarryn

Dziec­ko to dla cie­bie wszyst­ko. Zu­peł­nie wszyst­ko. Nie jest dla cie­bie waż­ny dom, lu­dzie, wła­dza. Tyl­ko do­bro dziec­ka. Wie­rzysz w cał­ko­wi­cie bez­stre­so­we wy­cho­wa­nie i ma­gię mle­ka mat­ki. Chro­nisz dziec­ko przed ca­łym świa­tem, dzię­ki cze­mu jest on nie tyl­ko bez­czel­ne, ale tak­że wą­tłe. Jak od­py­sku­je, cho­wa się za two­ją spód­ni­cą, bo wie, że wy­sta­wisz wła­sną pierś do wal­ki z każ­dym wro­giem. War­to tro­chę po­lu­zo­wać, bo da­le­ko tak nie po­cią­gniesz.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 25 kwietnia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano: