Pierwsza wizyta u specjalisty — pulmonolog

Pierwsza wizyta u specjalisty — pulmonolog Image

Pierwsza wizyta u specjalisty — pulmonolog

Dwa se­zo­ny w roku mamy pro­blem. Jest to póź­na wio­sna i wcze­sna je­sień. Za cie­pło na zi­mo­we kurt­ki, za zim­no na wiosenno/jesienne płasz­czy­ki czy blu­zy po­la­ro­we. Niby nic, cza­sem słoń­ce, cza­sem deszcz, a już lecą pierw­sze gile. Nie te pu­cha­te, z czer­wo­ny­mi brzusz­ka­mi, tyl­ko te dłu­gie, zie­lo­ne lub żół­te. Gile z nosa. Za­raz po nich po­ja­wia­ją się bez­sen­ne noce i ka­szel. Tyl­ko jaki to ka­szel: mo­kry, su­chy, szcze­ka­ją­cy? Dla mnie wszyst­kie brzmią tak samo. A może to ka­szel alergiczny?

Pierw­szy­mi kro­ka­mi każ­de­go ro­dzi­ca w przy­pad­ku je­sien­ne­go czy wio­sen­ne­go prze­zię­bie­nia bywa pe­dia­tra. Je­śli dziec­ko nie­po­ko­ją­co czę­sto cho­ru­je na scho­rze­nia ukła­du od­de­cho­we­go, prze­bie­ga­ją one gwał­tow­nie (np. czę­ste za­pa­le­nia oskrze­li) lub prze­wle­kle dziec­ko może otrzy­mać skie­ro­wa­nie do pul­mo­no­lo­ga. Jego za­da­niem jest po­zna­nie od­po­wie­dzi na py­ta­nie: dla­cze­go dziec­ko kasz­le mimo sto­so­wa­nia le­ków, co zo­sta­ło prze­oczo­ne, czy przy­czy­ną kasz­lu nie jest aler­gia (tu przy­dat­na jest tak­że wi­zy­ta u aler­go­lo­ga, któ­ra jest uzu­peł­nie­niem po­ra­dy pulmonologicznej).

Cze­go spo­dzie­wać się pod­czas wizyty?

Wi­zy­ta u pul­mo­no­lo­ga, tak jak u każ­de­go in­ne­go spe­cja­li­sty, roz­po­czy­na się od krót­kie­go wy­wia­du. Le­karz po­wi­nien wie­dzieć z ja­ki­mi do­le­gli­wo­ścia­mi mę­czy się dziec­ko, od ja­kie­go cza­su, czy w ro­dzi­nie wy­stę­po­wa­ły pro­ble­my z płu­ca­mi lub oskrze­la­mi, a tak­że aler­gią, gdyż czę­sto są to po­wią­za­ne przy­pa­dło­ści. Waż­ne jest, by ro­dzi­ce po­da­li jak naj­wię­cej in­for­ma­cji. Nie po­win­ni oni krę­po­wać się w za­da­wa­niu py­tań. Le­karz ob­słu­cha oskrze­la i płu­ca ste­to­sko­pem, by wy­klu­czyć na przy­kład na za­pa­le­nie oskrze­li lub za­pa­le­nie płuc. Gdy do­le­gli­wo­ści opi­sa­ne przez pa­cjen­ta wy­da­ją się być po­waż­ne pul­mo­no­log zle­ca spe­cja­li­stycz­ne ba­da­nia np. spi­ro­me­trię czy prze­świe­tle­nie płuc (wy­ko­na­nie zdję­cia RTG).

Spi­ro­me­tria to ba­da­nie, któ­re mie­rzy ob­ję­to­ści i po­jem­no­ści płuc oraz prze­pły­wy po­wie­trza znaj­du­ją­ce­go się w płu­cach i oskrze­lach. Przed przy­stą­pie­niem do ba­da­nia, pa­cjent po­wi­nien wy­ko­nać kil­ka głę­bo­kich wde­chów. Pod­czas ostat­nie­go głę­bo­kie­go wde­chu przy­kła­da usta do ust­nik spi­ro­me­tru i jak naj­szyb­ciej wdmu­chu­je do apa­ra­tu cały za­pas po­wie­trza, jaki zgro­ma­dzi w płu­cach. Jest czę­sto sto­so­wa­na w dia­gno­sty­ce astmy.

Pro­blem: astma

Od­ręb­nym pro­ble­mem jest ast­ma. To nie jest zwy­czaj­ny ka­szel aler­gicz­ny, któ­ry po­wsta­je pod­czas ze­tknię­cia aler­gi­ka z draż­nią­cym go czyn­ni­kiem. Ast­ma jest prze­wle­kłą cho­ro­bą za­pal­ną ukła­du od­de­cho­we­go. Cha­rak­te­ry­stycz­ne są dla niej przede wszyst­kim świsz­czą­cy od­dech, dusz­ność, uczu­cia ści­ska­nia w klat­ce pier­sio­wej i ka­szel, wy­stę­pu­ją­cy szcze­gól­nie w nocy lub nad ra­nem. Je­sien­ne za­ostrze­nie ast­my spo­wo­do­wa­ne jest naj­czę­ściej przez in­fek­cje wi­ru­so­we, głów­nie ri­no­wi­ru­sa­mi. Wraz z aler­gią od­po­wia­da­ją one za ok. 80 proc. za­ostrzeń ast­my. Poza tym, w przy­pad­ku dzie­ci, po­wrót do szko­ły czy przed­szko­la to tak­że spo­tka­nie z no­wy­mi aler­ge­na­mi oraz stres.

Przede wszyst­kim w przy­pad­ku stwier­dze­nia ast­my u dziec­ka na­le­ży re­gu­lar­nie przyj­mo­wać prze­pi­sa­ne leki, gdyż jest to pod­sta­wą sku­tecz­ne­go le­cze­nia ast­my. Ku­ra­cję moż­na prze­rwać tyl­ko i wy­łącz­nie za po­zwo­le­niem le­ka­rza pro­wa­dzą­ce­go, ni­gdy na wła­sną rękę, na­wet je­śli za­uwa­ży­my względ­ną poprawę.

Wpis za­wie­ra link promocyjny

Fot. 1 SO­CIA­Lis­BET­TER, Fot. 2 Ja­kob Mon­tra­sio, CC BY 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 7 października 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano: