Poradniki,  Prawo i rodzina

Czy można zostawić dziecko drugi rok w tej samej klasie na życzenie?

Przyzwyczailiśmy się, że uczeń musi powtarzać klasę jeśli jego wyniki w nauce są za słabe lub opuścił ponad 50 proc. zajęć, nawet z powodu choroby. Co jednak, kiedy to rodzic chce, by dziecko pozostało w tej samej klasie i nadrobiła spokojnie materiał, zamiast przepychać je na miernych ocenach dalej? Czy można zostawić dziecko na drugi rok w tej samej klasie na żądanie rodzica?

Problem 5-latków w pierwszej klasie

Obecnie nadal 5-latki mogą pójść do pierwszej klasy rok wcześniej. Także Natka wypełniała test gotowości do nauki. Nie jest to jednak obowiązek i decyzja o chęci należy do rodziców. Mimo wszystko są dzieci, które nawet mając 6 lat nie dają rady sprostać obowiązkom ucznia. W takim wypadku najlepiej udać się do poradni pedagogiczno-psychologicznej i zasięgnąć opinii specjalisty. Jeśli orzeknie on, że dziecko jest niedojrzałe emocjonalnie, niesamodzielne, ma wady wymowy bądź brakuje mu elementarnych predyspozycji, by sprostać niełatwej w końcu roli ucznia, pozostaje ono w przedszkolnej czy szkolnej zerówce rok dłużej.

Promocja do 4 klasy

Rodzice uczniów klasy 3 szkoły podstawowej czasem mają wątpliwości, czy ich dziecko jest na tyle dojrzałe, by poradzić sobie w 4 klasie. Tym bardziej nie sprzyja temu opisowy system oceniania, do którego się w sumie jeszcze nie przyzwyczailiśmy. Często dzieci te były posłane do szkoły w wieku sześciu lat tak jak mój Arti. Czy można takich uczniów pozostawić w 3 klasie na wniosek rodziców? Okazuje się że tak. Zgodnie z art. 44o ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, uczeń klasy 1-3 szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1-3 szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. Każdy taki przypadek jest indywidualnie rozpatrywany, a do każdego wniosku rodziców wychowawca indywidualnie wyraża swoją opinię.

Co z 7 i 8 klasą?

Do Rzecznika Praw Dziecka przychodzi obecnie sporo listów od zaniepokojonych rodziców. Dzieci są przeładowane materiałem, a dodatkowo wypuszczenie dwóch roczników w tym samym czasie, 8 klasy szkoły podstawowej i 3 gimnazjum, a za rok połączonych roczników, które musiały iść wcześniej do szkoły, skutkuje tym, że będzie trzeba zrobić szkoły i czas lekcyjny z gumy, bo inaczej wszyscy się nie pomieszczą. Martwią się w sumie przede wszystkim rodzice i szkoły, mniej dzieci. W tym przypadku sam fakt dużego roczniak kończącego szkołę w tym samym czasie nie jest podstawą do pozostawianie dziecka na żądanie rodzica w tej samej klasie.

Powtarzanie klasy: porażka czy szansa?

Zdaniem niektórych pedagogów czasem, dla dobra ucznia, lepiej pozwolić mu przejść na kolejny szczebel edukacji, niż siłą zatrzymywać w miejscu, w którym utknął. Trudnym momentem jest np. przejście z 3 do 4 klasy szkoły podstawowej. Zaległości z powstałych podczas pierwszych trzech lat nauczania nie da się nadrobić, gdy zmieniają się nauczyciele i system nauki, obowiązków przybywa, a od ucznia wymaga się już większej samodzielności. Dobrym rozwiązaniem może okazać się zatrzymanie ucznia w trzeciej klasie, by nadrobił zaległości w zakresie umiejętności, które będą mu niezbędne na kolejnych etapach nauki. Zdarza się, że takim uczniom pomaga dopiero zmiana środowiska, szkoły, nauczycieli i kolegów.

Czy rzeczywiście potrzebne jest pozostawienie dziecka w tej samej klasie?

Powtarzanie roku ma sens jedynie wtedy, kiedy dziecko rzeczywiście przejawia poważne problemy z nauką i pomimo pracy z rodzicami i z pedagogiem ma wciąż problemy z liczeniem, czytaniem czy pisaniem. Warto dodatkowo zasięgnąć opinii wychowawcy, szkolnego psychologa czy innego specjalisty w tej dziedzinie. Przed podjęciem decyzji dobrze jest także sprawdzić, czy dziecko nie boryka się z np. dyspraksją, dysleksją, dyskalkulią czy dysgrafią. Ostateczną diagnozę można otrzymać po przejściu badania psychologicznego. Takie dziecko może kontynuować naukę w kolejnej klasie, jednak będzie wdrożony w jego nauczanie specjalny program.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o pozostawienie dziecka w tej samej klasie składa się w szkole, do której uczęszcza dziecko lub innej, jaką wybrał rodzic. Jeżeli wniosek zostanie złożony do dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, uczeń jest przyjmowany z urzędu. Rodzice mogą również złożyć wniosek do innej szkoły publicznej – poza swoim obwodem, a także do szkoły niepublicznej. Jeżeli opiekunowie złożą wniosek o pozostawienie dziecka w tej samej klasie, ale w szkole innej niż ta, do której uczęszcza obecnie, powinni powiadomić o tym dyrektora obecnej szkoły podstawowej. Przyjęcie ucznia następuje wówczas w drodze zwykłej rekrutacji. Nie istnieje ustalony wzór wniosku o pozostawienie ucznia w drugiej klasie.Najważniejsze, aby znalazła się na nim informacja, jaka jest decyzja rodziców oraz ich podpis. I żeby była dobrze przemyślana.

Fot. vazovsky, CC BY-SA 2.0

Warto pamiętać, że obowiązek szkolny trwa do ukończenia szkoły podstawowej i spełnia się go np. przez uczęszczanie do szkoły publicznej lub niepublicznej czy też poprzez edukację domową, na którą zezwolił dyrektor szkoły z rejonu. Natomiast obowiązek nauki trwa do ukończenia 18. roku życia.