Całkiem poradnikowo

Ortografia łatwa rzecz, a więc błędom powiedz precz!

Język pol­ski jest uwa­ża­ny za jeden z naj­trud­niej­szych języ­ków wła­śnie m.in. z powo­du orto­gra­fii, któ­ra wie­lu ludziom spę­dza sen z powiek. Nie tyl­ko dzie­ci mają z tym pro­blem, ale to one nie­ste­ty są za nią oce­nia­ne. Dla­te­go przed­sta­wię Wam dzię­ki uprzej­mo­ści Moni­ki z Kin­der Świat meto­dę dzię­ki, któ­rej łatwiej będzie Waszym pocie­chom zaprzy­jaź­nić się z tym, jak­że trud­nym tema­tem.

Co to jest metoda hakowa?

Meto­da hako­wa jest rodza­jem mne­mo­tech­ni­ki, w któ­rej wyko­rzy­stu­je­my haki pamię­cio­we, aby w szyb­ki i łatwy spo­sób przy­swo­ić par­tię mate­ria­łu. Anga­żu­je ona obie pół­ku­le mózgu wyko­rzy­stu­jąc histo­ryj­ki, sko­ja­rze­nia i obra­zy. Auto­rem orto­gra­fii meto­dą hako­wą jest Euro­pej­ski Insty­tut Szko­le­nio­wy.

Orto­gra­fia łatwa rzecz,
A więc błę­dom powiedz precz,
Rób dyk­tan­da, czy­taj książ­ki
I z pol­skie­go przy­noś piąt­ki.

A jak można wykorzystać metodę hakową do nauki ortografii?

Teoria

Teo­ria jest waż­na, jed­nak nie naj­waż­niej­sza. Aby lepiej ją zro­zu­mieć war­to zro­bić ksią­żecz­kę, któ­rą Wy, rodzi­ce, może­cie trak­to­wać tyl­ko jako pomoc. W ten spo­sób łatwiej wytłu­ma­czyć dziec­ku zasa­dy i Wam samym je zro­zu­mieć, bądź sobie przy­po­mnieć . Nie nale­ży jed­nak kato­wać nią dziec­ka, gdyż suche wku­wa­nie nie przy­no­si efek­tu. Ksią­żecz­ka jest per­so­na­li­zo­wa­na, przez co dziec­ko czu­je się wyjąt­ko­we i chęt­niej po nią się­ga.

Dyktanda

W ksią­żecz­ce oprócz teo­rii znaj­du­ją się dyk­tan­da uło­żo­ne spe­cjal­nie na potrze­by tego zesta­wu. To Ty jesteś rodzi­cem i to Ty wiesz na jakim pozio­mie jest Two­je dziec­ko. Nie musisz od razu wyma­gać od nie­go napi­sa­nia całe­go dyk­tan­da. Mogą to być na począ­tek 2–3 zda­nia, z któ­ry­mi wiesz, że dziec­ko sobie pora­dzi. Zachę­cisz je w ten spo­sób do kon­ty­nu­owa­nia nauki. Pamię­taj, że nie­po­wo­dze­nia zra­ża­ją!

Słówka

Dodat­ko­wo dobrze jest przy­go­to­wać zestaw słó­wek, któ­re zosta­ły wyko­rzy­sta­ne w dyk­tan­dach. Mogą być one przy­cze­pia­ne na rzep do tabli­cy fil­co­wej. W słów­kach wykrop­ko­wa­ne zosta­ło miej­sce, któ­re dziec­ko powin­no uzu­peł­nić po dyk­tan­dzie, by unik­nąć utrwa­la­nia błę­dów.

Haki pamięciowe

Uży­te w tym przy­kła­dzie haki pamię­cio­we to motyw opar­ty o ory­gi­nal­ną wer­sję meto­dy). I tak: rzod­kiew­ka odno­si się do słó­wek zawie­ra­ją­cych rz, żaba do ż, chiń­czyk do ch, hie­na do h, urwis do u i ósem­ka do ó. Są to kolo­ro­we posta­ci, dzię­ki któ­rym dziec­ku łatwiej będzie zapa­mię­tać pisow­nię słów, ponie­waż będzie je koja­rzy­ło z okre­ślo­nym dyk­tan­dem odno­szą­cym się do haka pamię­cio­we­go. Oddzia­łu­je­my tutaj na wyobraź­nię, a nie na samo wyucze­nie się słów.

 

Pamię­taj: im bar­dziej absur­dal­na opo­wieść tym bar­dziej pobu­dza­my kon­cen­tra­cję i nasz mózg trwa­le zapa­mię­tu­je te infor­ma­cje!

Na blo­gu Kin­der Świat znaj­dzie­cie sza­blo­ny haków pamię­cio­wych, ksią­żecz­ki z teo­rią, dyk­tan­da­mi oraz słów­ka­mi do pobra­nia w wer­sji dar­mo­wej. Okład­ka zosta­ła zapro­jek­to­wa­na przez Pla­ka­tów­kę. Cały zestaw, któ­ry może­cie sami wyko­nać i wyko­rzy­stać, uła­twi Waszym dzie­ciom naukę. Korzy­staj­cie z nie­go!


Kil­ka słów o autor­ce wpi­su:

Moni­ka pro­wa­dzi blog Kin­der Świat. Jest to miej­sce, w któ­rym umiesz­cza zabaw­ki i pomo­ce edu­ka­cyj­ne do samo­dziel­ne­go wyko­na­nia. Uży­cie mne­mo­tech­ni­ki w jej pra­cach powo­du­je, że nauka z taki­mi pomo­ca­mi sta­je się przy­jem­niej­sza. Na blo­gu znaj­dzie­cie nie tyl­ko łatwe instruk­ta­że, ale tak­że infor­ma­cje, gdzie kupu­je mate­ria­ły, ile cza­su zaj­mu­je wyko­na­nie zabaw­ki, dla kogo jest ona prze­zna­czo­na, jaką peł­ni funk­cję czy sza­blo­ny do pobra­nia.