15 ciekawostek dotyczących dzieci

15 ciekawostek dotyczących dzieci Image

15 ciekawostek dotyczących dzieci

Są rze­czy na zie­mi i na nie­bie o któ­rym nie śni­ło się fi­lo­zo­fom. Dla przy­kła­du ta­kie dzie­ci – niby małe, nie­świa­do­me, a ta­kie doj­rza­łe i mą­dre. Cza­sem na­wet po­tra­fią do­ro­słe­go za­dzi­wić i na­uczyć.

Jak by­łam jesz­cze pięk­na, mło­da i bez­dziet­na nie wi­dzia­łam tego ogro­mu wie­dzy, któ­ra bę­dzie mi dana jak po­wi­ję pier­wo­rod­ne­go… A po­tem jak bę­dzie miał ro­dzeń­stwo… Każ­de dziec­ko, na­wet te na­po­tka­ne przy­pad­kiem w skle­pie, na pla­cu za­baw czy w przed­szko­lu, po­tra­fi na­uczyć mnie cze­goś no­we­go.

Ciekawostki o dzieciach, które poznałam dopiero jak urodziłam własne:

 1. dzie­ci wi­dzą rze­czy nie­wi­dzial­ne dla oczu – znaj­dą każ­dy okru­szek na pod­ło­dze, peta na chod­ni­ku, psia kupę na traw­ni­ku czy lody w skle­po­wej za­mra­żar­ce, na­wet jak nie do­się­ga­ją gło­wą, by je przez szy­bę obej­rzeć;
 2. dzie­ci mają zdu­mie­wa­ją­cy słuch – sły­szą sze­lest ci­cha­czem otwie­ra­ne­go cu­kier­ka w in­nym po­ko­ju, skra­da­ją­ce­go się do wyj­ścia ro­dzi­ca w środ­ku nocy, gdy naj­dzie go chęć sa­mo­dziel­ne­go usy­pia­nia dziec­ka, a przede wszyst­kim sze­lest po­ście­li, gdy zmę­czo­na kła­dziesz gło­wę na po­dusz­kę;
 3. dzie­ci umie­ją li­czyć jesz­cze za­nim po­zna­ją licz­by – za­wsze wie­dzą, że masz wię­cej cu­kier­ków niż je­den!
 4. dzie­ci zna­ją się na sys­te­mie me­trycz­nym — wie­dzą np. ile pa­sty mie­ści się w tub­ce pa­sty do zę­bów (u mnie od drzwi w ła­zien­ce do ka­na­py w sa­lo­nie), ile ważą żel­ki ku­pio­ne na wagę (za­wsze za mało!) czy jak da­le­ko znaj­du­je się ulu­bio­na sala za­baw;
 5. dzie­ci zna­ją za­sa­dy fi­zy­ki – zna­ją gra­wi­ta­cję i nie za­wa­ha­ją się jej użyć, zrzu­ca­jąc no­to­rycz­nie przed­mio­ty z róż­nych wy­so­ko­ści np. drew­nia­ne puz­zle z bal­ko­nu na 4 pię­trze;
 6. dzie­ci są znaw­ca­mi pięk­na – po­dzi­wia­ją wszyst­kie wscho­dy słoń­ca i lu­bią dzie­lić się ra­do­ścią ich oglą­da­nia z ro­dzi­ca­mi;
 7. dzie­ci zna­ją za­sa­dę dzia­ła­nia mi­kro­fali – je­śli ro­dzi­ce o tym nie wie­dzą, uczą ich do skut­ku, że her­ba­ta i kawa iden­tycz­nie sma­ku­ją, je­śli pod­grze­wasz je wie­lo­krot­nie w mi­kro­fa­lów­ce;
 8. dzie­ci wpro­wa­dza­ją ład i or­ga­ni­za­cję – jesz­cze ni­gdy nie po­tra­fi­łaś w tak krót­kim cza­sie ro­bić tyle czyn­no­ści jed­no­cze­śnie;
 9. dzie­ci są znaw­ca­mi ame­ry­kań­skie­go pra­wa – za­pa­mię­tu­ją wszel­kie pre­ce­den­sy np. jed­no­ra­zo­we po­zwo­le­nie na oglą­da­nie ba­jek aż do za­śnię­cia i przy każ­dej moż­li­wej oka­zji chcą ko­rzy­stać z ana­lo­gii;
 10. dzie­ci mają do­sko­na­lą orien­ta­cję w prze­strze­ni – zna­ją za­wsze naj­krót­szą tra­sę do ulu­bio­nej lo­dziar­ni czy sa­mo­cho­dzi­ków za 2 zł w cen­trum han­dlo­wym;
 11. dzie­ci do per­fek­cji opa­no­wa­ły mo­du­la­cję gło­sem – po­tra­fi­ły­by za­śpie­wać arię, je­śli tyl­ko za­wie­ra­ła­by prze­bo­je z „Kra­iny lodu”, po­tra­fi na dzie­sięć spo­so­bów po­wie­dzieć „pro­szę” czy wy­da­jąc z sie­bie pi­ski o wy­so­kiej czę­sto­tli­wo­ści spro­wo­ko­wać psy do szcze­ka­nia;
 12. dzie­ci mają nie­sa­mo­wi­tą siłę per­swa­zji i ilu­zji – ich dzia­ła­nia prze­wyż­sza­ją na­wet se­an­se Kasz­pi­row­skie­go i Co­per­fiel­da ra­zem wzię­te, bo dzie­cię­cy uśmiech le­czy cho­ro­by ser­ca, ner­wi­ce i de­pre­sje, słod­kie oczy po­tra­fią za­hip­no­ty­zo­wać le­piej niż nie­je­den hip­no­ty­zer i uwie­rzysz, że to nie ono ugry­zło bra­ta w ucho, tyl­ko on sam się ugryzł;
 13. dzie­ci są mi­strza­mi prze­słu­chań – ob­li­czo­no, że prze­cięt­ny czte­ro­la­tek za­da­je dzien­nie 437 py­tań; je­śli nie od­po­wiesz, zada je ko­lej­ny raz!
 14. dzie­ci za­krzy­wia­ją cza­so­prze­strzeń — masz tak mało cza­su wol­ne­go, że nie przy­cho­dzą ci do gło­wy żad­ne głu­po­ty typu czysz­cze­nie sre­ber czy se­gre­go­wa­nie ko­lo­ry­stycz­ne skar­pe­tek – zwy­czaj­nie ty masz już po­rzą­dek, tyle że mi­ni­mum sa­ni­tar­ne tro­chę się ob­ni­ży­ło; do­dat­ko­wo wi­dząc za­baw­ki w każ­dym ką­cie domu masz wra­że­nie, jak­by świat się nie­zmier­nie szyb­ko kur­czył…
 15. dzie­ci są spra­wie­dli­we – spra­wie­dli­wie dzie­lą się uro­dą, bo każ­da mama twier­dzi, że ma naj­pięk­niej­sze.

A Ty ja­kie znasz cie­ka­wost­ki do­ty­czą­ce dzie­ci?

Fot. Tim Sa­moff, CC BY-ND 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 20 listopada 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano: