Dla dorosłych

Zaskocz gości brazylijskimi truflami w trzech świątecznych smakach

Jakie są słod­kie sma­ki świąt? Pier­nik, ser­nik, mię­to­we liza­ki w kształ­cie laski, pier­nicz­ki na cho­in­kę, pier­nik i adwo­kat. I może jesz­cze pier­nik! Jed­nak cza­sem potrze­ba cze­goś nowe­go, dla­te­go spe­cjal­nie dla Was, oraz mojej sza­now­nej koń­co­wej czę­ści ple­ców, pole­cam bri­ga­de­iros, czy­li tru­fle bra­zy­lij­skie w trzech świą­tecz­nych sma­kach.

Czym jest brigadeiros?

Tru­fle bra­zy­lij­skie, czy­li bri­ga­de­iros, to tro­chę inna odsło­na kró­wek. Ten tra­dy­cyj­ny bra­zy­lij­ski deser jest przede wszyst­kim ze skon­den­so­wa­ne­go mle­ka, masła, kakao oraz cze­ko­la­dy. Taką masę obta­cza się w róż­nych dodat­kach jak orze­chach, cukro­wej posypce,startej cze­ko­la­dzie czy nawet wiór­kach koko­so­wych (wte­dy powsta­ją Beijin­ho de Coco podob­ne do Rafa­el­lo).

Bri­ga­de­iros mają cie­ka­wą histo­rię powsta­nia. Po II Woj­nie Świa­to­wej pod­czas wybo­rów pre­zy­denc­kich Egu­ar­do Gomes, były bry­ga­dier, miał gro­no zapa­lo­nych wybor­ców. Nic dziw­ne­go, sko­ro jego hasłem było „Gło­suj na bry­ga­die­ra, któ­ry jest przy­stoj­ny i sta­nu wol­ne­go!”. Wpa­dli oni na pomysł, by pod­czas spo­tkań zwią­za­nych z kam­pa­nią sprze­da­wać cukierki,a za pie­nią­dze uzy­ska­ne z ich sprze­da­ży jesz­cze bar­dziej roz­krę­cić kam­pa­nię Egu­ar­do. Jed­nak ze wzglę­du na pro­ble­my z dostęp­no­ścią po woj­nie cukru czy świe­że­go mle­ka zde­cy­do­wa­no, że do pro­duk­cji cukru uży­ją skon­den­so­wa­ne­go mle­ka, cze­ko­la­dy i masła. Cukier­ki te zwano„cukierkami Bry­ga­dzi­sty (Bri­ga­de­iro)”. Cukier­ki oka­za­ły się strza­łem w dzie­siąt­kę, ale Egu­ar­do i tak nie zdo­był fote­la pre­zy­denc­kie­go.

Przepis na trufle brazylijskie

Przepis podstawowy

  • pusz­ka mle­ka skon­den­so­wa­ne­go, sło­dzo­ne­go (530 g)
  • 1/4 kost­ki masła (50 g)

Trufle miętowe

Do prze­pi­su pod­sta­wo­we­go doda­je­my kil­ka kro­pel olej­ku mię­to­we­go oraz pokru­szo­ną laskę mię­to­we­go liza­ka. Obta­cza­my tak­że w mię­to­wym pokru­szo­nym liza­ku.

Trufle adwokatowe bez alkoholu lub z

Do prze­pi­su pod­sta­wo­we­go doda­je­my dwa żółt­ka jaj­ka oraz szczyp­tę gał­ki musz­ka­to­ło­wej. W wer­sji alko­ho­lo­wej moż­na dodać łyż­kę rumu. Doda­je­my roz­to­pio­ną bia­łą cze­ko­la­dę lub 3 łyż­ki zmie­lo­nych mig­da­łów. Obta­cza­my w bia­łej cze­ko­la­dzie lub mig­da­łach.

Trufle piernikowe

Do prze­pi­su pod­sta­wo­we­go doda­je­my trzy łyż­ki kakao, łyż­kę mio­du oraz przy­pra­wę do pier­ni­ka. Wystar­czy łyżecz­ka, a resz­tę spo­koj­nie moż­na użyć na pier­nicz­ki na cho­in­kę. Zamiast przy­pra­wy do pier­ni­ka moż­na dodać w rów­nych pro­por­cjach: cyna­mo­nu, zmie­lo­ne­go imbi­ru, gał­ki musz­ka­to­ło­wej, zie­la angiel­skie­go, goź­dzi­ków, zia­ren kolen­dry, kar­da­mo­nu, pie­przu kolo­ro­we­go, any­żu. Ja mie­lę w młyn­ku do kawy – jest ide­al­ny!

Przygotowanie

 Mle­ko i masło umie­ścić w garn­ku z gru­bym dnem i goto­wać na małym ogniu mie­sza­jąc przez 15–20 minut. Masa jest goto­wa gdy zgęst­nie­je na tyle, że pod­czas mie­sza­nia będzie widać przez chwi­lę dno garn­ka. Goto­wą masę odsta­wić w chłod­ne miej­sce aby stę­ża­ła. Moż­na ją prze­lać np. na pła­skie tale­rze. Po osty­gnię­ciu umie­ścić ją po pro­stu w lodów­ce naj­le­piej na noc.Gdy masa stward­nie­je, nabie­ra­my por­cję łyżecz­ką i w natłusz­czo­nych masłem dło­niach for­mu­je­my kulecz­ki wiel­ko­ści orze­cha. Każ­dą kulecz­kę obta­cza­my w posyp­ce i umiesz­cza­my w papi­lot­ce.

Moż­na je prze­cho­wy­wać w lodów­ce oko­ło tygo­dnia. Przed spo­ży­ciem naj­le­piej deli­kat­nie je ocie­plić pozo­sta­wia­jąc na 15–20minut w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej.

Inne prze­pi­sy świą­tecz­ne:

Babecz­ki, któ­re zawsze się uda­ją 

Cia­sto z bran­dy

Mako­wiec z orze­cha­mi, pla­cek z żura­wi­na­mi i mig­da­ło­we muf­fin­ki z grusz­ką