Archiwum wg kategorii: S

Jak kupić idealny stanik do karmienia piersią? Image

Jak kupić idealny stanik do karmienia piersią?

Pier­si w cią­ży ro­sną, więc chy­ba każ­da przy­szła mama my­śli o za­ku­pie no­we­go sta­ni­ka. Na co zwra­cać uwa­gę przy do­bo­rze sta­ni­ka do kar­mie­nia piersią?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 5 grudnia 2016
Rzęsowa rewolucja z Lashvolution Image

Rzęsowa rewolucja z Lashvolution

Masz krót­kie lub nie­zbyt gę­ste rzę­sy? Wo­lisz na­tu­ral­ne pięk­no, a nie sztucz­ne? Pod­ra­suj swo­je rzę­sy dzię­ki se­rum po­bu­dza­ją­ce­mu wzrost rzęs La­shvo­lu­tion jest dla Cie­bie! Sprawdź jak za­dzia­ła­ło na mnie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 28 listopada 2016
Sezon na konserwację narzędzi ogrodowych rozpoczęty Image

Sezon na konserwację narzędzi ogrodowych rozpoczęty

Nic tak bar­dzo nie iry­tu­je jak od­kry­cie wio­sną, że do­tych­czas dzia­ła­ją­ca ko­siar­ka nie dzia­ła, a na­rzę­dzia ogrod­ni­cze po­kry­ły się ro­dzą albo są nie­na­ostrzo­ne. Ka­pry­śna wio­sen­na po­go­da spra­wia, że każ­dy dzień zwło­ki prze­zna­czo­ny na do­pro­wa­dze­nia do sta­nu uży­wal­no­ści ło­pat, gra­bi czy no­życ do cię­cia ży­wo­pło­tu może kosz­to­wać mnie ko­lej­ne na­wet ty­go­dnie, kiedy…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 14 listopada 2016
Trzech wspaniałych — kremy dla małego atopika Image

Trzech wspaniałych — kremy dla małego atopika

Na ryn­ku wie­le jest spe­cy­fi­ków dla su­chej skó­ry i ze skłon­no­ścią do ato­pii. Co wy­bra­łam ja? Po­znaj­cie trzy cie­ka­we kre­my dla ma­łe­go atopika.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 24 października 2016
Pasteryzacja na sucho, na mokro i w zmywarce Image

Pasteryzacja na sucho, na mokro i w zmywarce

Część owo­ców już daw­no miesz­ka w sło­ikach, jed­nak se­zon na prze­two­ry pa­ste­ry­zo­wa­ne jesz­cze się nie skoń­czył. Jed­nak do­pie­ro nie­daw­no po­zna­łam nowy i cał­kiem cie­ka­wy spo­sób na szyb­kie i czy­ste pa­ste­ry­zo­wa­nie owo­ców i wa­rzyw. Po­znaj­cie pa­ste­ry­za­cję na mo­kro, na su­cho w pie­kar­ni­ku i w zmywarce.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 28 września 2016
Zaplanuj swój budżet domowy. Jaki program do tego wybrać? Image

Zaplanuj swój budżet domowy. Jaki program do tego wybrać?

Prze­gląd pol­sko­ję­zycz­nych apli­ka­cji i pro­gra­mów do za­rzą­dza­nia bu­dże­tem do­mo­wym na kom­pu­te­rze, ko­mór­ce lub/i ta­ble­cie. Wady, za­le­ty, po­ra­dy. Ja mam już swo­ją ulubioną!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 14 Data | 29 lipca 2016
Wyjazd z dzieckiem w tropiki a szczepienia na choroby tropikalne Image

Wyjazd z dzieckiem w tropiki a szczepienia na choroby tropikalne

Wy­jazd z dziec­kiem może ozna­czać tak­że cho­ro­by. By nie na­ra­żać dziec­ka mo­że­my je za­szcze­pić na cho­ro­by tro­pi­kal­ne. Kie­dy? Na co? Ja­kie i ile jest da­wek? Czy na­le­ży kon­sul­to­wać szcze­pie­nia z lekarzem?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 15 lipca 2016