Masz powód, by podkradać mikołajkowe słodycze dzieciom

Masz powód, by podkradać mikołajkowe słodycze dzieciom Image

Masz powód, by podkradać mikołajkowe słodycze dzieciom

W moim domu rodzin­nym w imieniny Mikoła­ja pod ścianą stały dobrze wypas­towane buty, najlepiej z jak najwyższy­mi chole­wa­mi, w których to Mikołaj umieszczał prezen­ty. Zwyk­le to były słody­cze, z cza­sem pieniądze czy drob­niejsze gadże­ty i zabaw­ki. Był to taki delikat­ny przeds­mak świąt. Do tego powoli pojaw­iały się świąteczne deko­rac­je: girlandy na ganku, wieńce na stołach, świąteczne obrusy i bieżni­ki, świece w oknach… Jed­nak jed­no jest najważniejsze: słody­cze.

Bądźmy szcz­erzy: jedynym przyz­wole­niem na to, by dzieci otrzymy­wały w prezen­cie słody­cze jest to, że my, dorośli i ich rodz­ice może­my później te słody­cze legal­nie pod­kradać. Czy właś­ci­wie jest po co się uspraw­iedli­wiać? Jeśli nie jesteś­cie przeko­nani, to może to Was przekona:

  1. O świątecznych prezen­tach, w tym i słody­czach, słyszę od wakacji. I zna­jąc życie, będę słuchała do lutego.
  2. Choć dzieci nawet z cukier­ni­cy cuki­er by jadły, obec­nie propagu­je się raczej zdrowszy sposób odży­wia­nia niż czeko­la­da i cukier­ki. By zad­bać o zdrowie dzieci najlepiej pozbyć się cukru z diety, a wyrzu­cać słod­kie podarun­ki szko­da. Lep­iej je samemu zjeść.
  3. Od dziś aż do ferii zimowych nie muszę kupować słod­kiego do kawy.
  4. I tak noszę luźne dresy w domu, więc zmieszczą one jeszcze parę cen­tymetrów mojego poporodowego brzucha. Odchudzę się po Nowym Roku.
  5. Jeśli nie zad­bam o odpowied­nią ilość tłuszczu w diecie, to mogę doprowadz­ić do zmniejszenia odpornoś­ci. Że bak­terie jedzą cuki­er? Rozu­miem, że dobroczynne też?
  6. Należy mi się nagro­da za wspólne piecze­nie pier­niczków i sprzą­tanie posyp­ki z podło­gi, z… wszys­tkiego.
  7. Zjada­jąc ilość słody­czy, której nie mogę podzielić między rodzeńst­wem, zapo­b­ie­gam III Wojnie Świa­towej.
  8. Szum lasu dzi­ała uspoka­ja­ją­co. Sze­lest papierków od cukierków też.
  9. Czeko­la­da jest owocem. Rośnie prze­cież na drzewie! A sko­ro jest owocem, to masz jed­ną por­cję owoców za sobą. Oczy­wiś­cie ten pod­punkt sto­su­ją tylko dorośli, a dzieci o nim nie wiedzą.
  10. Kradzione nie tuczy. A jeśli nawet, to cho­ci­aż pod­kręcą metab­o­lizm.

I po 11. Bo tak!

fot. Mar­co Verch, CC BY 2.0

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 20 Data | 6 grudnia 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem wesoło