Całkiem poradnikowo

Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog

Skie­ro­wa­nie do spe­cja­li­sty czę­sto budzi nie­po­kój rodzi­ców. Zgod­nie z twier­dze­niem, że lepiej zapo­bie­gać niż leczyć wie­lu pedia­trów dmu­cha na zim­ne. Jeśli wszyst­ko jest w porząd­ku, lekarz spe­cja­li­sta tyl­ko to potwier­dzi. Jeśli jed­nak dziec­ko jed­nak wyma­ga pomo­cy spe­cja­li­stycz­nej, dzię­ki prze­zor­no­ści pedia­try lecze­nie zacznie się na tyle wcze­śnie, że będzie moż­na zapo­biec poważ­nym kom­pli­ka­cjom zdro­wot­nym. Jeśli w zacho­wa­niu lub wyglą­dzie mal­ca zaczę­ło Ccoś nie­po­ko­ić, war­to z wła­snej ini­cja­ty­wy popro­sić o skie­ro­wa­nie lub nawet pójść na wizy­tę pry­wat­nie, pła­cąc za nią z wła­snej kie­sze­ni.

Alergolog

Na skó­rze dziec­ka poja­wi­ły się swę­dzą­ce krost­ki czy suche miej­sca? Mie­wa leją­cy katar wła­ści­wie bez powo­du, swę­dzą­ce oczy? Męczą go kol­ki lub bie­gun­ki? Cza­sa­mi przy­czy­ną jest aler­gia, więc war­to udać się do aler­go­lo­ga. Na wizy­tę u aler­go­lo­ga w ramach NFZ potrzeb­ne jest skie­ro­wa­nie.

Cze­go spo­dzie­wać się pod­czas wizy­ty?

Na począt­ku lekarz prze­pro­wa­dzi dokład­ny wywiad. Zapy­ta o die­tę – two­ją, jeśli kar­misz pier­sią, a jeśli nie, to o to, jakie mle­ko, jak jest przy­rzą­dza­ne oraz jakie inne poży­wie­nie poda­jesz malusz­ko­wi. Zapy­ta tak­że o to, czy w naj­bliż­szej rodzi­nie są przy­pad­ki aler­gii (i jakiej), czy pali­cie papie­ro­sy, jak czę­sto sprzą­tasz i jakich środ­ków che­micz­nych uży­wasz, czy dziec­ko ma kon­takt ze zwie­rzę­ta­mi. Lekarz może zle­cić malusz­ko­wi testy aler­gicz­ne (nie­mow­lę­tom z krwi, star­szym dzie­ciom testy skór­ne).

Dermatolog

Nie każ­da wysyp­ka ozna­cza aler­gię. Jeśli skó­ra jest szorst­ka, podraż­nio­na, ze sta­nem zapal­nym, sączą­cą się wysyp­ką, a policz­ki są czer­wo­ne i lśnią­ce koniecz­na może się oka­zać wizy­ta u der­ma­to­lo­ga. Na wizy­tę u der­ma­to­lo­ga w ramach NFZ jest potrzeb­ne skie­ro­wa­nie.

Cze­go spo­dzie­wać się pod­czas wizy­ty?

Der­ma­to­lo­ga, podob­nie jak aler­go­lo­ga, zain­te­re­su­je die­ta mal­ca oraz rodzaj uży­wa­nych przez cie­bie kosme­ty­ków i deter­gen­tów. Pod­sta­wą dia­gno­zy jest dokład­ny wywiad oraz bada­nie dziec­ka.

Stomatolog

Na pierw­szą wizy­tę u sto­ma­to­lo­ga war­to zapi­sać jesz­cze bez­zęb­ne­go mal­ca, gdyż lekarz oce­ni pro­por­cje twa­rzy i roz­wój szczę­ki dziec­ka. Kie­dy poja­wią się pierw­sze ząb­ki, stwier­dzi, czy ząb­ko­wa­nie prze­bie­ga pra­wi­dło­wo. Do den­ty­sty w ramach NFZ nie potrze­ba skie­ro­wa­nia.

Cze­go spo­dzie­wać się pod­czas wizy­ty?

Jeśli dziec­ko nie ma próch­ni­cy, pierw­sze wizy­ty nie potrwa­ją dłu­żej niż kil­ka minut. Lekarz oce­ni stan uzę­bie­nia i roz­wój szczę­ki, zba­da, czy dziec­ko nie ma próch­ni­cy. Zęby mlecz­ne są bar­dziej nara­żo­ne na ubyt­ki, dla­te­go pro­fi­lak­tycz­nie war­to cho­dzić do den­ty­sty raz na trzy mie­sią­ce.

W ramach NFZ zabie­gi takie jak plom­bo­wa­nie mle­cza­ków i ope­ra­cyj­ne odsło­nię­cie zatrzy­ma­ne­go zęba, usu­nię­cie zawiąz­ków zębów ze wska­zań orto­don­tycz­nych, resek­cję wierz­choł­ków korze­ni zębów przed­nich są w peł­ni finan­so­wa­ne. Za dar­mo moż­na też zabez­pie­czyć lakiem bruz­dy zębów trzo­no­wych, ale tyl­ko szó­stek i przed ukoń­cze­niem ósme­go roku życia. Nato­miast lakie­ro­wa­nie wszyst­kich zębów sta­łych przed 18 rokiem życia jest bez­płat­ne.

Bez­płat­ne lecze­nie rucho­mym apa­ra­tem orto­don­tycz­nym wad zgry­zu przy­słu­gu­je tyl­ko dzie­ciom, któ­re nie ukoń­czy­ły 12 lat. Do 13-go roku życia mogą one korzy­stać z opie­ki mają­cej na celu utrzy­ma­nie wyni­ków lecze­nia i sta­bi­li­za­cję uzę­bie­nia. Tyl­ko raz w całym pro­ce­sie lecze­nia moż­na zro­bić bez­płat­nie zdję­cie pan­to­mo­gra­ficz­ne, pod­da­wać się korek­cyj­ne­mu szli­fo­wa­niu zębów, napra­wiać i wymie­niać apa­rat. Po ukoń­cze­niu 13-go roku życia zabie­gi te są już peł­no­płat­ne.