Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog

Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog Image

Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog

Skierowanie do spec­jal­isty częs­to budzi niepokój rodz­iców. Zgod­nie z twierdze­niem, że lep­iej zapo­b­ie­gać niż leczyć wielu pedi­atrów dmucha na zimne. Jeśli wszys­tko jest w porząd­ku, lekarz spec­jal­ista tylko to potwierdzi. Jeśli jed­nak dziecko jed­nak wyma­ga pomo­cy spec­jal­isty­cznej, dzię­ki prze­zornoś­ci pedi­atry lecze­nie zacznie się na tyle wcześnie, że będzie moż­na zapo­biec poważnym kom­p­likacjom zdrowot­nym. Jeśli w zachowa­niu lub wyglądzie mal­ca zaczęło Ccoś niepokoić, warto z włas­nej inic­jaty­wy poprosić o skierowanie lub nawet pójść na wiz­ytę pry­wat­nie, płacąc za nią z włas­nej kieszeni.

Alergolog

Na skórze dziec­ka pojaw­iły się swędzące krost­ki czy suche miejs­ca? Miewa leją­cy katar właś­ci­wie bez powodu, swędzące oczy? Męczą go kol­ki lub biegun­ki? Cza­sa­mi przy­czyną jest aler­gia, więc warto udać się do aler­golo­ga. Na wiz­ytę u aler­golo­ga w ramach NFZ potrzeb­ne jest skierowanie.

Czego spodziewać się pod­czas wiz­y­ty?

Na początku lekarz przeprowadzi dokład­ny wywiad. Zapy­ta o dietę – two­ją, jeśli karmisz pier­sią, a jeśli nie, to o to, jakie mleko, jak jest przyrządzane oraz jakie inne poży­wie­nie poda­jesz maluszkowi. Zapy­ta także o to, czy w najbliższej rodzinie są przy­pad­ki alergii (i jakiej), czy pali­cie papierosy, jak częs­to sprzą­tasz i jakich środ­ków chemicznych uży­wasz, czy dziecko ma kon­takt ze zwierzę­ta­mi. Lekarz może zle­cić maluszkowi testy aler­giczne (niemowlę­tom z krwi, starszym dzieciom testy skórne).

Dermatolog

Nie każ­da wysyp­ka oznacza alergię. Jeśli skóra jest szorstka, podrażniona, ze stanem zapal­nym, sączącą się wysyp­ką, a policz­ki są czer­wone i lśniące koniecz­na może się okazać wiz­y­ta u der­ma­tolo­ga. Na wiz­ytę u der­ma­tolo­ga w ramach NFZ jest potrzeb­ne skierowanie.

Czego spodziewać się pod­czas wiz­y­ty?

Der­ma­tolo­ga, podob­nie jak aler­golo­ga, zain­tere­su­je dieta mal­ca oraz rodzaj uży­wanych przez ciebie kos­me­tyków i deter­gen­tów. Pod­stawą diag­nozy jest dokład­ny wywiad oraz badanie dziec­ka.

Stomatolog

Na pier­wszą wiz­ytę u stom­a­tolo­ga warto zapisać jeszcze bez­zęb­ne­go mal­ca, gdyż lekarz oceni pro­por­c­je twarzy i rozwój szczę­ki dziec­ka. Kiedy pojaw­ią się pier­wsze ząb­ki, stwierdzi, czy ząbkowanie prze­b­ie­ga praw­idłowo. Do den­tysty w ramach NFZ nie potrze­ba skierowa­nia.

Czego spodziewać się pod­czas wiz­y­ty?

Jeśli dziecko nie ma próch­ni­cy, pier­wsze wiz­y­ty nie potr­wa­ją dłużej niż kil­ka min­ut. Lekarz oceni stan uzę­bi­enia i rozwój szczę­ki, zba­da, czy dziecko nie ma próch­ni­cy. Zęby mleczne są bardziej narażone na ubyt­ki, dlat­ego pro­fi­lak­ty­cznie warto chodz­ić do den­tysty raz na trzy miesiące.

W ramach NFZ zabie­gi takie jak plom­bowanie mlecza­ków i oper­a­cyjne odsłonię­cie zatrzy­manego zęba, usunię­cie zaw­iązków zębów ze wskazań ortodon­ty­cznych, resekcję wierz­chołków korzeni zębów przed­nich są w pełni finan­sowane. Za dar­mo moż­na też zabez­pieczyć lakiem bruzdy zębów trzonowych, ale tylko szóstek i przed ukończe­niem ósmego roku życia. Nato­mi­ast lakierowanie wszys­t­kich zębów stałych przed 18 rok­iem życia jest bezpłatne.

Bezpłatne lecze­nie ruchomym aparatem ortodon­ty­cznym wad zgryzu przysługu­je tylko dzieciom, które nie ukończyły 12 lat. Do 13-go roku życia mogą one korzys­tać z opie­ki mającej na celu utrzy­manie wyników leczenia i sta­bi­liza­cję uzę­bi­enia. Tylko raz w całym pro­ce­sie leczenia moż­na zro­bić bezpłat­nie zdję­cie pan­to­mo­graficzne, pod­dawać się korek­cyjne­mu szli­fowa­niu zębów, napraw­iać i wymieni­ać aparat. Po ukończe­niu 13-go roku życia zabie­gi te są już pełnopłatne.

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 30 marca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Całkiem poradnikowo