Zaplanuj swój budżet domowy. Jaki program do tego wybrać?

Zaplanuj swój budżet domowy. Jaki program do tego wybrać? Image

Zaplanuj swój budżet domowy. Jaki program do tego wybrać?

Się­ga­jąc ostat­nio do port­fe­la ze zgro­zą za­uwa­ży­łam, że nie mam już ani gro­sza. Do tego bra­ku­je mi kar­ty de­be­to­wej, bo za­sia­łam w skle­pie i cze­kam na przy­sła­nie no­wej. To nie pierw­szy raz, kie­dy od­kry­wam pust­kę w port­fe­lu, czas więc na roz­po­czę­cie spi­sy­wa­nia wszyst­kich przy­cho­dów i wy­dat­ków. Tyl­ko jak za­pla­no­wać bu­dżet domowy?

Moż­na sko­rzy­stać z nie­śmier­tel­ne­go za­pi­sy­wa­nia wszyst­kich wpły­wów i kosz­tów na kart­ce pa­pie­ru, zbie­rać pa­ra­go­ny, dru­ko­wać sal­da z kont in­ter­ne­to­wych. Moż­na ko­rzy­stać z ar­ku­sza kal­ku­la­cyj­ne­go na kom­pu­te­rze i je­śli je­steś do­bry z eko­no­mii bę­dzie to dla Cie­bie naj­lep­sze roz­wią­za­nie, bo do­kład­nie od­po­wie na Two­je po­trze­by. Ja nie je­stem. Mimo skoń­czo­nych stu­diów o kie­run­ku eko­no­mia. Wolę go­to­we rozwiązania.

Na ryn­ku do­stęp­nych jest kil­ka ro­dza­jów go­to­wych pro­gra­mów do za­rzą­dza­nia fi­nan­sa­mi do­mo­wy­mi. Bu­dżet do­mo­wy moż­na za­pla­no­wać dzię­ki pomocy:

 1. pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych – do in­sta­la­cji na kom­pu­te­rze z sys­te­mem ope­ra­cyj­nym Win­dows, OSX lub Linux.
 2. apli­ka­cji mo­bil­nej – prze­zna­czo­ne na ta­ble­ty i smartphone’y. Mi­nu­sem dar­mo­wych wer­sji są wy­ska­ku­ją­ce re­kla­my lub ogra­ni­czo­na ilość funkcji.
 3. apli­ka­cji do­stęp­nych z po­zio­mu prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej – moż­na z nich ko­rzy­stać w prze­glą­dar­ce, nie­ko­niecz­nie do­wol­nej. Cza­sem apli­ka­cje ta­kie po­sia­da­ją nie­któ­re banki.

Mój ideał programu do planowania budżetu domowego

Szu­ka­jąc i od­sie­wa­jąc ko­lej­ne nie­uda­ne apli­ka­cje fi­nan­so­we śmia­ło mogę za­su­ge­ro­wać, że ide­al­ny pro­gram do pla­no­wa­nia do­mo­wych wy­dat­ków powinien:

 • być dar­mo­wy
 • po­sia­dać wię­cej niż jed­ną plat­for­mę, na któ­rej działa
 • szyb­ko się ładować
 • być pro­sty w obsłudze
 • da­wać moż­li­wość do in­dy­wi­du­al­ne­go dopasowania
 • pod­ręcz­ny
 • ana­li­zo­wać wpły­wy i wy­dat­ki w róż­nych ka­te­go­riach np. ze wzglę­du na kogo wy­da­je­my, na co, gdzie
 • śle­dzić zadłużenie
 • mo­ni­to­ro­wać kon­ta ban­ko­we (je­śli mamy kilka)
 • być ład­ny

Wy­bra­łam 6 pro­gra­mów, któ­re w więk­szo­ści speł­nia­ją po­wyż­sze kry­te­ria i pro­sto po­tra­fią pod­po­wie­dzieć jak za­pla­no­wać bu­dżet do­mo­wy.

Kontomierz (Online, iOS, Android, Windows Phone)

Jest chy­ba naj­po­pu­lar­niej­szą pol­ską apli­ka­cją do pro­wa­dze­nia bu­dże­tu. Po­zwa­la na au­to­ma­tycz­ny im­port trans­ak­cji z kont ban­ko­wych, więc nie po­trze­bu­je­my już ręcz­nie spi­sy­wać każ­de­go pa­ra­go­nu, no chy­ba że pła­ci­my go­tów­ką. Dla ta­kich trans­ak­cji naj­le­piej spraw­dza się mo­bil­na uprosz­czo­na apli­ka­cja, któ­ra syn­chro­ni­zu­je się z bazą na PC. Apli­ka­cję moż­na też uru­cho­mić w prze­glą­dar­ce in­ter­ne­to­wej. Ła­two usta­wić bu­dżet, pro­gram in­for­mu­je o po­zo­sta­łych środ­kach czy prze­kro­cze­niu usta­lo­ne­go li­mi­tu. Cie­ka­wą funk­cją apli­ka­cji mo­bil­nej jest po­szu­ki­wa­nie bankomatu.

Moja oce­na: 1010

Expense IQ (Android)

We­dług mnie jest naj­lep­szą pol­sko­ję­zycz­ną apli­ka­cją mo­bil­ną. Ca­łość jest nie­sa­mo­wi­cie in­tu­icyj­na, sza­ta gra­ficz­na miła dla oka. Dane moż­na im­por­to­wać i eks­por­to­wać do CSV lub syn­chro­ni­zo­wać z Clo­ud­Synch. Do ka­te­go­rii przy­pi­sa­ne są pod­ka­te­go­rie co po­ma­ga w kla­sy­fi­ka­cji wy­dat­ków. Przy­po­mi­na o płat­no­ściach, ostrze­ga o zbyt wy­so­kich wy­dat­kach. Do ide­ały po­trze­ba by­ło­by tyl­ko zre­zy­gno­wać z re­klam, ale jak ko­muś nie prze­szka­dza­ją, to polecam.

Mona oce­na: 1010

Money Manager Ex (Windows, Linux, MacOS, iOS, Android)

Po­sia­da wszyst­kie naj­waż­niej­sze funk­cje, któ­re po­win­no mieć tego ro­dza­ju opro­gra­mo­wa­nie. Apli­ka­cję mo­bil­ną moż­na po­łą­czyć z pro­gra­mem na PC. Do tego ist­nie­je moż­li­wość syn­chro­ni­za­cji z Drop­Bo­xem lub baza da­nych na kom­pu­te­rze. Jest dar­mo­wy, a re­kla­my nie są na­chal­ne. Wpraw­dzie ka­te­go­rie wy­dat­ków i wpły­wów są po an­giel­sku i nie po­tra­fi­łam ich prze­tłu­ma­czyć (ze­dy­to­wać), ale moż­na do­dać wła­sne, już w ję­zy­ku pol­skim. Przy­po­mi­na o cy­klicz­nych płat­no­ściach – co dla mnie bar­dzo waż­ne, bo mam pa­mięć do­brą, ale krótką.

Moja oce­na: 810

Money Lover (Android, Windows Phone, iOS)

Nie wy­ma­ga lo­go­wa­nia co jest jej plu­sem. Po kon­fi­gu­ra­cji pierw­sze­go port­fe­la bez pro­ble­mu mo­że­my za­rzą­dzać wy­dat­ka­mi i przy­cho­da­mi, pla­no­wać bu­dżet, oszczęd­no­ści i ra­chun­ki. Dane są uka­za­ne w bar­dzo czy­tel­nej for­mie, pod­su­mo­wa­nia za­wie­ra­ją wy­kre­sy, a każ­da z ka­te­go­rii wy­dat­ków od­dziel­ne iko­ny. Umoż­li­wia eks­por­to­wa­nia da­nych do for­ma­tów Exce­la czy też pli­ków CSV. Nie­ste­ty wy­ma­ga po­łą­cze­nia z in­ter­ne­tem – ja­dąc po­cią­giem i gu­biąc co chwi­lę sy­gnał mia­łam pro­blem z ob­słu­gą programu.

Moja oce­na: 710

Money Zoom (Android, Windows Phone, iOS)

Wy­ma­ga lo­go­wa­nia. Pierw­szą czyn­no­ścią po za­lo­go­wa­niu jest po­da­nie mie­sięcz­ne­go li­mi­tu wy­dat­ków, któ­re­go nie chce­my prze­kro­czyć. Pro­gram prze­li­cza ile pie­nię­dzy mo­że­my wy­dać każ­de­go dnia. Wy­dat­ki mogą być przy­dzie­lo­ne do 14 ka­te­go­rii. Pro­gram daje moż­li­wość syn­chro­ni­za­cji z in­ny­mi urzą­dze­nia­mi mo­bil­ny­mi, a w przy­szło­ści z kon­ta­mi bankowymi.

Moja oce­na: 610

Mój portfel — MyMoney Tracker (Android, Windows Phone, iOS)

Pro­gram jest pro­sty i zro­zu­mia­ły dla każ­de­go. Jed­nak obiek­tyw­nie i ko­bie­co pa­trząc – brzyd­ki wi­zu­al­nie. Du­żym plu­sem jest do­da­wa­nie zdję­cia np. ra­chun­ku do opi­sy­wa­ne­go wy­dat­ku. Ła­two spraw­dzić tak­że skąd wyszły/przyszły pie­nią­dze. Dane moż­na syn­chro­ni­zo­wać z Drop­Box i eks­por­to­wać do CSV. Wspar­cie dla wie­lu kont, nie­na­chal­na reklama.

Moja oce­na: 610

Fot. 1 kate hi­scock, CC BY 2.0

 

Autor | moniowiec Komentarze | 14 Data | 29 lipca 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano:

 • Su­per dzieciaczki

  Ko­niecz­nie mu­szę po­ka­zać ten ar­ty­kuł mę­żo­wi, bo coś ostat­nio nie pa­nu­je­my nad na­szy­mi finansami 🙂

 • O ! Dzię­ki ! Ja za­wsze z kart­ką li­czy­łam , a tu proszę 🙂

  • Ja ni­gdy nie mo­głam zna­leźć tyle mo­ty­wa­cji, by z kart­ki ko­rzy­stać codziennie.

 • My­Ma­mi

  Ni­gdy nie ko­rzy­sta­łam z ta­kich pro­gra­mów na­wet nie wie­dzia­łam że ta­kie ist­nie­ją. A jak wi­dzę, to su­per po­mysł na ogar­nię­cie swo­ich finansów.

  • A do tego ko­mór­kę za­wsze mamy pod ręką! Mnie wcze­śniej prze­ra­ża­ło wie­czor­ne sia­da­nie i spi­sy­wa­nie na kart­kę czy do ar­ku­sza kalkulacyjnego…

 • Jak ktos sam nie ogar­nia to ta­kie pro­gra­my moga byc bar­dzo pomocne 🙂

 • Sta­ram się wszę­dzie pła­cić kar­tą, a ban­ko­wość mo­bil­na robi ze­sta­wie­nia za mnie. War­to spraw­dzać, bo wie­le ban­ków ma opcje gru­po­wa­nia wydatków.

  • Tak samo wie­le pro­gra­mów moż­na po­wią­zać z kontem/wieloma kon­ta­mi. Ogól­nie — war­to trzy­mać rękę na wydatkach!

  • Tak samo wie­le pro­gra­mów moż­na po­wią­zać z kontem/wieloma kon­ta­mi. Ogól­nie — war­to trzy­mać rękę na wydatkach!

 • U mnie za­wsze rzą­dził nie­śmier­tel­ny excel. Mu­szę się przyj­rzeć tym apli­ka­cjom, bo cza­sem do­brze mieć pod ręką miej­sce, gdzie wpi­sze­my daną in­for­ma­cję. Żeby nie zapomnieć.

  • Ar­ku­sze kal­ku­la­cyj­ne są ok, ale nie­na­wi­dzę w nich, że nie są „pod ręką”.

 • O przy­da­ło­by się mie­rze­nie, bo czę­sto gę­sto nie­po­trzeb­ne wy­dat­ki są, a po­tem cze­mu port­fel zo­stał pusty!

 • Za­czą­łem na po­waż­nie uży­wać Kon­to­mie­rza od 1 sierp­nia — zo­ba­czy­my jak się bę­dzie spra­wo­wał 😀 Jako, że dużo pła­cę kar­tą to in­te­gra­cja z ban­kiem jest bar­dzo wygodna 🙂