Archiwum wg miesiąca: s

Mama Madzi jest blogerką! Image

Mama Madzi jest blogerką!

Jed­no jest pew­ne — je­śli mama Ma­dzi by­ła­by blo­ger­ką, to przez kil­ka lat był­by to naj­bar­dziej po­czyt­ny blog w Pol­sce!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 4 marca 2016
Kiedy Polska to za mało — matka w Ameryce Image

Kiedy Polska to za mało — matka w Ameryce

By­wa­ły cza­sy, gdy było tam zie­lo­no, bo lasy po­kry­wa­ły kraj. I tro­chę żół­to, bo była też pu­sty­nia. A na­wet bia­ło tam, gdzie śnieg ni­gdy nie top­nie­je. By­wa­ły cza­sy, gdy więk­szość na­po­ty­ka­nych lu­dzi mia­ła czer­wo­ną twarz — bia­ła czy czar­na na­wet się nie zda­rza­ła. Były cza­sy, gdy woj­na do­mo­wa po­dzie­li­ła kraj na dwa obo­zy, a mimo to uda­ło się im wy­trwać w jed­no­ści od ogło­sze­nia nie­pod­le­gło­ści. USA to kraj, o któ­rym się ma­rzy, któ­ry bu­dzi re­spekt i daje na­dzie­ję. Ame­ry­ka jest wie­lo­ko­lo­ro­wa. Jak pa­pu­ga np. Pa­pu­ga z Ame­ry­ki, mama miesz­ka­ją­ca w Sta­nach.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 2 marca 2016