Królewny z Biblii — Małe mole książkowe #29

Królewny z Biblii — Małe mole książkowe #29 Image

Królewny z Biblii — Małe mole książkowe #29

Każ­da dziew­czyn­ka jest księżniczką. Królewny z Bib­lii to religi­j­na książ­ka dla dzieci, która przy­bliża kobi­ety opisane w Piśmie Świę­tym. Wydawnict­wo Dreams. Jakie królewny zna­ją dzieci? Może Śnieżkę, Aurorę czy Jas­minę. Jed­nak czy jakakol­wiek dziew­czyn­ka prze­brała­by się za bib­li­jną Esterę zami­ast za Elsę z Krainy Lodu? I czy w Bib­lii jest więcej księżniczek? Kogo tak naprawdę moż­na nazwać księżniczką? Na te i inne pyta­nia odpowia­da wspani­ała książ­ka dla dzieci, szczegól­nie dla dziew­czynek, Królewny z Bib­lii, autorstwa Car­olyn Larsen, Wydawnict­wa Dreams.

Od razu zaz­naczam – nie jest to książ­ka dla osób niewierzą­cych. Jej przekaz jest jas­ny:

Bib­lia mówi, że Bóg jest Królem – Królem nie­ba i zie­mi. Bib­lia również mówi, że Bóg jest naszym Ojcem. Jeśli więc jesteś córką Króla, to oznacza… że jesteś najprawdzi­wszą królewną!

Tak więc królew­na­mi są nie tylko cór­ki czy wybran­ki królów jak Estera, ale także bied­na Moabit­ka Rut, pomoc­na Rebe­ka czy lojal­ną Hagar. Kobi­ety, o których Pis­mo Święte mówi dużo, jak Ewa czy Maria, są raczej mar­gin­al­nie trak­towane w tej książeczce, za to his­to­rie mniej znanych dams­kich bohaterek moż­na tu bez trudu odnaleźć. Mimo, iż znam sporo z nich, o niek­tórych przeczy­tałam tu po raz pier­wszy.

Każ­da a opowieś­ci zaczy­na się od krótkiego wier­szy­ka niczym z Królewny Śnież­ki: „Lus­tereczko powiedz prze­cie, kto jest…” Dzię­ki temu od razu dowiadu­je­my się kim będzie kole­j­na królew­na. Do każdego opowiada­nia dołąc­zona jest też infor­ma­c­ja gdzie szukać królewny w Bib­lii (np. o Rachab dowiemy się z Księ­gi Jozuego, 2,1–24; 6, 1–25) oraz wer­set z Bib­lii ide­al­nie opisu­ją­cy cechę królewny jak mądrość Debo­ry czy pacy­fizm Abi­gail. Pod koniec, niczym w „Bib­lii w obrazkach dla najmłod­szych”, moż­na znaleźć pyta­nia do tek­stu. Same his­to­rie są dos­tosowane do wieku małego czytel­ni­ka.

Ilus­trac­je Sergeya Elisee­va są bard­zo nowoczesne. Księżnicz­ki naw­iązu­ją do dis­ney­ows­kich postaci czy też lalek Bar­bie. Są piękne, uśmiech­nięte, kolorowe. Być może niek­tórym będzie przeszkadzać prze­sad­na słod­kość i nad­mi­ar różu w książeczce, jed­nak jakimś cud­em dziew­czyn­ki to uwiel­bi­a­ją.

Ostat­nia his­to­ria w książeczce jest wyjątkowa. To his­to­ria o małej czytel­niczce. Tak, bo każ­da dziew­czyn­ka czy­ta­ją­ca taką książeczkę jest prze­cież księżniczką i ją także Bóg tak samo kocha.

Autor | moniowiec Komentarze | 16 Data | 5 lipca 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano:

 • Wiem już co sprezen­tować siostrzeni­cy.

 • Właśnie szukałam prezen­tu dla kuzyn­ki. Już mam 🙂

 • CIekawa propozy­c­ja i uję­cie tem­atu. Cho­ci­aż obaw­iam się, że ciężko prze­bić Elsę, która obec­nie jest WSZĘDZIE!!! 🙂

 • Mama Tosi­acz­ka

  Bard­zo lubie tego typu książ­ki. Nasza bib­liotecz­ka z lit­er­aturą religi­jną się rozras­ta. Dla nas wiara jest bard­zo ważns i chce­my ją prze­lać na nasze dziecko.A takie książecz­ki są przys­tęp­ne i pomogą mu wytłu­maczyć wiele kwestii doty­czą­cych spraw wiary.

 • Pauli­na R-w

  ja jeszcze z mała nie na takim etapie ale jak przyjdzie odpowied­ni czas:)

 • Ange­li­ka Ste­fanows­ka

  Nawet nie sądz­iłam, że jest taka bib­lia 🙂 świet­na!

 • Rewelac­ja 😀 Coś czu­ję, że moje małe Królewny pokochały­by tą książkę 😉

 • A jest coś o ryc­erzach? 😉 A tak całkiem serio, uważam, że dla ludzi prag­ną­cych wychowywać dzieci zgod­nie z włas­ny­mi wierzeni­a­mi to naprawdę wartoś­ciowe pub­likac­je.

  • Też uważam, że przy­dał­by się coś dla chłopców 😉

  • Myślę, że “Osad­ni­cy, Wojown­i­cy i Królowie, Bohaterowie Bib­lii” Johna Drane mogło­by być bardziej chłopięce niż ta o królew­nach.

 • Bebe Tal­ent

  A ja nie jestem przeko­nana. Myśle, że są ele­men­ty naszej kul­tu­ry i dziedz­ict­wa, że tak to określę, które powin­ny zostać w formie trady­cyjnej. Oczy­wiś­cie są ilus­trowane Bib­lię Mlidych i to są piękne wydawnict­wa. Dodatkowe kom­bi­nowanie wyda­je mi się zbędne.

 • Bard­zo ciekawa Książ­ka. Moja cór­ka ostat­nio bard­zo intere­su­je się Bib­lią

 • Świet­ny sposób na oswo­je­nie małych dziew­czynek z tem­atem wiary. Jestem pew­na, że książ­ka spodobała­by się mojej córce.

 • Mama Tosi­acz­ka

  W swoim zbiorze mamy kil­ka ciekawych pozy­cji z kanonu lit­er­atu­ry religi­jnej dla dzieci. Takie książ­ki mają dla mnie jako oso­by wierzącej ogromne znacze­nie, ponieważ poma­ga­ją mi wprowadz­ić moje dziecko w tem­aty wiary. Mimo, iż mam syn­ka 😉 Two­ja propozy­c­ja bard­zo mnie zaciekaw­iła. Kobi­ety w Bib­lii ode­grały również bard­zo ważną rolę i dobrze aby wiedzi­ały o tym zarówno dziew­czyn­ki, jak i chłop­cy 🙂

 • Aż żal, że za naszych cza­sów nie było takich pięknych wydań 🙂 A tak naprawdę to bard­zo się cieszę, że na rynku moż­na spotkać tak wiele intere­su­ją­cych i pięknych wydań dla dzieci 🙂

 • Karoli­na Ostrows­ka

  Naprawdę faj­na książ­ka, którą z chę­cią pokaza­łabym dziecku 🙂