Królewny z Biblii — Małe mole książkowe #29

Królewny z Biblii — Małe mole książkowe #29 Image

Królewny z Biblii — Małe mole książkowe #29

Każ­da dziew­czyn­ka jest księż­nicz­ką. Kró­lew­ny z Bi­blii to re­li­gij­na książ­ka dla dzie­ci, któ­ra przy­bli­ża ko­bie­ty opi­sa­ne w Pi­śmie Świę­tym. Wy­daw­nic­two Dre­ams. Ja­kie kró­lew­ny zna­ją dzie­ci? Może Śnież­kę, Au­ro­rę czy Ja­smi­nę. Jed­nak czy ja­ka­kol­wiek dziew­czyn­ka prze­bra­ła­by się za bi­blij­ną Es­te­rę za­miast za Elsę z Kra­iny Lodu? I czy w Bi­blii jest wię­cej księż­ni­czek? Kogo tak na­praw­dę moż­na na­zwać księż­nicz­ką? Na te i inne py­ta­nia od­po­wia­da wspa­nia­ła książ­ka dla dzie­ci, szcze­gól­nie dla dziew­czy­nek, Kró­lew­ny z Bi­blii, au­tor­stwa Ca­ro­lyn Lar­sen, Wy­daw­nic­twa Dreams.

Od razu za­zna­czam – nie jest to książ­ka dla osób nie­wie­rzą­cych. Jej prze­kaz jest jasny:

Bi­blia mówi, że Bóg jest Kró­lem – Kró­lem nie­ba i zie­mi. Bi­blia rów­nież mówi, że Bóg jest na­szym Oj­cem. Je­śli więc je­steś cór­ką Kró­la, to ozna­cza… że je­steś naj­praw­dziw­szą królewną!

Tak więc kró­lew­na­mi są nie tyl­ko cór­ki czy wy­bran­ki kró­lów jak Es­te­ra, ale tak­że bied­na Mo­abit­ka Rut, po­moc­na Re­be­ka czy lo­jal­ną Ha­gar. Ko­bie­ty, o któ­rych Pi­smo Świę­te mówi dużo, jak Ewa czy Ma­ria, są ra­czej mar­gi­nal­nie trak­to­wa­ne w tej ksią­żecz­ce, za to hi­sto­rie mniej zna­nych dam­skich bo­ha­te­rek moż­na tu bez tru­du od­na­leźć. Mimo, iż znam spo­ro z nich, o nie­któ­rych prze­czy­ta­łam tu po raz pierwszy.

Każ­da a opo­wie­ści za­czy­na się od krót­kie­go wier­szy­ka ni­czym z Kró­lew­ny Śnież­ki: „Lu­ste­recz­ko po­wiedz prze­cie, kto jest…” Dzię­ki temu od razu do­wia­du­je­my się kim bę­dzie ko­lej­na kró­lew­na. Do każ­de­go opo­wia­da­nia do­łą­czo­na jest też in­for­ma­cja gdzie szu­kać kró­lew­ny w Bi­blii (np. o Ra­chab do­wie­my się z Księ­gi Jo­zu­ego, 2,1–24; 6, 1–25) oraz wer­set z Bi­blii ide­al­nie opi­su­ją­cy ce­chę kró­lew­ny jak mą­drość De­bo­ry czy pa­cy­fizm Abi­ga­il. Pod ko­niec, ni­czym w „Bi­blii w ob­raz­kach dla naj­młod­szych”, moż­na zna­leźć py­ta­nia do tek­stu. Same hi­sto­rie są do­sto­so­wa­ne do wie­ku ma­łe­go czytelnika.

Ilu­stra­cje Ser­geya Eli­se­eva są bar­dzo no­wo­cze­sne. Księż­nicz­ki na­wią­zu­ją do di­sney­ow­skich po­sta­ci czy też la­lek Bar­bie. Są pięk­ne, uśmiech­nię­te, ko­lo­ro­we. Być może nie­któ­rym bę­dzie prze­szka­dzać prze­sad­na słod­kość i nad­miar różu w ksią­żecz­ce, jed­nak ja­kimś cu­dem dziew­czyn­ki to uwielbiają.

Ostat­nia hi­sto­ria w ksią­żecz­ce jest wy­jąt­ko­wa. To hi­sto­ria o ma­łej czy­tel­nicz­ce. Tak, bo każ­da dziew­czyn­ka czy­ta­ją­ca taką ksią­żecz­kę jest prze­cież księż­nicz­ką i ją tak­że Bóg tak samo kocha.

Autor | moniowiec Komentarze | 14 Data | 5 lipca 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano:

 • Wiem już co spre­zen­to­wać siostrzenicy.

 • Wła­śnie szu­ka­łam pre­zen­tu dla ku­zyn­ki. Już mam 🙂

 • CIe­ka­wa pro­po­zy­cja i uję­cie te­ma­tu. Cho­ciaż oba­wiam się, że cięż­ko prze­bić Elsę, któ­ra obec­nie jest WSZĘDZIE!!! 🙂

 • Mama To­siacz­ka

  Bar­dzo lu­bie tego typu książ­ki. Na­sza bi­blio­tecz­ka z li­te­ra­tu­rą re­li­gij­ną się roz­ra­sta. Dla nas wia­ra jest bar­dzo ważns i chce­my ją prze­lać na na­sze dziecko.A ta­kie ksią­żecz­ki są przy­stęp­ne i po­mo­gą mu wy­tłu­ma­czyć wie­le kwe­stii do­ty­czą­cych spraw wiary.

 • Pau­li­na R-w

  ja jesz­cze z mała nie na ta­kim eta­pie ale jak przyj­dzie od­po­wied­ni czas:)

 • An­ge­li­ka Stefanowska

  Na­wet nie są­dzi­łam, że jest taka bi­blia 🙂 świetna!

 • Re­we­la­cja 😀 Coś czu­ję, że moje małe Kró­lew­ny po­ko­cha­ły­by tą książkę 😉

 • A jest coś o ry­cer­zach? 😉 A tak cał­kiem se­rio, uwa­żam, że dla lu­dzi pra­gną­cych wy­cho­wy­wać dzie­ci zgod­nie z wła­sny­mi wie­rze­nia­mi to na­praw­dę war­to­ścio­we publikacje.

  • Też uwa­żam, że przy­dał­by się coś dla chłopców 😉

  • My­ślę, że „Osad­ni­cy, Wo­jow­ni­cy i Kró­lo­wie, Bo­ha­te­ro­wie Bi­blii” Joh­na Dra­ne mo­gło­by być bar­dziej chło­pię­ce niż ta o królewnach.

 • Bebe Ta­lent

  A ja nie je­stem prze­ko­na­na. My­śle, że są ele­men­ty na­szej kul­tu­ry i dzie­dzic­twa, że tak to okre­ślę, któ­re po­win­ny zo­stać w for­mie tra­dy­cyj­nej. Oczy­wi­ście są ilu­stro­wa­ne Bi­blię Mli­dych i to są pięk­ne wy­daw­nic­twa. Do­dat­ko­we kom­bi­no­wa­nie wy­da­je mi się zbędne.

 • Bar­dzo cie­ka­wa Książ­ka. Moja cór­ka ostat­nio bar­dzo in­te­re­su­je się Biblią

 • Świet­ny spo­sób na oswo­je­nie ma­łych dziew­czy­nek z te­ma­tem wia­ry. Je­stem pew­na, że książ­ka spodo­ba­ła­by się mo­jej córce.

 • Mama To­siacz­ka

  W swo­im zbio­rze mamy kil­ka cie­ka­wych po­zy­cji z ka­no­nu li­te­ra­tu­ry re­li­gij­nej dla dzie­ci. Ta­kie książ­ki mają dla mnie jako oso­by wie­rzą­cej ogrom­ne zna­cze­nie, po­nie­waż po­ma­ga­ją mi wpro­wa­dzić moje dziec­ko w te­ma­ty wia­ry. Mimo, iż mam syn­ka 😉 Two­ja pro­po­zy­cja bar­dzo mnie za­cie­ka­wi­ła. Ko­bie­ty w Bi­blii ode­gra­ły rów­nież bar­dzo waż­ną rolę i do­brze aby wie­dzia­ły o tym za­rów­no dziew­czyn­ki, jak i chłopcy 🙂