Całkiem poradnikowo

50 umiejętności społecznych, których warto nauczyć dziecko

Już za kil­ka dni Kinia idzie do szko­ły. Czas przed­szko­la był dla niej napraw­dę burz­li­wy, bo z dziew­czyn­ki, któ­ra sie­dzia­ła w kąci­ku i ryso­wa­ła motyl­ki prze­ro­dzi­ła się ona w krzy­kli­wą 7-lat­kę, któ­ra każe innym ryso­wać motyl­ki. A jak nie rysu­ją według jej wzo­ru to się nie bawi. Jak widać przed­szko­le uczy w tym wie­ku napraw­dę wie­lu spo­łecz­nych umie­jęt­no­ści, któ­rych nie wiem czy dała­bym radę nauczyć samo­dziel­nie dziec­ko. Bo w świe­cie doro­słych przy­da się przy­naj­mniej 50 spo­łecz­nych umie­jęt­no­ści, któ­re poni­żej posta­ram się przy­bli­żyć.

50 umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych, któ­rych war­to nauczyć dziec­ko:

1. Cze­kać na swo­ją kolej — a wiedz­cie, że nawet dłu­gie ocze­ki­wa­nie jest ok.

2. Chwa­lić innych, ale i sie­bie.

3. Cele­bro­wać suk­ces.

4. Poma­gać innym.

5. Respek­to­wać prze­strzeń oso­bi­stą – bo nie każ­dy lubi się non stop przy­tu­lać.

6. Dzie­lić się, ale nie wszyst­kim.

7. Pro­sić o pomoc.

8. Umieć prze­gry­wać.

9. Pro­sić o pozwo­le­nia.

10. Kon­struk­tyw­nie kry­ty­ko­wać – my, doro­śli, uczy­my się tego np. na Face­bo­oku 😉

11. Uży­wać odpo­wied­nio do sytu­acji ska­li gło­su, czy­li nie zawsze muszę krzy­czeć.

12. Prze­pra­szać.

13. Brać udział.

14. Nie prze­szka­dzać kie­dy ktoś mówi.

15. Być przy­ja­cie­lem.

16. Trzy­mać się celu.

17. Być uprzej­mym.

18. Nazy­wać ludzi po imie­niu, nie per Ty.

19. Moty­wo­wać innych i zachę­cać do dzia­ła­nia.

20. Być cier­pli­wym.

21. Sto­so­wać pro­ste i jasne komu­ni­ka­ty.

22. Akcep­to­wać inność np. nie­peł­no­spraw­ność.

23. Aktyw­nie słu­chać

24. Roz­wią­zy­wać kon­flik­ty.

25. Podą­żać za wytycz­ny­mi.

26. Para­fra­zo­wać, choć do opa­no­wa­nia tej sztu­ki potrze­ba jesz­cze ćwi­czeń w szko­le.

27. Być czę­ścią gru­py.

28. Pra­wić kom­ple­men­ty.

29. Nie zga­dzać się, ale w spo­sób uprzej­my, sto­sow­ny i z respek­tem do innych.

30. Podej­mo­wać ryzy­ko.

31. Akcep­to­wać kry­tycz­ne zda­nie innych.

32. Akcep­to­wać odmo­wę.

33. Rozu­mieć róż­ni­cę pomię­dzy zacho­wa­niem akcep­to­wal­nym a nie­ak­cep­to­wal­nym.

34. Wytrzy­mać pre­sję rówie­śni­czą, czy­li nie ska­cze z mostu, bo robią to wszy­scy.

35. Dzie­lić się pomy­sła­mi i wie­dzą.

36. Nawią­zy­wać kon­takt wzro­ko­wy.

37. Respek­to­wać zda­nie innych, któ­re róż­ni się od wła­sne­go.

38. Iść na kom­pro­mis.

39. Nego­cjo­wać.

40. Współ­pra­co­wać.

41. Uży­wać dobrych manier.

42. Myśleć zanim się coś powie.

43. Prze­ba­czać.

44. Roz­wią­zy­wać pro­ble­my.

45. Być ela­stycz­nym.

46. Rozu­mieć mowę cia­ła.

47. Roz­po­zna­wać wła­sne uczu­cia.

48. Roz­po­zna­wać uczu­cia innych.

49. Rozu­mieć czy­jeś poło­że­nie.

50. Rozu­mieć wpływ wła­sne­go zacho­wa­nia na innych.

 

Zobacz też inne umie­jęt­no­ści, któ­re war­to nauczyć dziec­ko.

Fot. Quinn Dombrow­ski, CC BY-SA 2.0

 

Jakie jesz­cze umie­jęt­no­ści spo­łecz­ne war­to tu dodać?