Kategoria: Całkiem poradnikowo

Chyba wszystkie ślubne przesądy Image
Chyba wszystkie ślubne przesądy

Maj, czer­wiec, lip­iec.., z pewnoś­cią wielu z was ma głowę zajętą planowaniem wesela, statysty­ki bowiem pokazu­ją, że najwięcej pol­s­kich par decy­du­je się na ślub w czer­w­cu i sierp­niu właśnie. Zaraz zaraz, czyż­by w lipcu lato było mniej urokli­we? A może to sprawka tajem­niczej liter­ki „r” w nazwie miesią­ca? Czyżbyśmy my, Pola­cy byli aż tak przesąd­ni?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 23 Data | 29 maja 2017
Zabiegi na twarz przed wielkim wyjściem — to musisz wiedzieć! Image
Zabiegi na twarz przed wielkim wyjściem — to musisz wiedzieć!

Kobi­ety lubią czuć się piękne, doda­je nam to energii i pewnoś­ci siebie. Dopó­ki to prag­nie­nie utrzy­mane jest w grani­cach rozsąd­ku nie ma w tym nic złego, dopiero prze­sa­da – jak we wszys­tkim — bywa zgub­na, a może nawet niebez­piecz­na. Co jed­nak zro­bić kiedy chce­my wyglą­dać wyjątkowo dobrze, np. przed ważną okazją? Jak bez­piecznie zad­bać o urodę, aby następ­nego dnia nie obudz­ić się z uczu­le­niem na twarzy albo swędzącą skórą?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 39 Data | 15 maja 2017
Makijaż na komunię dla mamy dziecka komunijnego Image
Makijaż na komunię dla mamy dziecka komunijnego

Nie pozwól, by myśl o świecą­cym czole na każdym zdję­ciu z komu­nii mącił Ci umysł. 15 min­ut i ide­al­ny mak­i­jaż na komu­nię dla mamy — to jest możli­we. Tu zna­jdziesz przepis!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 26 Data | 8 maja 2017
A może wycieczka jako prezent komunijny? Image
A może wycieczka jako prezent komunijny?

Komu­nia to ważne duchowo świę­to w życiu małego kato­li­ka. Jeśli dla dziec­ka i jego rodz­iców ważniejsze od prezen­tów są przeży­cia duchowe, może zami­ast stan­dar­d­owego prezen­tu na komu­nię warto pomyśleć o kup­nie wyciecz­ki w miejsce kul­tu religi­jnego? Gdzie pojechać?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 29 Data | 5 maja 2017
Znane i nieznane tradycje komunijne Image
Znane i nieznane tradycje komunijne

Komu kołacz, a komu cias­to? Gdzie przynosi się dzieciom, a gdzie daje kart­ki goś­ciom? Jakie są trady­c­je komu­ni­jne w różnych częś­ci­ach Pol­s­ki?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 17 Data | 3 maja 2017