Kategoria: Całkiem emigracyjnie

Życie na Litwie — Kiedy Polska to za mało Image
Życie na Litwie — Kiedy Polska to za mało

Dalekie kra­je zach­wyca­ją nas piękny­mi, egzo­ty­czny­mi widoka­mi w kat­a­lo­gach podróżniczych. Oglą­da­jąc filmy częs­to chcielibyśmy na własne oczy zobaczyć cuda natu­ry Nowej Zelandii czy zabyt­ki w Chile, a nie zas­tanaw­iamy się nawet jak pięknie jest całkiem blisko nas. Przykład­owo na takiej Litwie, gdzie miesz­ka Del­fi­na wraz z mężem Povi­lasem i malutkim Emilisem.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 16 marca 2016
Baba ze wsi — jak mieszka się na prowincji? Image
Baba ze wsi — jak mieszka się na prowincji?

Miałam romans. Trwał pon­ad sie­dem lat. Nie było­by w tym nic dzi­wnego, gdy­by nie fakt, że mąż od pier­wszego dnia o wszys­tkim wiedzi­ał i nie wal­czył z tym nawet. Sied­mi­o­let­ni związek to nie byle co – cza­sem taki dłu­gi czas kończy się hucznym wese­lem i wszyscy żyją dłu­go i szczęśli­wie. Mój romans jed­nak skończył się hucznym rozs­taniem. Oto po sied­miu lat­ach całkiem siel­skiego życia spakowałam wal­iz­ki, wrzu­ciłam je do bagażni­ka, zapakowałam dzieci i pomachałam na pożeg­nanie. Żeg­naj mias­to! Wybrałam wieś.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 10 marca 2016
Matka w Hongkongu — Kiedy Polska to za mało Image
Matka w Hongkongu — Kiedy Polska to za mało

Jest państ­wem w państ­wie. W wielkim państ­wie! Dokład­niej w Chińskiej Repub­lice Ludowej. Ale nie było tak zawsze. Sama pamię­tam jak hucznie świę­towano połącze­nie tej prow­incji z Chi­na­mi. I jak wiele było pytań: co ter­az z nim będzie? Czy Hongkong, mias­to wielkoś­ci dwóch pod­wójnie zatłoc­zonych Warszaw, nadal będzie cen­trum hand­lowo-finan­sowym i pomostem łączą­cym Zachód z Państ­wem Środ­ka? Czy Weroni­ka i Tomek, mieszka­ją­cy poza Pol­ską już od 9 lat. Ostat­ni ich przys­tanek to Hongkong. Na jak dłu­go? Życie pokaże. Zapraszam na ori­en­tal­ny wywiad.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 9 marca 2016
Życie w Ameryce — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Ameryce — Kiedy Polska to za mało

Bywały cza­sy, gdy było tam zielono, bo lasy pokry­wały kraj. I trochę żół­to, bo była też pusty­nia. A nawet biało tam, gdzie śnieg nigdy nie top­nieje. Bywały cza­sy, gdy więk­szość napo­tykanych ludzi miała czer­woną twarz — biała czy czarna nawet się nie zdarza­ła. Były cza­sy, gdy woj­na domowa podzieliła kraj na dwa obozy, a mimo to udało się im wytr­wać w jed­noś­ci od ogłoszenia niepodległoś­ci. USA to kraj, o którym się marzy, który budzi respekt i daje nadzieję. Amery­ka jest wielokolorowa. Jak papu­ga np. Papu­ga z Amery­ki, mama mieszka­ją­ca w Stanach.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 2 marca 2016
Matka w Kirgistanie — Kiedy Polska to za mało Image
Matka w Kirgistanie — Kiedy Polska to za mało

Czy życie w każdym z kra­jów byłego Bloku Wschod­niego jest takie samo? Czym różni się mat­ka w Kir­gis­tanie od mat­ki w Polsce?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 15 Data | 24 lutego 2016