Archiwum wg kategorii: S

Matka w Walii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Walii — Kiedy Polska to za mało

An­giel­ski jest ję­zy­kiem tak uni­wer­sal­nym, że na­wet nie ucząc się go w szko­le po­tra­fi­my skle­cić kil­ka nie­udol­nych zdań i przy uży­ciu rąk do­sko­na­le po­ro­zu­mieć się w Lon­dy­nie na­wet z ro­do­wi­tym Bry­to­lem. W koń­cu nie po to słu­cha­my ¾ mu­zy­ki w ję­zy­ku Szek­spi­ra, nie­praw­daż? Sama mam do­świad­cze­nie ze sto­li­cą Wiel­kiej Bry­ta­nii. Nie wszyst­ko jest tam ta­kie ko­lo­ro­we, a cza­sem ko­lo­rów jest aż za­nad­to. W ja­kiej to­na­cji wi­dzi Ilo­na z Le­eds, mama dwu­let­nie­go Franka?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 5 sierpnia 2015
Polka w Niemczech — Kiedy Polska to za mało Image

Polka w Niemczech — Kiedy Polska to za mało

Jak by­łam mała, do­sta­wa­li­śmy pacz­ki z żyw­no­ścią i ciu­cha­mi od „cio­ci” z Nie­miec. Na­wet raz by­łam u niej w ja­kieś wa­ka­cje. Mia­łam wte­dy 5 lat. Z ca­łe­go wy­jaz­dy pa­mię­tam smak ba­na­nów, bo jesz­cze tak ła­two nie były w Pol­sce do­stęp­ne, roz­kła­da­ną su­szar­kę do bie­li­zny, wiel­ki dia­bel­ski młyn i małą cio­cię, do któ­rej z nie­go ma­cha­łam, czar­ne­go psa, któ­ry sia­dał na ko­men­dę „Platz!”, lego „ku­zy­na”, któ­re po­zwa­lał mi do­tknąć )a miał całe ko­lek­cje za­awan­so­wa­nych tech­nicz­nie sa­mo­cho­dów!) i po­przy­kle­ja­ne w ca­łym domu ta­śmą kle­ją­cą moje nie­udol­ne ry­sun­ki. Za 20 lat Ania, mama z Ib­ben­büren, bę­dzie mo­gła do­wie­dzieć się od swo­ich dwóch roz­ra­bia­ków, czym róż­nią się Niem­cy, w któ­rych miesz­ka­ją, od Pol­ski, w któ­rej miesz­ka­ją ich dziadkowie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 29 lipca 2015
Matka w Holandii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Holandii — Kiedy Polska to za mało

Nie ku­pi­ła so­bie cho­da­ków, ale tu­li­pa­ny mo­gła­by wą­chać cały czas. Do wi­do­ku wia­tra­ków przy­zwy­cza­iła się do­syć szyb­ko. Do ję­zy­ka – po­mie­sza­nia nie­miec­kie­go z an­giel­skim – tro­chę wol­niej. Po­znaj­cie Ar­le­tę, mamę Ra­mo­ny, miesz­ka­ją­cą w Holandii.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 lipca 2015
Matka w Stanach Zjednoczonych Ameryki — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Stanach Zjednoczonych Ameryki — Kiedy Polska to za mało

Ame­ry­kań­ski sen… Któż z nas nie chciał­by być Roc­ke­fe­le­rem czy For­dem, za­rzą­dzać Fa­ce­bo­okiem czy Go­ogle, pro­jek­to­wać no­we­go Ap­ple Wat­cha czy ro­bić in­te­re­sy na Wall Stre­et. Za­nim na­sze ma­rze­nia się zisz­czą, po­drep­ta­my tro­chę przed kon­su­la­tem. Do Sta­nów po­trzeb­na jest wiza! Masz wizę? Gra­tu­la­cje! Cze­ka Cię te­raz kil­ku­go­dzin­ny lot (15h mi­ni­mum!), ko­lej­ne spo­tka­nie z urzęd­ni­ka­mi pań­stwo­wy­mi już na lot­ni­sku i, je­śli los nie spła­ta fi­gla, We­lco­me in Uni­tet Sta­tes of Ame­ri­ca! Tak wła­śnie jak Do­ro­ta, mama ma­łej Ani, któ­ra w 2011 roku wy­le­cia­ła z lot­ni­ska Okę­cie na pod­bój Ameryki.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 15 lipca 2015
Matka w Niemczech — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Niemczech — Kiedy Polska to za mało

Jak czę­sto na­rze­ka­my na Pol­skę? Chy­ba co­dzien­nie. Szcze­gól­nie, gdy po­li­ty­cy co rusz ro­bią nas w ko­nia, urzę­dy tłam­szą, sys­tem za­wo­dzi, a żyć trze­ba. Na­wet stwier­dze­nie, że taki mamy kli­mat nie­wie­le tu po­ma­ga. Nie­któ­rzy idą krok da­lej i pró­bu­ją coś zmie­nić. Jed­ni w swo­im oto­cze­niu, inni zmie­nia­ją oto­cze­nie. Czy za­wsze u są­sia­da tra­wa jest bar­dziej zie­lo­na? Za­pra­szam do wy­wia­du z Po­lką, mamą Na­ta­lie i Han­nah, miesz­ka­ją­cą na pół­no­cy Niemiec.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 8 lipca 2015
Mieszkać w Kanadzie — Kiedy Polska to za mało Image

Mieszkać w Kanadzie — Kiedy Polska to za mało

Ka­na­da naj­czę­ściej ko­ja­rzy nam się z ło­sia­mi, bli­sko­ścią do USA, Bry­anem Adam­sem i Ce­li­ne Dion, czer­wo­nym mun­du­rem po­li­cji kon­nej czy sy­ro­pem klo­no­wym. Cza­sem jesz­cze nie­wy­bred­ny­mi żar­ta­mi z So­uth Par­ku. Jak jest naprawdę?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 1 lipca 2015