Archiwum wg kategorii: S

Matka w Irlandii Północnej — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Irlandii Północnej — Kiedy Polska to za mało

Ir­lan­dia ko­ja­rzy nam się z Dniem Św. Pa­try­ka. Ale to ta ir­landz­ka Ir­lan­dia. Bo jest jesz­cze Ir­lan­dia Pół­noc­na – jed­na czę­ści skła­do­wych Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa Wiel­kiej Bry­ta­nii i Ir­lan­dii Pół­noc­nej. To ta, gdzie IRA podkłada(ła?) bom­by, ta, o któ­rą wal­czył Ger­rym Con­lo­nie w „W imię ojca”. Ta mniej zie­lo­na. Wła­śnie tam, w Bel­fa­ście, sa­mym cen­trum, miesz­ka Wik­to­ria, mama ma­łej Kri­sty.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 26 sierpnia 2015
Matka w Hiszpanii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Hiszpanii — Kiedy Polska to za mało

Ach, ta go­rą­ca Hisz­pa­nia! Ten tem­pe­ra­ment, ten za­pach, to słoń­ce, ta cie­pła mor­ska woda i sze­lest pia­sku pod sto­pa­mi! Te so­czy­ste po­ma­rań­cze na każ­dym stra­ga­nie i brą­zo­we oczy każ­de­go na­po­tka­ne­go Hisz­pa­na! Oczy, w któ­rych moż­na się za­po­mnieć…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 19 sierpnia 2015
Matka w Norwegii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Norwegii — Kiedy Polska to za mało

A gdy­by tak po uli­cach cho­dzi­ły bia­łe niedź­wie­dzie, pół roku trwał dzień, dru­gie pół noc, a zo­rza po­lar­na roz­świe­tla­ła mrok? Może z niedź­wie­dzia­mi prze­sa­dzi­łam, ale resz­ta jak naj­bar­dziej się zga­dza. Po­twier­dza to ko­lej­na mama z za­gra­ni­cy, Mi­le­na, mama ma­łej Zosi. Za­pra­szam do Nor­we­gii i nie trze­ba tego czy­tać w rę­ka­wicz­kach i kurt­ce zi­mo­wej. Aż tak zim­no nie bę­dzie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 12 sierpnia 2015
Matka w Walii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Walii — Kiedy Polska to za mało

An­giel­ski jest ję­zy­kiem tak uni­wer­sal­nym, że na­wet nie ucząc się go w szko­le po­tra­fi­my skle­cić kil­ka nie­udol­nych zdań i przy uży­ciu rąk do­sko­na­le po­ro­zu­mieć się w Lon­dy­nie na­wet z ro­do­wi­tym Bry­to­lem. W koń­cu nie po to słu­cha­my ¾ mu­zy­ki w ję­zy­ku Szek­spi­ra, nie­praw­daż? Sama mam do­świad­cze­nie ze sto­li­cą Wiel­kiej Bry­ta­nii. Nie wszyst­ko jest tam ta­kie ko­lo­ro­we, a cza­sem ko­lo­rów jest aż za­nad­to. W ja­kiej to­na­cji wi­dzi Ilo­na z Le­eds, mama dwu­let­nie­go Fran­ka?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 5 sierpnia 2015
Polka w Niemczech — Kiedy Polska to za mało Image

Polka w Niemczech — Kiedy Polska to za mało

Jak by­łam mała, do­sta­wa­li­śmy pacz­ki z żyw­no­ścią i ciu­cha­mi od „cio­ci” z Nie­miec. Na­wet raz by­łam u niej w ja­kieś wa­ka­cje. Mia­łam wte­dy 5 lat. Z ca­łe­go wy­jaz­dy pa­mię­tam smak ba­na­nów, bo jesz­cze tak ła­two nie były w Pol­sce do­stęp­ne, roz­kła­da­ną su­szar­kę do bie­li­zny, wiel­ki dia­bel­ski młyn i małą cio­cię, do któ­rej z nie­go ma­cha­łam, czar­ne­go psa, któ­ry sia­dał na ko­men­dę „Platz!”, lego „ku­zy­na”, któ­re po­zwa­lał mi do­tknąć )a miał całe ko­lek­cje za­awan­so­wa­nych tech­nicz­nie sa­mo­cho­dów!) i po­przy­kle­ja­ne w ca­łym domu ta­śmą kle­ją­cą moje nie­udol­ne ry­sun­ki. Za 20 lat Ania, mama z Ib­ben­büren, bę­dzie mo­gła do­wie­dzieć się od swo­ich dwóch roz­ra­bia­ków, czym róż­nią się Niem­cy, w któ­rych miesz­ka­ją, od Pol­ski, w któ­rej miesz­ka­ją ich dziad­ko­wie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 29 lipca 2015
Matka w Holandii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Holandii — Kiedy Polska to za mało

Nie ku­pi­ła so­bie cho­da­ków, ale tu­li­pa­ny mo­gła­by wą­chać cały czas. Do wi­do­ku wia­tra­ków przy­zwy­cza­iła się do­syć szyb­ko. Do ję­zy­ka – po­mie­sza­nia nie­miec­kie­go z an­giel­skim – tro­chę wol­niej. Po­znaj­cie Ar­le­tę, mamę Ra­mo­ny, miesz­ka­ją­cą w Ho­lan­dii.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 lipca 2015
Matka w Stanach Zjednoczonych Ameryki — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Stanach Zjednoczonych Ameryki — Kiedy Polska to za mało

Ame­ry­kań­ski sen… Któż z nas nie chciał­by być Roc­ke­fe­le­rem czy For­dem, za­rzą­dzać Fa­ce­bo­okiem czy Go­ogle, pro­jek­to­wać no­we­go Ap­ple Wat­cha czy ro­bić in­te­re­sy na Wall Stre­et. Za­nim na­sze ma­rze­nia się zisz­czą, po­drep­ta­my tro­chę przed kon­su­la­tem. Do Sta­nów po­trzeb­na jest wiza! Masz wizę? Gra­tu­la­cje! Cze­ka Cię te­raz kil­ku­go­dzin­ny lot (15h mi­ni­mum!), ko­lej­ne spo­tka­nie z urzęd­ni­ka­mi pań­stwo­wy­mi już na lot­ni­sku i, je­śli los nie spła­ta fi­gla, We­lco­me in Uni­tet Sta­tes of Ame­ri­ca! Tak wła­śnie jak Do­ro­ta, mama ma­łej Ani, któ­ra w 2011 roku wy­le­cia­ła z lot­ni­ska Okę­cie na pod­bój Ame­ry­ki.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 15 lipca 2015