Kategoria: Całkiem emigracyjnie

Życie w Chicago — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Chicago — Kiedy Polska to za mało

Wywiad z Polką mieszka­jącą w Chica­go — najbardziej pol­skim mieś­cie USA! Jak widzi “amer­i­can dream”? Gdzie zjeść najlep­szą piz­zę? Ile przez­naczyć na zakupy?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 11 maja 2016
Codzienne życie w Grecji — Kiedy Polska to za mało Image
Codzienne życie w Grecji — Kiedy Polska to za mało

Sałat­ka po grecku jest jak sama Grec­ja — kolorowa, pysz­na i miesza­ją­ca różne sma­ki. Wywiad z Polką mieszka­jącą w Grecji.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 4 maja 2016
Życie w Tajlandii — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Tajlandii — Kiedy Polska to za mało

Jak miesz­ka się na emi­gracji? Czy warto prze­nieść się do Taj­landii? Jak poradz­ić sobie w Bangkoku? Pol­s­ka mama mieszka­ją­ca wśród Tajów udziela wywiadu.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 27 kwietnia 2016
Emigracja do Chin — Kiedy Polska to za mało Image
Emigracja do Chin — Kiedy Polska to za mało

Też cza­sem się Wam wydawało, że Chiny nas otacza­ją? Mamy ubra­nia z Chin, zabaw­ki z Chin, artykuły papier­nicze z Chin. Elek­tron­i­ka i samo­chody też coraz częś­ciej są z Chin. Truskaw­ki są z Chin… A co jeśli otacza­li by nas jeszcze Chińczy­cy? Kak­cia mieszka­ją­ca od kilku lat w Szang­ha­ju opowie jak to jest.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 5 Data | 6 kwietnia 2016
Życie w Meksyku oczyma Polki Image
Życie w Meksyku oczyma Polki

Jak sobie pomyślę, że muszę się prze­dostać z jed­nego koń­ca mias­ta na dru­gi w godz­i­nach szczy­tu, to cza­sem nóż sam w kieszeni się otwiera. A mias­to, które muszę przemierzyć, jest z tych raczej małych, z led­woś­cią pre­tendu­ją­cych do mias­ta wojew­ódzkiego, zaś kor­ki w nich oznacza­ją tylko lekkie spowol­nie­nie ruchu, a nie godzin­ny postój jaki pamię­tam z Lon­dynu. Nie, zde­cy­dowanie nie nada­ję się do mieszka­nia w takim przykład­owo Meksyku, a szczegól­nie w jego stol­i­cy, która jest najwięk­szym tery­to­ri­al­nie miastem na glo­bie. Za to Karoli­na bez trudu odnalazła się w tym gwarnym miejs­cu. Poz­na­j­cie co to oznacza Meksyk.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 30 marca 2016