Archiwum wg kategorii: S

Matka w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało

ak na miesz­kan­kę tego kra­ju Pau­li­na po­win­na mieć ze­ga­rek za 20 tys. zł, lo­dów­kę peł­ną sera i za­pas naj­lep­szej cze­ko­la­dy przy­naj­mniej na rok. Nie po­wiem, sera i cze­ko­la­dy szcze­rze bym za­zdro­ści­ła. O nie za­wsze słod­kim ży­ciu w Ba­zy­lei opo­wia­da mama trzy­let­nie­go Oli­wie­ra i au­tor­ka bloga.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 30 września 2015
Matka na Islandii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka na Islandii — Kiedy Polska to za mało

Pa­mię­ta­cie rok 2010, kie­dy to więk­szość spi­ke­rów te­le­wi­zyj­nych wy­si­la­ło się, by wy­mó­wić na­zwę pew­ne­go wul­ka­nu na Is­lan­dii? Wraz z otwar­ciem gra­nic Unii Eu­ro­pej­skiej Po­la­cy jak­by za­uwa­ży­li, że ist­nie­je taki tak kraj, zim­ny, z wul­ka­na­mi, gej­ze­ra­mi, Björk i wspa­nia­ły­mi kry­mi­na­ła­mi Yrsy Si­gur­dar­dót­tir. A mama Vin­ce­ta była tam wcze­śniej i zna ten kraj od pod­szew­ki. Za­pra­szam na wy­wiad z Po­lką na Islandii.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 września 2015
Matka we Włoszech — Kiedy Polska to za mało Image

Matka we Włoszech — Kiedy Polska to za mało

Go­rą­ce słoń­ce i cie­płe mo­rze. Coś, co szu­ka­ją rze­sze Po­la­ków co roku w wa­ka­cje i cza­sem na­wet poza se­zo­nem. Błę­kit nie­ba i ja­sne świa­tło, któ­re ubó­stwia­ją fo­to­gra­fo­wie i ma­la­rze na ca­łym świe­cie. Do tego wspa­nia­łe sce­ne­rie, cy­pry­so­we i oliw­ne gaje, win­ni­ce, bia­łe dom­ki, krę­te ulicz­ki. Sto­li­ca mody. Wszyst­ko to moż­na zna­leźć we Wło­szech, gdzie miesz­ka Sa­bi­na, mama ma­łej Klu­secz­ki i blogerka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 września 2015
Matka w Bahrajnie — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Bahrajnie — Kiedy Polska to za mało

Wy­obraź so­bie pań­stwo na kil­ku wy­spach o po­wierzch­ni ciut więk­szej niż War­sza­wa, na któ­rych prze­wa­ża­ją­ca część te­re­nu to pu­sty­nia, a naj­wyż­sza kupa pia­chu ma tro­chę mniej niż naj­wyż­szy pa­gó­rek w mo­jej oko­li­cy dum­nie no­szą­cy imię Góry Chełm­skiej. Wy­obraź so­bie, że na oczach Two­ich ro­dzi­ców two­rzy­ło się to pań­stwo, bo po­wsta­ło w 1971 roku. I wy­obraź so­bie, że lu­dzie są tam tak bo­ga­ci, że chciał­byś być tam bie­da­kiem. Lid­ka, mama na­sto­let­nie­go Ad­ria­na, za­pra­sza do go­rą­ce­go Bahrajnu.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 9 września 2015
Matka w Irlandii Północnej — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Irlandii Północnej — Kiedy Polska to za mało

Ir­lan­dia ko­ja­rzy nam się z Dniem Św. Pa­try­ka. Ale to ta ir­landz­ka Ir­lan­dia. Bo jest jesz­cze Ir­lan­dia Pół­noc­na – jed­na czę­ści skła­do­wych Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa Wiel­kiej Bry­ta­nii i Ir­lan­dii Pół­noc­nej. To ta, gdzie IRA podkłada(ła?) bom­by, ta, o któ­rą wal­czył Ger­rym Con­lo­nie w „W imię ojca”. Ta mniej zie­lo­na. Wła­śnie tam, w Bel­fa­ście, sa­mym cen­trum, miesz­ka Wik­to­ria, mama ma­łej Kristy.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 26 sierpnia 2015
Matka w Hiszpanii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Hiszpanii — Kiedy Polska to za mało

Ach, ta go­rą­ca Hisz­pa­nia! Ten tem­pe­ra­ment, ten za­pach, to słoń­ce, ta cie­pła mor­ska woda i sze­lest pia­sku pod sto­pa­mi! Te so­czy­ste po­ma­rań­cze na każ­dym stra­ga­nie i brą­zo­we oczy każ­de­go na­po­tka­ne­go Hisz­pa­na! Oczy, w któ­rych moż­na się zapomnieć…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 19 sierpnia 2015
Matka w Norwegii — Kiedy Polska to za mało Image

Matka w Norwegii — Kiedy Polska to za mało

A gdy­by tak po uli­cach cho­dzi­ły bia­łe niedź­wie­dzie, pół roku trwał dzień, dru­gie pół noc, a zo­rza po­lar­na roz­świe­tla­ła mrok? Może z niedź­wie­dzia­mi prze­sa­dzi­łam, ale resz­ta jak naj­bar­dziej się zga­dza. Po­twier­dza to ko­lej­na mama z za­gra­ni­cy, Mi­le­na, mama ma­łej Zosi. Za­pra­szam do Nor­we­gii i nie trze­ba tego czy­tać w rę­ka­wicz­kach i kurt­ce zi­mo­wej. Aż tak zim­no nie będzie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 12 sierpnia 2015