Kategoria: Całkiem emigracyjnie

Matka na Tajwanie — Kiedy Polska to za mało Image
Matka na Tajwanie — Kiedy Polska to za mało

W obec­nych cza­sach jak coś nie jest chińskie to na bank pow­stało na Tajwanie albo w Indi­ach. Doty­czy to nie tylko plas­tikowych podróbek, zabawek czy tek­styliów, ale także najlep­szej jakoś­ci elek­tron­i­ki. Właśnie na Tajwanie w pon­ad 2,5 mil­ionowym mieś­cie por­towym miesz­ka Mag­da, na wywiad z którą zapraszam.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 6 lipca 2016
Mieszkać na Islandii — Kiedy Polska to za mało Image
Mieszkać na Islandii — Kiedy Polska to za mało

Cza­sa­mi nie trze­ba mieszkać poza Pol­ską by czuć się mieszkańcem jakiegoś kra­ju. Wystar­czy prawdzi­wa miłość i cyk­liczne kilku­ty­god­niowe wypady w to samo miejsce. Takim drugim domem jest dla PaniDor­ci Islandia. Przekon­a­j­cie się, że ludzie półno­cy nie zawsze są posę

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 29 czerwca 2016
Mieszkać w Londynie — Kiedy Polska to za mało Image
Mieszkać w Londynie — Kiedy Polska to za mało

Życie w Anglii to nie tylko zmy­wak i fab­ry­ka, ale też włas­na dzi­ałal­ność gosp. Trochę przed­siębior­c­zoś­ci i moż­na być jak mat­ka w Lon­dynie — Anna Górec­ka.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 15 czerwca 2016
Życie na Gwadelupie — Kiedy Polska to za mało Image
Życie na Gwadelupie — Kiedy Polska to za mało

Jak żyje się na fran­cusko­języ­cznej wyspie Amery­ki Środ­kowej? Czy to nadal Unia Europe­js­ka? Jak wychowu­je mat­ka na Gwadelupie? Jak wyglą­da codzi­enne życie na Gwadelupie?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 8 czerwca 2016
Życie w Manchesterze — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Manchesterze — Kiedy Polska to za mało

Czy mat­ka w Wielkiej Bry­tanii dogadała­by się w sprawach wychowa­nia z matką-Polką? Jak żyje się w UK? Jak wyglą­da trady­cyjne śni­adanie bry­tyjskie? Jakie jest życie w Man­ches­terze?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 25 maja 2016