Kategoria: Całkiem emigracyjnie

Mama w Anglii — Kiedy Polska to za mało Image
Mama w Anglii — Kiedy Polska to za mało

Wraca­jąc z ang­iel­skiego zmy­wa­ka do domu żałowałam. Żałowałam, że dopiero tak późno zde­cy­dowałam się na wyjazd. Bo zro­biłam to w moje ostat­nie stu­denck­ie wakac­je. Ter­az, ze wzglę­du na wiz­ję Brex­i­tu, kole­jne rzesze tanich pra­cown­ików będą miały gorzej. Bo tak wystar­czyło tylko zapakować dowód oso­bisty, wsiąść do samolo­tu czy autokaru i pod­jechać na Luton czy Vic­torię, a tam częs­to czekali już zna­jo­mi czy rodz­i­na. Tak jak Mama Ayla.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 17 sierpnia 2016
Życie w Nowej Zelandii — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Nowej Zelandii — Kiedy Polska to za mało

Co może robić innego mama w Nowej Zelandii? Czy Kiwusi inaczej wychowu­ją dzieci niż Pola­cy? Wywiad z Natal­ią Jara­nowską, autorką blo­ga Not a bor­ing life.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 7 Data | 10 sierpnia 2016
Mama w Niemczech — Kiedy Polska to za mało Image
Mama w Niemczech — Kiedy Polska to za mało

Niem­cy. To tak blisko i tak daleko. Blisko – bo tuż za rogiem, zaraz obok. W końcu to sąsiedzi Pol­s­ki, a ja mam nawet bliżej Berlin niż Warsza­wę. Ale to też daleko: dzieli nas tak odmi­en­ny język, upodoban­ie do porząd­ku i pra­worząd­noś­ci czy his­to­ria. Jak mieszkać w kra­ju, który jest dla nas, Polaków, tak różny? O tym opowie z per­spek­ty­wy swo­jego doświad­czenia Moni­ka.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 3 sierpnia 2016
Mama w Norwegii — Kiedy Polska to za mało Image
Mama w Norwegii — Kiedy Polska to za mało

Zach­wycam się cza­sem fotografi­a­mi niek­tórych miejsc. Piękne słońce, czyste plaże, kolorowe mias­ta. Jak zima to prawdzi­wa, jak lato to gorące. Na zdję­ci­ach wszys­tko jest takie ide­alne. Jed­nak jeśli miesz­ka się za granicą dotykamy tych prob­lemów, które umyka­ją fotografom: dro­gi i niedo­bry chleb, nieak­cep­towalne dla nas zwycza­jowe zachowanie czy różnice kul­tur­owe. Jak miesz­ka się matce w Nor­wegii opowie fotograf­ka Patryc­ja Byrdy.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 27 lipca 2016
Mieszkać w Wiedniu — Kiedy Polska to za mało Image
Mieszkać w Wiedniu — Kiedy Polska to za mało

Jak żyje się pol­skiej matce w Wied­niu, mieś­cie o najlep­szej jakoś­ci życia? Czy smaku­je jej szny­cel wiedeńs­ki? Co przeszkadza jej w Aus­tri­akach? Zapraszam na wywiad.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 13 lipca 2016