przyczepka rowerowa
Całkiem poradnikowo

Przyczepka rowerowa — o czym należy pamiętać podczas pierwszej wycieczki?

Przy­czep­ka rowe­ro­wa jest od kil­ku lat legal­nym środ­kiem trans­por­tu rowe­ro­we­go dla dzie­ci. Moż­na w nią zapa­ko­wać jed­no czy dwój­kę dzie­ci i prze­mie­rzać napraw­dę wie­lo­go­dzin­ne tra­sy z dziec­kiem. A jeśli naj­dzie nas ocho­ta – pojazd zamie­nia się w wygod­ny wózek do jog­gin­gu. Cze­go chcieć wię­cej? Może jedy­nie bez­pie­czeń­stwa i wygo­dy dla malu­cha. Co wybrać na pierw­szą wyciecz­kę rowe­ro­wą, kie­dy war­to zacząć i o czym pamię­tać?

Przyczepka rowerowa czy fotelik rowerowy?

Jeśli ma się wię­cej niż jed­no dziec­ko to cza­sem zaczy­na się pro­blem jak prze­wieźć je wszyst­kie rowe­rem. Są wpraw­dzie na ryn­ku fote­li­ki rowe­ro­we dla malu­chów, mon­to­wa­ne z przo­du, jed­nak nie każ­dy rower ma moż­li­wość zamon­to­wa­nia takie­go. Za to przy­czep­ki rowe­ro­we moż­na kupić na jed­no lub dwo­je dzie­ci. Zwy­kle są posze­rzo­ne o moż­li­wość zamia­ny w jog­ge­ra, czy­li wózek do bie­ga­nia. Inną bar­dzo pożą­da­ną pod­czas dłuż­szych wycie­czek rowe­ro­wych jest fakt, że przy­czep­ka rowe­ro­wa dla dzie­ci może chro­nić dziec­ko przed desz­czem, słoń­cem i wia­trem.

Przyczepka rowerowa dla noworodka?

Naj­czę­ściej przy­czep­kę rowe­ro­wą mogą użyt­ko­wać dzie­ci powy­żej roku. Jest to spo­wo­do­wa­ne wymu­szo­ną pozy­cją sie­dzą­cą i zbyt moc­ny­mi drga­nia­mi pod­czas jaz­dy rowe­rem. Dopusz­cza się woże­nie dziec­ka sie­dzą­ce­go w przy­czep­ce zamie­nio­nej na jog­ger. Na szczę­ście nie­któ­rzy pro­du­cen­ci wyszli naprze­ciw rodzi­com z mniej­szy­mi dzieć­mi i w ofer­cie czę­sto zna­leźć moż­na spe­cjal­ne hama­ki lub leżacz­ki mon­to­wa­ne dla młod­szych. Abso­lut­nie do prze­wo­że­nia dziec­ka w przy­czep­ce nie moż­na sto­so­wać fote­li­ków samo­cho­do­wych, gdyż przy­czep­ki nie posia­da­ją pasów do zacze­pie­nia takie­go fote­li­ka.

 

A co z wibra­cja­mi pod­czas jaz­dy po wybo­istych dro­gach czy wyło­żo­nych kost­ką ścież­kach rowe­ro­wych? O ile doro­sły widzi prze­szko­dy czy dziu­ry w nawierzch­ni i auto­ma­tycz­nie spi­na mię­śnie, by przy­go­to­wać się na drga­nia, o tyle dziec­ko nie widzi tego wszyst­kie­go, a tak­że czę­sto śpi pod­czas jaz­dy. Pod­czas snu mię­śnie, tak­że te chro­nią­ce krę­go­słup, są wiot­kie i gorzej chro­nio­ny jest układ kost­ny malu­cha. War­to więc zasta­no­wić się, czy rze­czy­wi­ście leżacz­ki i hamacz­ki dla dzie­ci są dobrym roz­wią­za­niem dla kil­ku­ty­go­dnio­we­go malu­cha.

Rower cargo czy przyczepka rowerowa?

Sto­sun­ko­wo nową pro­po­zy­cją na pol­skim ryn­ku są rowe­ry trans­por­to­we. Rowe­ry te z regu­ły są odro­bi­nę dłuż­sze od nor­mal­nych rowe­rów, przez co też cięż­sze. W prze­ci­wień­stwie do przy­cze­pek rowe­ro­wych, dziec­ko znaj­du­je się przed rodzi­cem w spe­cjal­nej skrzy­ni pomię­dzy kie­row­ni­cą a kołem. Są wer­sje typo­wo do prze­wo­że­nia towa­rów, ale tak­że są i przy­sto­so­wa­ne do prze­wo­że­nia osób, w tym nawet kil­kor­ga dzie­ci. W tych rowe­rach moż­na już mon­to­wać fote­li­ki samo­cho­do­we. Jakie? To war­to poszu­kać w spe­cy­fi­ka­cji pojaz­du. Takie rowe­ry mogą posia­dać zada­szo­ne skrzy­nie lub też napęd elek­trycz­ny, co nie­co odcią­ży nogi peda­łu­ją­ce­go rodzi­ca.

O czym warto jeszcze pamiętać?

Nie zapo­mi­naj­my, że przy­czep­ka rowe­ro­wa to tak­że śro­dek trans­por­tu. I tak jak każ­dy powin­na być zgod­nie z prze­pi­sa­mi ruchu dro­go­we­go ozna­ko­wa­na. Cza­sa­mi wystar­czą odbla­ski, jed­nak w gor­szych warun­kach dobrze jest się zaopa­trzyć w świa­tła. Bez tru­du dosta­nie­cie tyl­ne świa­tła rowe­ro­we na bate­rie, któ­re dają napraw­dę dobrą widocz­ność. Do tego nigdy nie zapo­mi­naj­my o dodat­ko­wej dęt­ce w razie prze­dziu­ra­wie­nia. By zapew­nić więk­szy kom­fort małym pasa­że­rom zale­ca się zmniej­sze­nie ciśnie­nia w opo­nach przy­czep­ki do ok. 1,5 bara. Nale­ży pamię­tać, że naj­więk­szy wpływ na siłę wstrzą­sów ma tem­po jaz­dy po nie­rów­no­ściach, zwol­nij­my więc. No i oczy­wi­ście: gło­wie na kar­ku.

61 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *