Kategoria: Całkiem emigracyjnie

Życie na Islandii — Kiedy Polska to za mało Image
Życie na Islandii — Kiedy Polska to za mało

Są miejs­ca na zie­mi, gdzie styka­ją się kon­trasty: ogień i lód, surowość kamienia i ulot­ność pary wod­nej, pros­to­ta życia z trud­noś­cią wysław­ia­nia się w języku tubyl­ców. Są ludzie, którzy są dla siebie zarówno kon­trastem jak i dopełnie­niem. Jak Diana i Dami­an? Być może. W końcu to oni pokażą Wam swoi­mi oczy­ma jak wyglą­da życie na Islandii.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 15 lutego 2017
Mieszkać i żyć w USA — Kiedy Polska to za mało

Nigdy nie ciągnęło mnie do Amery­ki. Prz­er­aża mnie wielkość kra­ju. Ja mam prob­lem cza­sem z wycieczką w góry, a tam 900 km to jak rzut beretem. Nina Jarvis miesz­ka w Cincin­nati, w Stanie Ohio w USA wraz z całą rodz­iną. Przeczy­ta­j­cie jakie ma zdanie na tem­at mieszka­nia w Ameryce.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 4 Data | 1 lutego 2017
Życie w Danii — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Danii — Kiedy Polska to za mało

W Danii byłam tylko raz i to jeszcze na wyspie czyli Born­holmie. Wprawdzie prz­er­ażały mnie ceny, zach­wycało to, że rzemieśl­nict­wo i pro­duk­ty hand made są tu tak pop­u­larne, a każdy row­erzys­ta popłakał­by się tam ze szczęś­cia widząc tak porządne połączenia rowerowe wszys­t­kich miejs­cowoś­ci na wyspie, jed­nak byłam tam tylko kil­ka dni. Czy duńs­ki min­i­mal­izm, trochę inne poczu­cie humoru i hygge było­by dla mnie na dłużej?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 18 stycznia 2017
Życie w Szwecji — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Szwecji — Kiedy Polska to za mało

Życie w Szwecji to nie tylko same udo­god­nienia, ale także duże podat­ki i prob­le­my z sys­te­mem zdrowia. Czy Mar­ta pojechała­by ter­az do Szwecji na stałe?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 4 stycznia 2017
Życie w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało

Świę­ta, świę­ta i po świę­tach. A jak świę­ta to prze­cież na boga­to! Każdy przy­go­towywał masę potraw, sałatek, ciast, pier­niczków. Pod choinką częs­to brakowało już miejs­ca. Moż­na by pomyśleć, że Pol­s­ka to taka Szwa­j­caria w ten jeden dzień. Cho­ci­aż… czy na pewno? Kasiu, jak to jest właś­ci­wie w tej Szwa­j­carii?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 28 grudnia 2016