Kategoria: Całkiem emigracyjnie

Emigracja i codzienne życie w Turcji — Kiedy Polska to za mało Image
Emigracja i codzienne życie w Turcji — Kiedy Polska to za mało

Pol­ka w Tur­cji, mieszka­ją­ca na stałe, nie jest częstym przy­pad­kiem. Zazwyczaj Tur­c­ja to dwa tygod­nie wakacji i powrót do domu. Pauliny dom to właśnie Tur­c­ja. Zobacz­cie jak wyglą­da codzi­enne tureck­ie życie.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 16 Data | 26 kwietnia 2017
Życie w centrum Anglii — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w centrum Anglii — Kiedy Polska to za mało

Data Brex­i­tu już znana, ale życie toczy się dalej. Jak wyglą­da codzi­enne życie w cen­trum Anglii pol­skiej rodziny? Co ich do dzisi­aj zadzi­wia, co przeszkadza, a co się podo­ba?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 13 Data | 12 kwietnia 2017
Żyć w Danii — Kiedy Polska to za mało Image
Żyć w Danii — Kiedy Polska to za mało

W Polsce nas­tała moda na duńskie hygge. Ale tak naprawdę jak to w Danii jest najlepiej dowiedzieć się nie z książek czy porad­ników, a od oso­by, która od dawana miesz­ka w tym pięknym kra­ju. Jak żyć w Danii i jak wyglą­da jej duńskie szczęś­cie opowie Kasia, Pol­ka mieszka­ją­ca od 2004…

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 11 Data | 29 marca 2017
Życie w Holandii — Kiedy Polska to za mało Image
Życie w Holandii — Kiedy Polska to za mało

Holan­dia jest kra­jem, w którym żyje się łatwiej niż w Polsce. Jed­nak emi­grac­ja ma to do siebie, że trze­ba się z nią zmierzyć i nauczyć się funkcjonować w niej od pod­staw. I to doty­czy każdego miejs­ca na świecie, do którego pok­ieru­je­my nasze kro­ki. To w jaki sposób damy się wsiąknąć w kli­mat danego kra­ju zależy od wielu czyn­ników: naszej osobowoś­ci, ludzi, z który­mi mamy kon­takt, naszej otwartoś­ci, zna­jo­moś­ci języ­ka etc. Nie zawsze uda się wsiąknąć.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 8 Data | 15 marca 2017
Siedem lat w UK — Kiedy Polska to za mało

Gdy­by ktoś dziś kazał mi się pakować i emi­grować z kra­ju praw­dopodob­nie wybrałabym oble­ganą przez Polaków Wielką Bry­tanię. W końcu to kraj, gdzie już niejed­no robiłam, wiem trochę jak poruszać się po Lon­dynie, ale za to w Cam­bridge, gdzie miesz­ka Żona luk­su­sowa, nie byłam. Sprawdź­cie jak miesz­ka się w jed­nym z najs­tarszych ośrod­ków uni­w­er­sytec­kich na Wys­pach.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 6 Data | 1 marca 2017