Archiwum wg kategorii: S

Kiedy Polska to za mało — matka w Londynie Image

Kiedy Polska to za mało — matka w Londynie

Ży­cie w An­glii to nie tyl­ko zmy­wak i fa­bry­ka, ale też wła­sna dzia­łal­ność gosp. Tro­chę przed­się­bior­czo­ści i moż­na być jak mat­ka w Lon­dy­nie — Anna Gó­rec­ka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 15 czerwca 2016
Kiedy Polska to za mało — matka na Gwadelupie Image

Kiedy Polska to za mało — matka na Gwadelupie

Jak żyje się na fran­cu­sko­ję­zycz­nej wy­spie Ame­ry­ki Środ­ko­wej? Czy to na­dal Unia Eu­ro­pej­ska? Jak wy­cho­wu­je mat­ka na Gwa­de­lu­pie?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 8 czerwca 2016
Kiedy Polska to za mało — matka w Wielkiej Brytanii, Manchester Image

Kiedy Polska to za mało — matka w Wielkiej Brytanii, Manchester

Czy mat­ka w Wiel­kiej Bry­ta­nii do­ga­da­ła­by się w spra­wach wy­cho­wa­nia z mat­ką-Po­lką? Jak żyje się w UK? Jak wy­glą­da tra­dy­cyj­ne śnia­da­nie bry­tyj­skie? Po­znaj­cie Annę Bart­nik.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 25 maja 2016
Kiedy Polska to za mało — matka w Chicago Image

Kiedy Polska to za mało — matka w Chicago

Wy­wiad z Po­lką miesz­ka­ją­cą w Chi­ca­go — naj­bar­dziej pol­skim mie­ście USA! Jak wi­dzi „ame­ri­can dre­am”? Gdzie zjeść naj­lep­szą piz­zę? Ile prze­zna­czyć na za­ku­py?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 11 maja 2016
Kiedy Polska to za mało — matka w Grecji Image

Kiedy Polska to za mało — matka w Grecji

Sa­łat­ka po grec­ku jest jak sama Gre­cja — ko­lo­ro­wa, pysz­na i mie­sza­ją­ca róż­ne sma­ki. Wy­wiad z Po­lką miesz­ka­ją­cą w Gre­cji.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 4 maja 2016
Kiedy Polska to za mało — matka w Tajlandii Image

Kiedy Polska to za mało — matka w Tajlandii

Jak miesz­ka się na emi­gra­cji? Czy war­to prze­nieść się do Taj­lan­dii? Jak po­ra­dzić so­bie w Bang­ko­ku? Pol­ska mama miesz­ka­ją­ca wśród Ta­jów udzie­la wy­wia­du.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 27 kwietnia 2016
Kiedy Polska to za mało — matka w Chinach Image

Kiedy Polska to za mało — matka w Chinach

Też cza­sem się Wam wy­da­wa­ło, że Chi­ny nas ota­cza­ją? Mamy ubra­nia z Chin, za­baw­ki z Chin, ar­ty­ku­ły pa­pier­ni­cze z Chin. Elek­tro­ni­ka i sa­mo­cho­dy też co­raz czę­ściej są z Chin. Tru­skaw­ki są z Chin… A co je­śli ota­cza­li by nas jesz­cze Chiń­czy­cy? Kak­cia miesz­ka­ją­ca od kil­ku lat w Szan­gha­ju opo­wie jak to jest.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 6 kwietnia 2016