Wpisy z miesiąca: s

Niebieski taborecik Image
Niebieski taborecik

Dzi­adek i bab­cia mieli mały tabore­cik. Nie był to jeden z tych met­alowych, chro­mowanych ślicznych hok­erów, jakie ter­az moż­na znaleźć w sklepach. Dzi­adek zro­bił go sam. Siedze­nie miał niebieskie, cztery nogi białe, a w siedzisku fikuśnie wyciętą dzi­urę, by łat­wo moż­na było go przenosić z miejs­ca na miejsce.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 22 stycznia 2015
Elementarz młodych rodziców Image
Elementarz młodych rodziców

Książ­ki, jakie powin­naś przeczy­tać jeszcze w ciąży: Dziecioz­ma­gania Kaz Cooke i Dziecko dla odważnych Lesz­ka Talko. To nie porad­ni­ki — to ele­men­tarze!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 21 stycznia 2015
Czy wiesz co czyta Twoje dziecko? Image
Czy wiesz co czyta Twoje dziecko?

Nigdy nie zapom­nę mojej pier­wszej książ­ki przeczy­tanej samodziel­nie. Nie dlat­ego, że była taka fas­cynu­ją­ca, że por­wała mnie swo­ją treś­cią. Nie dlat­ego, że pokochałam jak przy­ja­ciela które­goś z bohaterów. Nawet dziś dokład­nie nie pamię­tam o czym była. Pamię­tam jed­nak jed­no: ból czy­ta­nia. Książ­ka jak na moje możli­woś­ci była za dłu­ga, czy­tało się ją źle, litery były małe i mimo oku­larów miałam prob­lem. To były “Dzieci z Buller­byn” Astrid Lind­gren, pis­ar­ki uwiel­bianej przez dzieci.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 20 stycznia 2015
Czy Ty naprawdę chcesz mieć dzieci? Nietypowy test. Image
Czy Ty naprawdę chcesz mieć dzieci? Nietypowy test.

Wypeł­ni­a­jąc poniższy tekst jed­noz­nacznie określisz, czy badana oso­ba naprawdę prag­nie mieć dzieci i posi­a­da ku temu wszelkie predys­pozy­c­je. Zaprasza­my!

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 18 stycznia 2015
Ale fajny wózek, czyli jak rozmawiać z dzieckiem o niepełnosprawności Image
Ale fajny wózek, czyli jak rozmawiać z dzieckiem o niepełnosprawności

Dzieci nie prze­j­mu­ją się niczym. Np. chci­ały­by mieć wózek taki jak oso­ba niepełnospraw­na! Jak roz­maw­iać z dzieck­iem o niepełnosprawnoś­ci? Czy to tem­at tabu?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 1 Data | 17 stycznia 2015