Archiwum wg miesiąca: s

Jestem wysoka — czego nauczyły się moje dzieci dzięki temu Image

Jestem wysoka — czego nauczyły się moje dzieci dzięki temu

Nie­da­le­ko pada jabł­ko od ja­bło­ni. Ja je­stem wy­so­ka, Oj­ciec jest wy­so­ki, Arti jest wy­so­ki… No do­bra, cór­ki są śred­nie­go wzro­stu. Cze­go je na­uczę dzię­ki temu, że je­stem po­nad prze­cięt­ną? Je­śli cho­dzi o wzrost oczy­wi­ście.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 10 Data | 13 czerwca 2016
Jestem sobie ogrodniczka — uprawianie ogródka z dziećmi Image

Jestem sobie ogrodniczka — uprawianie ogródka z dziećmi

Dzie­ci uwiel­bia­ją dwie rze­czy: wodę i zie­mię. A naj­bar­dziej ich po­łą­cze­nie czy­li bło­to. Jak po­łą­czyć przy­jem­ne z po­ży­tecz­nym? Wy­star­czy za­chę­cić dziec­ko do za­ło­że­nia wła­sne­go ogród­ka. Nie musi to być od razu hek­tar zie­mi, cza­sem do­nicz­ka na pa­ra­pe­cie jest wy­star­cza­ją­ca. Po­znaj ko­rzy­ści wy­pły­wa­ją­ce z upra­wia­nia ogród­ka z dzieć­mi. Wa­rzyw­nik to za­ba­wa…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 10 czerwca 2016
Matka na Gwadelupie — Kiedy Polska to za mało Image

Matka na Gwadelupie — Kiedy Polska to za mało

Jak żyje się na fran­cu­sko­ję­zycz­nej wy­spie Ame­ry­ki Środ­ko­wej? Czy to na­dal Unia Eu­ro­pej­ska? Jak wy­cho­wu­je mat­ka na Gwa­de­lu­pie?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 8 czerwca 2016
Dawno planowany spontaniczny wyjazd Image

Dawno planowany spontaniczny wyjazd

Nie­któ­rzy lu­bią pla­no­wać da­le­kie wy­jaz­dy, inni pa­ku­ją się w mi­nu­tę i już mogą je­chać w nie­zna­ne. Jed­nak każ­dy wy­jazd to do­bra oka­zja, aby od­świe­żyć to, co cza­sem z po­wo­du co­dzien­nej ru­ty­ny, tro­chę w związ­ku przy­bla­kło.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 6 czerwca 2016
Pół godziny razem lepsze niż zabawka Image

Pół godziny razem lepsze niż zabawka

Niby je­stem w tym sa­mym po­miesz­cze­nia co dzie­ci, a jed­nak nie z nimi. Na­praw­dę mi­nu­ty spę­dzo­ne wy­łącz­nie na by­ciu z dziec­kiem są lep­sze niż za­baw­ka na Dzień Dziec­ka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 3 czerwca 2016
Gdy motyle w brzuchu umarły Image

Gdy motyle w brzuchu umarły

Kil­ka mie­się­cy czy na­wet lat póź­niej na­dal w oko­li­cach most­ka po le­wej stro­nie czu­je­my miłe kłu­cie, ale tyl­ko cza­sa­mi. Czyż­by mo­ty­le w brzu­chu umar­ły? Co ro­bić, kie­dy nie czu­je­my tego mi­ło­sne­go sta­nu za każ­dym ra­zem, gdy wi­dzi­my part­ne­ra? A może to nor­mal­ne?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 2 czerwca 2016
Im też jest ciężko Image

Im też jest ciężko

Wy­obraź so­bie jak by wy­glą­da­ło Two­je ży­cie jako dziec­ka. Wszy­scy do cze­goś Cię na­ma­wia­ją, nie li­czą się z Two­im zda­niem. Na­wet scho­dy są nie­bo­tycz­nie wy­so­kie. Ro­dzi­cem jest cięż­ko być, ale i dziec­kiem nie jest wca­le naj­ła­twiej.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 1 czerwca 2016