Life bez stylu, wychowanie bez spiny

Kiedy Polska to za mało — matka na Islandii

Dnia Czerwiec 29, 2016, Opublikowane przez , W Dla dorosłych, By , Z 1 Komentarz

Cza­sami nie trzeba miesz­kać poza Pol­ską by czuć się miesz­kań­cem ja­kie­goś kraju. Wy­star­czy praw­dziwa mi­łość i cy­kliczne kil­ku­ty­go­dniowe wy­pady w to samo miej­sce. Ta­kim dru­gim do­mem jest dla Pa­ni­Dorci Is­lan­dia. Prze­ko­naj­cie się, że lu­dzie pół­nocy nie za­wsze są posę

Jaki strój kąpielowy powinnaś nosić?

Dnia Czerwiec 27, 2016, Opublikowane przez , W Poradniki, Z 10 Komentarzy

To, jaki strój ką­pie­lowy po­win­naś no­sić, za­leży od Two­jego wy­obra­że­nia. Zo­bacz co o To­bie mówi. To jak, na­dal zo­sta­jesz przy swoim wy­bo­rze czy pró­bu­jesz cze­goś no­wego?

Kreatywna zabawa oczyma dzieci i rodziców

Dnia Czerwiec 24, 2016, Opublikowane przez , W Dla dorosłych, Z 1 Komentarz

Bę­dąc ro­dzi­cem na­uczy­łam się dwóch rze­czy do per­fek­cji: co ozna­cza różny punkt wi­dze­nia oraz że kre­atywna za­bawa nie za­wsze ozna­cza to samo dla ro­dzica i dla dziecka. Ja twór­czo wy­ży­wam się ma­lu­jąc ob­razki na płót­nie, wy­ci­na­jąc wy­ci­nanki, kle­jąc wy­dzie­ranki, dzieci – ma­lu­jąc po ścia­nach, wy­ci­na­jąc kwiaty z ser­wety le­żą­cej na stole czy uży­wa­jąc kleju w sztyf­cie jak szminki. Jak wi­dzi kre­atywną za­bawę dziecko, a jak ro­dzic?

Małe mole książkowe #25 — Apetyt na Maroko. Tadżin., Dawniej i dziś

Dnia Czerwiec 22, 2016, Opublikowane przez , W Dla dzieci,Kultura, By , , Z Brak komentarzy

Nie cie­ka­wiło Was ni­gdy jak to by było miesz­kać w daw­nych cza­sach albo w zu­peł­nie in­nym miej­scu na ziemi? Nie mamy te­le­por­tera, czas i prze­strzeń na­dal jest dla nas pro­ble­mem, ale od czego jest wy­obraź­nia! Dzięki książ­kom mo­żemy prze­cież wszystko: miesz­kać w XIX wieku w ka­mie­nicy, go­to­wać pyszne po­trawy w pi­ra­mid­ko­wym ta­dżi­nie, cho­dzić do ma­ro­kań­skiej szkoły…

Co naprawi spracowane dłonie — porównanie kremów do rąk

Dnia Czerwiec 20, 2016, Opublikowane przez , W Poradniki, By , Z 12 Komentarzy

Są dwa miej­sca na ciele ko­biety, które zdra­dzają jej wiek: głowa i dło­nie. O ile na twarz można na­ło­żyć ma­ki­jaż, przy­kry­wa­jąc zmarszczki i cie­nie pod oczami, a na szyję apaszkę, o tyle spra­co­wane dło­nie nie­ła­two ukryć. W walce o gład­kość skóry po­ma­gają przede wszyst­kim do­bre kremy do rąk.