Life bez stylu, wychowanie bez spiny

15 przypadkowych uszkodzeń własnych dzieci Image

15 przypadkowych uszkodzeń własnych dzieci

Fra­muga za wą­ska i nie zmie­ści­łaś się w drzwiach? Z Tobą wszystko w po­rządku, ale dziecko, które nio­słaś na rę­kach, ma guza na gło­wie? Spo­koj­nie, to tylko jedno z 15 przy­pad­ko­wych uszko­dzeń, ja­kie wy­rzą­dzi­łam wła­snym dzie­ciom.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 30 września 2016
Pasteryzacja na sucho, na mokro i w zmywarce Image

Pasteryzacja na sucho, na mokro i w zmywarce

Część owo­ców już dawno mieszka w sło­ikach, jed­nak se­zon na prze­twory pa­ste­ry­zo­wane jesz­cze się nie skoń­czył. Jed­nak do­piero nie­dawno po­zna­łam nowy i cał­kiem cie­kawy spo­sób na szyb­kie i czy­ste pa­ste­ry­zo­wa­nie owo­ców i wa­rzyw. Po­znaj­cie pa­ste­ry­za­cję na mo­kro, na su­cho w pie­kar­niku i w zmy­warce.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 28 września 2016
Problemy Pierwszego Świata urodzonych w latach 80-tych Image

Problemy Pierwszego Świata urodzonych w latach 80-tych

Meta de­scrip­tion pre­view: Pro­blemy Pierw­szego Świata? Roz­trza­skany smart­fon, ko­rek w dro­dze do pracy… A ja­kie pro­blemy mie­wają ci uro­dzeni w la­tach 80-tych? Tych naj­lep­szych lat! 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 17 Data | 23 września 2016
Pielęgnujmy miłe przyzwyczajenia Image

Pielęgnujmy miłe przyzwyczajenia

Ży­cie to ru­tyna. Wsta­jesz, za­pro­wa­dzasz dzieci do szkoły, idziesz do pracy, wra­casz, obiad, lek­cje, ką­piel, ko­la­cja, spać. Co­dzien­nie tak samo. Za­mie­niamy się w bez­wolne try­biki. Od­ru­chy wa­run­kowe na­ka­zują nam wy­łą­czać bu­dzik, od­bie­rać ko­mórkę, ga­sić świa­tło w ła­zience na­wet je­śli prądu w domu nie ma. Głu­pie przy­zwy­cza­je­nie. A gdyby tak pie­lę­gno­wać w związku miłe przy­zwy­cza­je­nia?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 21 września 2016
Statystycznie o organizacji spotkania blogerskiego Image

Statystycznie o organizacji spotkania blogerskiego

Sta­ty­styka to taka śmieszna na­uka, która po­waż­nie trak­tuje to co lu­dzie po­wie­dzą. Sta­ty­stycz­nie or­ga­ni­za­cja spo­tka­nia blo­ger­skiego wy­gląda więc tak…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 16 Data | 19 września 2016
Dlaczego warto mieć jeszcze jedno dziecko Image

Dlaczego warto mieć jeszcze jedno dziecko

Jest bar­dziej niż pewne, że po­sia­da­jąc jedno dziecko ktoś z ro­dziny lub zna­jo­mych za­pyta „a kiedy dru­gie”. Zaś ma­jąc parę jed­nej płci „bę­dzie jesz­cze dziewczynka/chłopiec?”. Wpraw­dzie nie mo­żemy za­pla­no­wać wszyst­kiego, ale mo­żemy dą­żyć do tego, co uwa­żamy za naj­lep­sze dla na­szej ro­dziny. Ja uwa­ża­łam, że trójka dzieci to do­bry po­mysł. Dla­czego…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 16 września 2016