Life bez stylu, wychowanie bez spiny

Kiedy Polska to za mało — mama w Norwegii Image

Kiedy Polska to za mało — mama w Norwegii

Za­chwy­cam się cza­sem fo­to­gra­fiami nie­któ­rych miejsc. Piękne słońce, czy­ste plaże, ko­lo­rowe mia­sta. Jak zima to praw­dziwa, jak lato to go­rące. Na zdję­ciach wszystko jest ta­kie ide­alne. Jed­nak je­śli mieszka się za gra­nicą do­ty­kamy tych pro­ble­mów, które umy­kają fo­to­gra­fom: drogi i nie­do­bry chleb, nie­ak­cep­to­walne dla nas zwy­cza­jowe za­cho­wa­nie czy róż­nice kul­tu­rowe. Jak mieszka się matce w Nor­we­gii opo­wie fo­to­grafka Pa­try­cja Byrdy. 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 27 lipca 2016
Najłatwiej zrzucić winę na innych Image

Najłatwiej zrzucić winę na innych

Jak ła­two zrzu­cić cię­żar winy na in­nych i mieć święty spo­kój. Umy­wa­nie rąk jest prze­cież ta­kie pro­ste. „To nie na­leży do mo­ich obo­wiąz­ków”, „To jego wina”, „To przez Cie­bie” — sły­szymy na każ­dym kroku. O ile te słowa wy­cho­dzą z na­szych ust jest wszystko do­brze. Sprawa ma się go­rzej, je­śli to my je­ste­śmy obar­czani za zło ca­łego świata i dziurę ozo­nową.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 25 lipca 2016
10 produktów, które podkręcą Twój metabolizm Image

10 produktów, które podkręcą Twój metabolizm

Od kiedy za­czę­łam jeść su­rówki ze szpi­na­kiem na ko­la­cję mój me­ta­bo­lizm roz­krę­cił się na do­bre. Co jesz­cze warto jeść bę­dąc na die­cie?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 22 lipca 2016
Małe mole książkowe #26 — Kto robi huhu? Image

Małe mole książkowe #26 — Kto robi huhu?

Re­cen­zja ksią­żeczki „Kto robi huhu?” z se­rii Aka­de­mia Mą­drego Dziecka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 20 lipca 2016
Dziecko jest jak plastelina Image

Dziecko jest jak plastelina

An­tek je­chał au­to­bu­sem miej­skim. Sie­dział dwa sie­dze­nia da­lej ra­zem z Wojt­kiem, ko­legą z klasy. Są wa­ka­cje, więc roz­ma­wiali o let­nim obo­zie za­pa­śni­czym. Oby­dwoje byli dum­nymi człon­kami przy­szkol­nego klubu spor­to­wego. Woj­tek na­wet raz zdo­był brą­zowy me­dal na po­wia­to­wych za­wo­dach mię­dzysz­kol­nych. — Przyj­dziesz do mnie po obie­dzie? — za­py­tał Woj­tek. — Nie wiem czy mama…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 18 lipca 2016