Life bez stylu, wychowanie bez spiny

Małe mole książkowe #27 — Przyroda i pory roku,  Niesamowity wszechświat Image

Małe mole książkowe #27 — Przyroda i pory roku, Niesamowity wszechświat

Re­cen­zja ksią­żek dla dzieci au­tor­stwa Krzysz­tofa Kruszko: „Przy­roda i pory roku”, „Nie­sa­mo­wity wszech­świat”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 24 sierpnia 2016
Nie możesz brać odpowiedzialności za innych Image

Nie możesz brać odpowiedzialności za innych

Naj­le­piej wszystko ro­bić sa­mo­dziel­nie. Nie ma to jak li­cze­nie na sa­mego sie­bie – wiemy na ile nas stać, co mo­żemy, a czego nie po­do­łamy. Przy­kła­dowo nie można ocze­ki­wać spek­ta­ku­lar­nych efek­tów w dzie­dzi­nie rę­ko­dzieła je­śli jest się mną (ocze­ki­wa­nia a rze­czy­wi­stość), za to po­tra­fię pro­wa­dzić ogró­dek jak za­wo­do­wiec. Jed­nak cza­sem są sy­tu­acje, że mu­sisz…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 22 sierpnia 2016
Kociarze są mądrzejsi od psiarzy Image

Kociarze są mądrzejsi od psiarzy

Nie ma się co kłó­cić: ko­cia­rze są mą­drzejsi od psia­rzy. To udo­wod­nione na­ukowo przez ame­ry­kań­skich na­ukow­ców. Z czym jesz­cze nie można po­le­mi­zo­wać?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 19 sierpnia 2016
Kiedy Polska to za mało — mama w Anglii Image

Kiedy Polska to za mało — mama w Anglii

Wra­ca­jąc z an­giel­skiego zmy­waka do domu ża­ło­wa­łam. Ża­ło­wa­łam, że do­piero tak późno zde­cy­do­wa­łam się na wy­jazd. Bo zro­bi­łam to w moje ostat­nie stu­denc­kie wa­ka­cje. Te­raz, ze względu na wi­zję Bre­xitu, ko­lejne rze­sze ta­nich pra­cow­ni­ków będą miały go­rzej. Bo tak wy­star­czyło tylko za­pa­ko­wać do­wód oso­bi­sty, wsiąść do sa­mo­lotu czy au­to­karu i pod­je­chać na Lu­ton czy Vic­to­rię, a tam czę­sto cze­kali już zna­jomi czy ro­dzina. Tak jak Mama Ayla.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 17 sierpnia 2016
Jestem za i przeciw Pokemon GO Image

Jestem za i przeciw Pokemon GO

Jest wiele po­wo­dów, by być za i rów­nie dużo, by być prze­ciw Po­ke­mon GO. Je­den fakt jest nie­za­prze­czalny: to cie­kawa roz­rywka. Złap je wszyst­kie!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 15 Data | 16 sierpnia 2016