Statystycznie o organizacji spotkania blogerskiego

Statystycznie o organizacji spotkania blogerskiego Image

Statystycznie o organizacji spotkania blogerskiego

Sta­ty­sty­ka to taka śmiesz­na na­uka, któ­ra po­waż­nie trak­tu­je to co lu­dzie po­wie­dzą. Naj­le­piej wi­dać to przed wszel­ki­mi wy­bo­ra­mi w kra­ju, kie­dy to re­spon­den­ci mó­wią co chcą, a i tak gło­su­ją ina­czej. Jed­nak gdy­by moż­na przed­sta­wić spo­tka­nie blo­ger­skie wg da­nych sta­ty­stycz­nych, wy­glą­da­ło­by to mniej wię­cej tak.

Sta­ty­stycz­nie rzecz biorąc:

 • Spo­tka­nie „Może nad mo­rze” od­by­wa się raz w roku.
 • Za­wsze w oko­li­cach Koszalina.
 • Na zor­ga­ni­zo­wa­nie spo­tka­nia w 2016 roku po­trzeb­ne było: trzy spo­tka­nia face to face or­ga­ni­za­to­rek, jed­na se­sja zdję­cio­wa, czte­ry wy­wia­dy do pra­sy, po­nad 2000 ma­ili, kil­ka go­dzin te­le­fo­nicz­nych roz­mów, pacz­ka kawy, dwie buł­ki z se­rem, ti­ra­mi­su i pta­sie mleczko.
 • Pod­czas or­ga­ni­za­cji spo­tka­nia ucier­pia­ła jed­na pacz­ka her­ba­ty z me­li­są (zo­sta­ła za­pa­rzo­na i wy­pi­ta) oraz hak sa­mo­cho­do­wy (do dziś nosi ob­ra­że­nia po spo­tka­niu z drzewem).
 • Na spo­tka­nie przy­by­wa rocz­nie sta­ty­stycz­nie 20,5 oso­by wli­cza­jąc w to prelegentów.

 • Uczest­ni­ka­mi są w 100% ko­bie­ty. I to w do­dat­ku stuprocentowe!
 • 100% uczest­ni­czek spo­tka­nia po­tra­fi pi­sać, z cze­go 94% to blo­ger­ki. Albo odwrotnie…
 • Prze­cięt­na uczest­nicz­ka wy­pi­ja 2 kawy, zja­da je­den obiad, dwa ciast­ka, 34 sa­łat­ki, 23 ka­wał­ka tor­tu od Park Caf­fe i zo­sta­wia szmin­kę na filiżance.

 • Na sali za­baw obok sali kon­fe­ren­cyj­nej ba­wi­ło się śred­nio 5 dzie­ci w tym sa­mym czasie.
 • Każ­da z uczest­ni­czek otrzy­ma­ła sta­ty­stycz­nie po dwa vo­uche­ry od Me­di­cal SPA Uni­tral w Miel­nie.
 • Za­le­d­wie 14 blo­ge­rek bę­dą­ca w Uni­tra­lu sko­rzy­sta­ła ze SPA. Ża­łuj­cie, ja by­łam i w so­lan­ce ty­łek moczyłam!
 • Więk­szość za­pro­szo­nych ko­biet przy­nio­sła dary dla Sto­wa­rzy­sze­nia Mama w Mie­ście Ko­sza­lin, za co ser­decz­nie w imie­niu Sto­wa­rzy­sze­nia dziękujemy!
 • 100% da­rów na ak­cję cha­ry­ta­tyw­ną zo­sta­ło wylicytowane.

 

Poza tym 98% Po­la­ków uwa­ża, że sta­ty­sty­ki kła­mią. To jak, praw­da to?

Fot. Mag­da­le­na Mokracka

Autor | moniowiec Komentarze | 16 Data | 19 września 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano:

 • Ta­kie re­la­cje faj­nie się czy­ta. Mój wpis bę­dzie nud­ny jak fla­ki z olejem 😀

  • Kur­cze, tak jesz­cze nie ja­dłam. Ale fla­ki z ole­jem… hmmm… no nie wiem 😉

 • Jo­an­na Gliniecka

  Eks­tra. Po­zdro­wie­nia od socjologa 🙂

 • Żyć nie umierać

  Ty do te­ma­tu jak zwy­kle po­de­szłaś z cał­kiem in­nej stro­ny! Tej za­baw­nej 🙂 Po­dzi­wiam Two­ją pi­sow­nię z humorkiem 🙂

 • Su­per spotkanie 🙂

 • cu­dow­ne wydarzenie 😀

 • Kry­sty­na Polek

  ja się py­tam — co z tym hakiem?? 😀

 • Su­per pod­su­mo­wa­nie 😀 Pierw­sze ta­kie, ja­kie mam oka­zję czy­tać 🙂 Mam wiel­ką ocho­tę i na­dzie­ję, że do Was do­łą­czę za rok 🙂

 • Ale bie­rzesz pod uwa­gę wszyst­kie spo­tka­nia, na któ­rych byłaś?

 • Świet­ny po­mysł z tym wpisem 🙂

 • Ma­sa­żer do gło­wy jest ge­nial­ny 🙂 ale sta­ty­stycz­nie moż­na sie tego po nim spodziewać 😉

 • Pa­try­cja Książek

  My­ślę, że or­ga­ni­za­cja ta­kie­go spo­tka­nia wy­ma­ga mnó­stwo pra­cy or­ga­ni­za­to­rek. Faj­nie są ta­kie spo­tka­nia. Może kie­dys i mi bę­dzie dane w nim uczest­ni­czyć, ale przede mną dru­ga i krę­ta droga 🙂

 • Mat­ka­Pat­ka

  My­ślę, że or­ga­ni­za­cja ta­kie­go spo­tka­nia wy­ma­ga mnó­stwo pra­cy or­ga­ni­za­to­rek. Faj­nie są ta­kie spo­tka­nia. Może kie­dys i mi bę­dzie dane w nim uczest­ni­czyć, ale przede mną dru­ga i krę­ta droga.

 • Mat­ka­Pat­ka

  My­ślę, że or­ga­ni­za­cja ta­kie­go spo­tka­nia wy­ma­ga dużo pra­cy. Mam na­dzie­ję, że kie­dyś bę­dzie mi dane w nim uczest­ni­czyć, ale przede mną bar­dzo dłu­ga i krę­ta droga 🙂