Autor: Monika Kilijańska

Jak załapać się na 500+? Image
Jak załapać się na 500+?

Miałam kiedyś trzy­lat­ka i mieszkałam w mieś­cie. Byłam pra­cown­ikiem. Dziecko właśnie żeg­nało się ze żłobkiem, a ja zapisy­wałam na listę przed­szkol­ną. Jak więk­szość mam tego roczni­ka. Ale kil­ka tygod­ni później, w dniu wywieszenia listy przyję­tych dzieci już stanow­iłam mniejs­zość. Tą mniejs­zość, której dziecko nie dostało się do przed­szko­la.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 5 lutego 2016
Cesarskie cięcie to nie poród Image
Cesarskie cięcie to nie poród

W moim otocze­niu nie mam niko­go, kto by nie urodz­ił siła­mi natu­ry. Cza­sem trze­ba było dawać oksy­to­cynę, uży­wać kleszczy, znam oso­by korzys­ta­jące ze znieczu­le­nia, ale nie znam tych, które pod­dało się oper­acji. Tak, oper­acji. Bo cesarskie cię­cie to nie poród. To oper­ac­ja.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 25 Data | 4 lutego 2016
Mieszkać w Grecji — Kiedy Polska to za mało Image
Mieszkać w Grecji — Kiedy Polska to za mało

Z bałwana za oknem została mi tylko kąpią­ca się w kałuży marchewka. Zachę­cona poprawą pogody Kinia zaczęła zapraszać wszys­t­kich na swo­je urodziny, mimo że są dopiero latem. Już planu­je wyjazd nad morze, gril­la, skakanie na tram­polin­ie. Nie może zrozu­mieć, że do pięknej pogody i ciepłej wody w morzu jeszcze będzie musi­ała dłu­go poczekać. Co innego w takiej Grecji… Tam śred­nia tem­per­atu­ra powi­etrza w sty­czniu czy lutym to 14 stop­ni, a woda jest jeszcze cieple­jsza. Morsy nie miały­by co tam szukać nawet w mrozy! Razem z Joan­ną zapraszam na słoneczną grecką Kretę.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 2 Data | 3 lutego 2016
Szukam jakiejkolwiek pracy Image
Szukam jakiejkolwiek pracy

Wid­mo powro­tu z długa­mi do domu spraw­iło, że za którymś razem wyr­wało się jed­nej z nich „Poszuku­je­my JAKIEJKOLWIEK pra­cy”. Młody, moc­no opalony z natu­ry man­ag­er pizzerii przełknął głośno ślinę. — Jakiejkol­wiek? — spo­jrzał na nie pode­jr­zli­wie tymi swoi­mi brą­zowy­mi ocza­mi.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 0 Data | 2 lutego 2016
Chory tata kontra chora mama Image
Chory tata kontra chora mama

Fenomen­em na skalę świa­tową i tem­atem na nieje­den dok­torat jest różni­ca, z jaką bak­terie i wirusy trak­tu­ją mężczyzn i kobi­et mieszka­ją­cych razem. Wydawać by się mogło, że symp­to­my i objawy chorób zakaźnych, jaki­mi jest przykład­owo gry­pa, powin­ny być takie same. Nic bardziej myl­nego.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 28 stycznia 2016