Całkiem kulturalnie

Książki dla ciekawskich dzieci

Smo­ki, tajem­ni­cze bestie, dziw­ne zaklę­cia, nie­wy­ja­śnio­ne zja­wi­ska. Świat fan­ta­sty­ki jest kuszą­cy, lecz co tak napraw­dę wie­my o świe­cie, któ­ry nas ota­cza? Może i czło­wiek lata w kosmos, lądu­je na Księ­ży­cu, kie­dyś sta­nie na Mar­sie, ale to nadal tak mało wie. Żeby zain­te­re­so­wać czy­tel­ni­ka książ­ki dla cie­kaw­skich dzie­ci zawie­ra­ją dodat­ko­we atry­bu­ty jak otwie­ra­ne okien­ka, mnó­stwo cie­ka­wo­stek. Sprawdź­cie, co war­to kupić małe­mu poszu­ki­wa­czo­wi wie­dzy.

Wynalazki, Wydawnictwo Debit

Książ­ki, w któ­rych znaj­du­ją się otwie­ra­ne obraz­ki czy książ­ki-roz­kła­dan­ki (pop-up book). Cie­szą się one popu­lar­no­ścią zarów­no wśród małych, jak i dużych czy­tel­ni­ków. O ile baj­ki z roz­kła­da­ny­mi obraz­ka­mi są zwy­czaj­nie uroz­ma­ice­niem, o tyle książ­ki nauko­we poka­zu­ją­ce w inny spo­sób jak np. dzia­ła film ani­mo­wa­ny, pra­cu­ją tło­ki loko­mo­ty­wy czy z cze­go zbu­do­wa­ny jest sil­nik są bar­dzo cie­ka­wym pomy­słem na naukę. „Wyna­laz­ki” przed­sta­wia­ją w zaska­ku­ją­cy spo­sób naj­waż­niej­sze epo­ko­we odkry­cia. Nie­zła grat­ka dla każ­de­go zapa­lo­ne­go mło­de­go wyna­laz­cy!

wynalazki1

wynalazki2

wynalazki3

wynalazki4

wynalazki5

wynalazki6

wynalazki7

wynalazki8

Ale patent!, tekst: Małgorzata Mycielska, ilustracje: Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Wydawnictwo Dwie Siostry

Książ­ka, od któ­rej nawet mi było się cięż­ko ode­rwać! Pięk­ne ilu­stra­cje, cie­ka­we tek­sty i wyna­laz­ki daw­ne i współ­cze­sne, przy któ­rych nawet Leonar­da Da Vin­ci zagwiz­dał­by z zachwy­tu. Na 122 stro­nach znaj­dzie­my zwa­rio­wa­ne, zabaw­ne, wyprze­dza­ją­ce czę­sto swój czas, ale tak­że nie­uda­ne wytwo­ry fan­ta­zji wiel­kich kon­struk­to­rów. Bo czy ktoś sły­szał o bąbel­ko­wym SMSie czy sor­tow­ni­ku do cukier­ków?

alepatent1

alepatent2

alepatent3

alepatent4

alepatent5

alepatent6

Książka z okienkami z serii Sprawdźcie sami… Jak to działa?

Tekst: Con­rad Mason, Tłu­ma­cze­nie: Bar­ba­ra Cie­cier­ska, Wydaw­nic­two Ole­sie­juk, 2011

Bar­dzo cie­ka­wa seria ksią­żek. Twar­de stro­ny posia­da­ją spe­cjal­ne okien­ka. Po ich otwar­ciu czy­tel­nik odkry­wa tajem­ni­cę, któ­rej wcze­śniej nie był nawet świa­dom. “Jak to dzia­ła?” poma­ga zro­zu­mieć dzie­ciom dzia­ła­nie maszyn i urzą­dzeń codzien­ne­go użyt­ku. Pozwa­la tak­że wybrnąć rodzi­co­wi z odpo­wie­dzi na pyta­nie “a dla­cze­go samo­lot lata?”. Ksią­żecz­ka prze­zna­czo­na raczej dla dzie­ci powy­żej 3 roku życia, gdyż okien­ka łatwo wyrwać.

jak

jak2

jak3

Książka z serii Co tu widać? Na budowie, Wydawnictwo Olesiejuk, 2004

Książ­ka dosko­na­le poka­zu­je eta­pu budo­wy czy remon­tu, ale tak­że kon­struk­cji mostu czy ukła­da­nia torów kole­jo­wych. Boga­to ilu­stro­wa­na. Na koń­cu książ­ki znaj­du­je się słow­ni­czek trud­niej­szych pojęć. Ulu­bio­na pozy­cja każ­de­go małe­go budow­ni­cze­go.

nabudowie

nabudowie2

Książka z serii Ciekawe dlaczego Gąsienice tak dużo jedzą i inne pytania na temat cyklów życiowych, Belinda Weber, Wydawnictwo Olesiejuk, 2012

Ksią­żecz­ka zawie­ra cie­ka­we pyta­nia z zakre­su życia róż­nych gatun­ków zwie­rząt. Odpo­wie­dzi są uatrak­cyj­nio­ne zarów­no humo­ry­stycz­ny­mi, jak i reali­stycz­ny­mi obraz­ka­mi . Druk jest duży, a ilość tek­stu nie znie­chę­ci nawet uczą­cych się dopie­ro czy­tać pierw­szo­kla­si­stów.

gasienica

gasienica3

Nie chciałbyś być egipską mumią! Obrzydliwe rzeczy, o których wolałbyś nie wiedzieć

Tekst: David Ste­wart, Wydaw­nic­two Ole­sie­juk przy współ­pra­cy z Book House

Wyobraź sobie, ze jesteś boga­czem żyją­cym w sta­ro­żyt­nym Egip­cie. By żyć spo­koj­nie tak­że po śmier­ci, Two­je cia­ło musi zostać zmu­mi­fi­ko­wa­ne. Czy wiesz co cze­ka cię po śmier­ci zanim sta­niesz się mumią? Ksią­żecz­ka w dość humo­ry­stycz­ny spo­sób opo­wia­da dzie­ciom kole­je kro­ki zwią­za­ne z bal­sa­mo­wa­niem zwłok i pro­ce­sem mumi­fi­ka­cji. Bogac­two obraz­ków wzbo­ga­co­ne jest w cen­ne rady eks­per­tów. Druk jest duży, na koń­cu książ­ki znaj­du­je się słow­ni­czek trud­niej­szych pojęć oraz indeks. Dobra pozy­cja dla małych fascy­na­tów pira­mid.

mumia

mumia3

mumia22

 

kruszko1

Zawody, Emilie Beaumont, Wydawnictwo Olesiejuk, 2010

Książ­ka ta poma­ga dziec­ku poznać cha­rak­te­ry­sty­kę wybra­nych grup zawo­do­wych. Dosko­na­le uka­zu­je czym się zaj­mu­ją i w jakich warun­kach pra­cu­ją m.in. poli­cjan­ci, gór­ni­cy, nauczy­cie­le.

zawod

zawod2

3. Ludzkie ciało, Emilie Beaumont, Wydawnictwo Olesiejuk, 2010

Dzię­ki pro­stym opi­som oraz barw­nym obraz­kom każ­dy mały czło­wiek w przy­stęp­ny spo­sób dowie się jakie sekre­ty kry­je jego wła­sne cia­ło. Dowie się, dla­cze­go musi jeść, spać, czym róż­nią się od sie­bie ludzie.

cialo

cialo2

Przyroda i pory roku, Krzysztof Kruszko, Wydawnictwo Omnibus

Nata­lia wkro­czy­ła wła­śnie w etap pyta­nia „dla­cze­go?”. Całe dnie odpo­wia­dam więc na pyta­nia dla­cze­go zimą jest zim­no, a latem gorą­co, dla­cze­go jest wio­sna, dla­cze­go pta­ki odla­tu­ją na zimę, dla­cze­go liście na drze­wach robią się żół­te… Na te i na wie­le innych cie­ka­wie odpo­wie 32-stro­ni­co­wa książ­ka Wydaw­nic­twa Omni­bus. Mimo, iż takich pozy­cji jest bar­dzo dużo na ryn­ku, pochwa­lić ją mogę za pięk­ne wyda­nie – wydru­ko­wa­no ją na błysz­czą­cym papie­rze, z twar­da okład­ką, w for­ma­cie A4. Posia­da mnó­stwo kolo­ro­wych ilu­stra­cji, któ­re zachę­ca­ją dzie­ci do – tak! — dal­sze­go zada­wa­nia pytań. Każ­de zagad­nie wyczer­pu­ją­co jest opi­sa­ne na zale­d­wie dwóch stro­nach. Mło­de­go czy­tel­ni­ka wpro­wa­dza t w świat nauki i jed­no­cze­śnie nie męczy zbyt­nio szcze­gó­ło­wo­ścią. Z powo­dze­niem mogą być czy­ta­ne przed­szko­la­kom jak i samo­dziel­nie zagłę­bia­ne przez uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej.

kruszko2

kruszko3

kruszko4

kruszko5

Niesamowity wszechświat, Krzysztof Kruszko, Wydawnictwo Omnibus

W dobie Gwiezd­nych Wojen dzie­ci wie­dzą, że Sokół Mil­le­nium dotarł na Kas­sel w 12 par­se­ków. Jed­nak na pyta­nie czym jest wszech­świat albo co to jest Dro­ga Mlecz­na nie zawsze zna­ją odpo­wiedź. 32 stro­ny to może mało, by odpo­wie­dzieć na wszyst­kie pyta­nia, ale zanim się­gną po „Krót­ką histo­rię cza­su” Ste­phe­na Haw­kin­ga muszą poznać solid­ne pod­sta­wy. Nic nie przy­go­tu­je ich lepiej niż peł­na zdjęć, map i pro­stych obja­śnień książ­ka. Dzię­ki niej będą mogły też pro­wa­dzić wła­sne obser­wa­cje np. faz księ­ży­ca i porów­nać je z opi­sa­mi w książ­ce.

kruszko6

kruszko7

kruszko8

kruszko9

kruszko10

 

Encyklopedia wiedzy dla dzieci, Wydawnictwo Centrum Edukacji Dziecięcej

Jest to pozy­cja prze­zna­czo­na dla dzie­ci szkol­nych. Zawie­ra mnó­stwo foto­gra­fii, cie­ka­wo­stek, map i rysun­ków. Dodat­ko­wo przed­sta­wio­no opi­sy pro­stych eks­pe­ry­men­tów w sam raz do samo­dziel­ne­go wyko­na­nia przez ucznia. Tek­sty pisa­ne są dużą wyraź­ną czcion­ką, więc nawet dla uczą­cych się czy­tać jest jak naj­bar­dziej odpo­wied­nią lek­tu­rą. Wia­do­mo­ści zebra­no w dzia­ły: Nasz świat, Zwie­rzę­ta i rośli­ny, Two­je cia­ło, Histo­ria, Jak żyją ludzie, Nauka, Jak to dzia­ła?, W kosmo­sie i Mapy świa­ta.

encyklopediawiedzy1

encyklopediawiedzy2

encyklopediawiedzy3

encyklopediawiedzy4

Inne cie­ka­we pro­po­zy­cje dla dzie­ci: