Książki dla ciekawskich dzieci

Książki dla ciekawskich dzieci Image

Książki dla ciekawskich dzieci

Smo­ki, tajem­nicze bestie, dzi­wne zak­lę­cia, niewy­jaśnione zjawiska. Świat fan­tasty­ki jest kuszą­cy, lecz co tak naprawdę wiemy o świecie, który nas otacza? Może i człowiek lata w kos­mos, lądu­je na Księży­cu, kiedyś stanie na Mar­sie, ale to nadal tak mało wie. Żeby zain­tere­sować czytel­ni­ka książ­ki dla ciekaws­kich dzieci zaw­ier­a­ją dodatkowe atry­bu­ty jak otwier­ane okien­ka, mnóst­wo cieka­wostek. Sprawdź­cie, co warto kupić małe­mu poszuki­wac­zowi wiedzy.

Wynalazki, Wydawnictwo Debit

Książ­ki, w których zna­j­du­ją się otwier­ane obraz­ki czy książ­ki-rozkładan­ki (pop-up book). Cieszą się one pop­u­larnoś­cią zarówno wśród małych, jak i dużych czytel­ników. O ile baj­ki z rozkładany­mi obrazka­mi są zwycza­jnie uroz­maice­niem, o tyle książ­ki naukowe pokazu­jące w inny sposób jak np. dzi­ała film ani­mowany, pracu­ją tło­ki loko­mo­ty­wy czy z czego zbu­dowany jest sil­nik są bard­zo ciekawym pomysłem na naukę. „Wynalaz­ki” przed­staw­ia­ją w zaskaku­ją­cy sposób najważniejsze epokowe odkrycia. Niezła grat­ka dla każdego zapalonego młodego wynalaz­cy!

wynalazki1

wynalazki2

wynalazki3

wynalazki4

wynalazki5

wynalazki6

wynalazki7

wynalazki8

Ale patent!, tekst: Małgorzata Mycielska, ilustracje: Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Wydawnictwo Dwie Siostry

Książ­ka, od której nawet mi było się ciężko oder­wać! Piękne ilus­trac­je, ciekawe tek­sty i wynalaz­ki dawne i współczesne, przy których nawet Leonar­da Da Vin­ci zag­wiz­dał­by z zach­wytu. Na 122 stronach zna­jdziemy zwar­i­owane, zabawne, wyprzedza­jące częs­to swój czas, ale także nieu­dane wyt­wory fan­tazji wiel­kich kon­struk­torów. Bo czy ktoś słyszał o bąbelkowym SMSie czy sor­town­iku do cukierków?

alepatent1

alepatent2

alepatent3

alepatent4

alepatent5

alepatent6

Książka z okienkami z serii Sprawdźcie sami… Jak to działa?

Tekst: Con­rad Mason, Tłu­macze­nie: Bar­bara Ciecier­s­ka, Wydawnict­wo Ole­siejuk, 2011

Bard­zo ciekawa seria książek. Twarde strony posi­ada­ją spec­jalne okien­ka. Po ich otwar­ciu czytel­nik odkry­wa tajem­nicę, której wcześniej nie był nawet świadom. “Jak to dzi­ała?” poma­ga zrozu­mieć dzieciom dzi­ałanie maszyn i urządzeń codzi­en­nego użytku. Pozwala także wybrnąć rodz­i­cowi z odpowiedzi na pytanie “a dlaczego samolot lata?”. Książecz­ka przez­nac­zona raczej dla dzieci powyżej 3 roku życia, gdyż okien­ka łat­wo wyr­wać.

Książka z serii Co tu widać? Na budowie, Wydawnictwo Olesiejuk, 2004

Książ­ka doskonale pokazu­je eta­pu budowy czy remon­tu, ale także kon­strukcji mostu czy układa­nia torów kole­jowych. Boga­to ilus­trowana. Na końcu książ­ki zna­j­du­je się słown­iczek trud­niejszych pojęć. Ulu­biona pozy­c­ja każdego małego budown­iczego.

Książka z serii Ciekawe dlaczego Gąsienice tak dużo jedzą i inne pytania na temat cyklów życiowych, Belinda Weber, Wydawnictwo Olesiejuk, 2012

Książecz­ka zaw­iera ciekawe pyta­nia z zakre­su życia różnych gatunków zwierząt. Odpowiedzi są uatrak­cyjnione zarówno humorysty­czny­mi, jak i real­isty­czny­mi obrazka­mi . Druk jest duży, a ilość tek­stu nie zniechę­ci nawet uczą­cych się dopiero czy­tać pier­ws­zok­la­sistów.

Nie chciałbyś być egipską mumią! Obrzydliwe rzeczy, o których wolałbyś nie wiedzieć

Tekst: David Stew­art, Wydawnict­wo Ole­siejuk przy współpra­cy z Book House

Wyobraź sobie, ze jesteś bogaczem żyją­cym w starożyt­nym Egip­cie. By żyć spoko­jnie także po śmier­ci, Two­je ciało musi zostać zmu­mi­fikowane. Czy wiesz co czeka cię po śmier­ci zan­im sta­niesz się mumią? Książecz­ka w dość humorysty­czny sposób opowia­da dzieciom kole­je kro­ki związane z bal­samowaniem zwłok i pro­ce­sem mumi­fikacji. Bogact­wo obrazków wzbo­ga­cone jest w cenne rady ekspertów. Druk jest duży, na końcu książ­ki zna­j­du­je się słown­iczek trud­niejszych pojęć oraz indeks. Dobra pozy­c­ja dla małych fas­cy­natów piramid.

 

Zawody, Emilie Beaumont, Wydawnictwo Olesiejuk, 2010

Książ­ka ta poma­ga dziecku poz­nać charak­terystykę wybranych grup zawodowych. Doskonale ukazu­je czym się zaj­mu­ją i w jakich warunk­ach pracu­ją m.in. polic­jan­ci, gór­ni­cy, nauczy­ciele.

3. Ludzkie ciało, Emilie Beaumont, Wydawnictwo Olesiejuk, 2010

Dzię­ki prostym opi­som oraz bar­wnym obrazkom każdy mały człowiek w przys­tęp­ny sposób dowie się jakie sekre­ty kry­je jego własne ciało. Dowie się, dlaczego musi jeść, spać, czym różnią się od siebie ludzie.

Przyroda i pory roku, Krzysztof Kruszko, Wydawnictwo Omnibus

Natalia wkroczyła właśnie w etap pyta­nia „dlaczego?”. Całe dnie odpowiadam więc na pyta­nia dlaczego zimą jest zim­no, a latem gorą­co, dlaczego jest wios­na, dlaczego pta­ki odlatu­ją na zimę, dlaczego liś­cie na drzewach robią się żółte… Na te i na wiele innych ciekaw­ie odpowie 32-stron­i­cowa książ­ka Wydawnict­wa Omnibus. Mimo, iż takich pozy­cji jest bard­zo dużo na rynku, pochwal­ić ją mogę za piękne wydanie – wydrukowano ją na błyszczą­cym papierze, z twar­da okład­ką, w for­ma­cie A4. Posi­a­da mnóst­wo kolorowych ilus­tracji, które zachę­ca­ją dzieci do – tak! — dal­szego zadawa­nia pytań. Każde zagad­nie wycz­er­pu­ją­co jest opisane na zaled­wie dwóch stronach. Młodego czytel­ni­ka wprowadza t w świat nau­ki i jed­nocześnie nie męczy zbyt­nio szczegółowoś­cią. Z powodze­niem mogą być czy­tane przed­szko­lakom jak i samodziel­nie zagłębiane przez uczniów szkoły pod­sta­wowej.

Niesamowity wszechświat, Krzysztof Kruszko, Wydawnictwo Omnibus

W dobie Gwiezd­nych Wojen dzieci wiedzą, że Sokół Mil­le­ni­um dotarł na Kas­sel w 12 parseków. Jed­nak na pytanie czym jest wszechświat albo co to jest Dro­ga Mlecz­na nie zawsze zna­ją odpowiedź. 32 strony to może mało, by odpowiedzieć na wszys­tkie pyta­nia, ale zan­im sięgną po „Krótką his­torię cza­su” Stephena Hawkinga muszą poz­nać solidne pod­stawy. Nic nie przy­go­tu­je ich lep­iej niż peł­na zdjęć, map i prostych objaśnień książ­ka. Dzię­ki niej będą mogły też prowadz­ić własne obserwac­je np. faz księży­ca i porów­nać je z opisa­mi w książce.

 

Encyklopedia wiedzy dla dzieci, Wydawnictwo Centrum Edukacji Dziecięcej

Jest to pozy­c­ja przez­nac­zona dla dzieci szkol­nych. Zaw­iera mnóst­wo fotografii, cieka­wostek, map i rysunków. Dodatkowo przed­staw­iono opisy prostych ekspery­men­tów w sam raz do samodziel­nego wyko­na­nia przez ucz­nia. Tek­sty pisane są dużą wyraźną czcionką, więc nawet dla uczą­cych się czy­tać jest jak najbardziej odpowied­nią lek­turą. Wiado­moś­ci zebra­no w dzi­ały: Nasz świat, Zwierzę­ta i rośliny, Two­je ciało, His­to­ria, Jak żyją ludzie, Nau­ka, Jak to dzi­ała?, W kos­mosie i Mapy świa­ta.

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 3 Data | 24 sierpnia 2016

kategorie i tagi