Małe mole książkowe #22- Zwierzogród. Słowostworki, Mądra główka

Małe mole książkowe #22- Zwierzogród. Słowostworki, Mądra główka Image

Małe mole książkowe #22- Zwierzogród. Słowostworki, Mądra główka

W dzie­cia­ch jest jed­na rze­cz, któ­rej nam, do­ro­słym, czę­sto bra­ku­je. Jest to cie­ka­wo­ść. Dzie­ci są cie­ka­we jak róż­ne rze­czy dzia­ła­ją, po­tra­fią roz­mon­to­wy­wać za­baw­ki, by tyl­ko spraw­dzić co jest w środ­ku, spraw­dza­ją każ­dy kąt w domu, bo być może znaj­du­je się tam coś no­we­go, cie­ka­we­go. Do­ro­śli za­sła­nia­ją się do­świad­cze­niem i bra­kiem cza­su na by­cie cie­ka­wym. A może to błąd?

Zwierzogród. Słowostworki, Wydawnictwo Egmont

Ksią­żecz­ka jest nie­po­zor­na, ma twar­de kar­to­no­we stro­ny, ide­al­nie dla kil­ku­lat­ka, któ­ry ma jesz­cze pro­blem z prze­wra­ca­niem stron. Jed­nak jest na­praw­dę bar­dzo cie­ka­wą po­zy­cją, przy któ­rej jest dużo śmie­chu. Bo kto to wi­dział lisa z no­ga­mi ży­ra­fy albo sło­nia z gło­wą ge­par­da? Co by się sta­ło jak­by kró­lik był le­niw­cem? Te­raz każ­de dziec­ko może się za­ba­wić w two­rze­nie no­wy­ch ga­tun­ków jak ży­rard czy ge­pis prze­wra­ca­jąc gór­ną lub dol­ną czę­ść stro­ny.

zwierzogrod1

zwierzogrod2

zwierzogrod3

   zwierzogrod5

zwierzogrod6

zwierzogrod4

Mądra główka. Część 5 Kreatywne zadania edukacyjne z naklejkami, Piotr Kozera, Wydawnictwo Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski

To 80 stron za­baw dla dzie­ci w wie­ku ok. 4–6 lat z ich jak­że ulu­bio­ny­mi na­klej­ka­mi. Ori­ga­mi, su­do­ku, la­bi­ryn­ty, re­bu­sy, znaj­do­wa­nie po­do­bień­stw i róż­nic, ry­so­wa­nie we­dług pod­po­wie­dzi, łą­cze­nie kro­pek, ko­lo­ro­wa­nie we­dług wzo­ru, wy­ci­nan­ki i za­gad­ki z na­klej­ka­mi, a na­wet pod­sta­wy li­cze­nia. Wszyst­ko to w cie­ka­wej for­mie, któ­ra nie tyl­ko bawi, ale tak­że roz­wi­ja umie­jęt­no­ść my­śle­nia i ko­ja­rze­nia, ćwi­czy spo­strze­gaw­czo­ść i kre­atyw­no­ść oraz po­ma­ga w na­uce li­cze­nia i pi­sa­nia.

madraglowka2

madraglowka1

  madraglowka4

madraglowka5

madraglowka7

madraglowka8

madraglowka3

madraglowka6

Print

Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 23 marca 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano:

  • Wła­śnie wczo­raj skoń­czy­łam cór­ce czy­tać Zwie­rzo­gród, ale wer­sję tra­dy­cyj­ną, całą opo­wie­ść 🙂

  • Naj­bar­dziej in­te­re­su­je nas ksią­żecz­ka „Zwie­rzo­gród”, film wciąż przed nami, ale wi­dzia­ły­śmy tra­iler, któ­ry za­po­wia­da się nie­zwy­kle cie­ka­wie.

  • Zwie­rzo­gród — mega 🙂 ku­pię sio­strzeń­co­wi 🙂

  • Ży­rard! Bo­skie 🙂 A książ­ki z za­da­nia­mi dla ma­lu­chów uwiel­bia­my. Po­chła­nia­my to­na­mi 🙂

  • No nie, chy­ba zban­kru­tu­ję, ale te Sło­wo­stwor­ki mu­szę jesz­cze ku­pić… a mam już tyle w ko­szy­ku :/

  • Ró­ża­Ne Dzie­ciń­stwo

    Po­do­ba­ją nam się te sło­wo­stwor­ki 🙂

  • Zwie­rzo­gród cze­ka w ko­lej­ce do obej­rze­nia, ale ra­czej przez nas ro­dzi­ców (dziec­ko jesz­cze za małe). Faj­nie, że do fil­mów two­rzo­ne są książ­ki.