A może wycieczka jako prezent komunijny?

A może wycieczka jako prezent komunijny? Image

A może wycieczka jako prezent komunijny?

Ko­mu­nia to waż­ne du­cho­wo świę­to w ży­ciu ma­łe­go ka­to­li­ka. Je­śli dla dziec­ka i jego ro­dzi­ców waż­niej­sze od pre­zen­tów są prze­ży­cia du­cho­we, może za­miast stan­dar­do­we­go pre­zen­tu na ko­mu­nię war­to po­my­śleć o kup­nie wy­ciecz­ki w miej­sce kul­tu re­li­gij­ne­go? Gdzie pojechać?

Najświętsze miejsca w Polsce

Jasna Góra

Ja­sna Góra jest chy­ba naj­bar­dziej zna­nym miej­scem kul­tu re­li­gij­ne­go w Pol­sce. Jed­nak od lat bo­ry­ka się z pro­ble­mem ma­łej ilo­ści miejsc noc­le­go­wych oraz tym, że poza sa­mym klasz­to­rem wła­ści­wie nie ma w oko­li­cy nic cie­ka­we­go przy oka­zji do zwie­dza­nia. Jest to więc ra­czej pro­po­zy­cja dla zmo­to­ry­zo­wa­nych, któ­rzy mogą wpleść wi­zy­tę w Ja­snej Gó­rze z od­wie­dze­niem tak­że in­nych miejsc lub jed­no­dnio­wa wycieczka.

Fot. Grze­gorz, CC BY 2.0

Łagiewniki

Dru­gim naj­czę­ściej od­wie­dza­nym sank­tu­arium w Pol­sce są kra­kow­skie Ła­giew­ni­ki. Duży w tym wkład miał pa­pież Ja­no­wi Paw­ło­wi II. Dzię­ki nie­mu skrom­na za­kon­ni­ca Fau­sty­na Ko­wal­ska zo­sta­ła wy­nie­sio­na na oł­ta­rze, a jej kult zna­czą­co wzrósł na war­to­ści. Do­dat­ko­wo sank­tu­arium moż­na tak­że zwie­dzić naj­star­szą sto­li­cę Pol­ski, a i do Za­ko­pa­ne­go jest za­le­d­wie go­dzi­na dro­gi bu­sem czy samochodem.

Fot. Ewa Ob­rzut, CC BY 2.0

Licheń

Li­cheń, do nie­daw­na mała wio­ska, dziś jest jed­nym z naj­więk­szych cen­trów kul­tu ma­ryj­ne­go w Pol­sce. Poza cu­dow­nym źró­deł­kiem jest tu pięk­na ba­zy­li­ka, jed­na z naj­więk­szych w Eu­ro­pie. Jed­nak tak jak Ja­sna Góra, tak­że tu­taj bra­ku­je in­fra­struk­tu­ry tu­ry­stycz­nej. Li­cheń jest więc ra­czej pro­po­zy­cją na jed­no­dnio­wy wypad.

Fot. Ar­ka­dius, CC BY 2.0

Wadowice

Wy­nie­sie­nie na oł­ta­rze pol­skie­go pa­pie­ża, Jana Paw­ła II, któ­ry jako Ka­rol Woj­ty­ła uro­dził się w Wa­do­wi­cach, spo­wo­do­wa­ło, że tak­że to mia­stecz­ko sta­ło się dość licz­nie od­wie­dza­nym przez wier­nych. Bli­skość Kra­ko­wa jest do­dat­ko­wą atrak­cją – moż­na od­wie­dzić kil­ka miejsc, tak­że kul­tu re­li­gij­ne­go, pod­czas jed­nej wyprawy.

Fot. Ja­ro­sław Pocz­tar­ski, CC BY 2.0

Kalwaria Zebrzydowska

Mia­sto, sły­ną­ce z Ba­zy­li­ki Mat­ki Bo­żej Aniel­skiej i 42 ka­pli­czek i ko­ściół­ków po­łą­czo­nych ze sobą w je­den szlak mo­dli­tew­ny, jest ko­lej­nym, po Ła­giew­ni­kach i Wa­do­wi­cach, punk­tem na tzw. szla­ku pa­pie­skim. War­to nad­mie­nić, że wszyst­kie te miej­sco­wo­ści moż­na od­wie­dzić tak­że pod­czas ko­le­jo­wej wyprawy.

Fot. Mi­ni­stry of Fo­re­ign Af­fa­irs of the Re­pu­blic of Po­land, CC BY-ND 2.0

Najczęściej odwiedzane miejsca kultu religijnego (chrześcijańskiego) na świecie

Watykan

Wa­ty­kan, czy­li ko­ściel­na en­kla­wa w Rzy­mie, to za­ra­zem Sto­li­ca Apo­stol­ska. To tu od wie­lu lat sie­dzi­bę swo­ją mają ko­lej­ni pa­pie­że. W sa­mym Wa­ty­ka­nie na uwa­gę za­słu­gu­je przede wszyst­kim Ba­zy­li­ka św. Pio­tra na pla­cu św. Pio­tra, zbu­do­wa­na w miej­scu, w któ­rym zło­żo­no re­li­kwie św. Pio­tra. W jej pod­zie­miach miesz­czą się gro­by pa­pie­skie. Bar­dzo cie­ka­we są tak­że mu­zea pa­pie­skie. Bę­dąc w Wa­ty­ka­nie mamy też nie­po­wta­rzal­ną oka­zję zwie­dzić cały Rzym – z ko­lo­seum, pan­te­onem, Ka­pi­to­lem, fan­ta­stycz­ny­mi fon­tan­na­mi i wie­lo­ma za­byt­ka­mi jesz­cze z cza­sów an­tycz­nych czy śre­dnio­wiecz­nych. Mimo, iż Wa­ty­kan nie na­le­ży do UE, moż­na go od­wie­dzać bez paszportu.

Fot. Ben­son Kua, CC BY-SA 2.0

Jerozolima

Je­ro­zo­li­ma to naj­więk­sze mia­sto i sto­li­ca Izra­ela. To wy­jąt­ko­we miej­sce waż­ne jest nie tyl­ko dla chrze­ści­jań­stwa, ale tak­że dla wie­lu in­nych re­li­gii. W Je­ro­zo­li­mie jest więc co naj­mniej kil­ka miejsc, któ­re pod­czas piel­grzym­ki trze­ba ko­niecz­nie od­wie­dzić, m.in. Górę Sy­jon, Gol­go­tę czy Ba­zy­li­kę Gro­bu Pań­skie­go. Z po­wo­du ak­tów prze­mo­cy w więk­szych mia­stach Izra­ela, w Je­ro­zo­li­mie Wschod­niej i na Za­chod­nim Brze­gu Jor­da­nu, MSZ od­ra­dza jed­nak wy­jaz­dy w te rejony.

Fot. Da­vid Poe, CC BY-ND 2.0

Betlejem

Be­tle­jem to mia­sto w Au­to­no­mii Pa­le­styń­skiej. Od wie­ków ko­ja­rzo­ne jest z kul­tem miej­sca na­ro­dzin Je­zu­sa Chry­stu­sa. W pół na­tu­ral­nej Gro­cie Mlecznej/Grocie Na­ro­dze­nia mie­ści się sank­tu­arium ma­ryj­ne. Znaj­du­je się tu tak­że je­den z naj­star­szych ko­ścio­łów chrze­ści­jań­skich — Ba­zy­li­ka Na­ro­dze­nia Pań­skie­go. Po­dob­nie jak w przy­pad­ku Je­ro­zo­li­my MSZ prze­strze­ga tu­ry­stów i pro­si o ostroż­ność pod­czas wy­jaz­du. Mimo to Je­ro­zo­li­ma i Be­tle­jem jest tłum­nie od­wie­dza­na przez tu­ry­stów. Do­brym roz­wią­za­niem są zor­ga­ni­zo­wa­ne przez biu­ra po­dró­ży wy­ciecz­ki do Izra­ela, obej­mu­ją­ce te miej­sca kul­tu religijnego.

Fot. krebsmaus07, CC BY 2.0

Fatima

W Fa­ti­mie w Por­tu­ga­lii wier­ni od­wie­dza­ją Sank­tu­arium Fa­tim­skie zwią­za­ne z kul­tem ma­ryj­nym od 1917 roku, kie­dy to trój­ce ma­łych pa­stusz­ków ob­ja­wi­ła się Mat­ka Boża. Prze­ka­za­ne dzie­ciom trzy ta­jem­ni­ce, z któ­rych dwie pierw­sze upu­blicz­nio­no w 1941, a ostat­nią do­pie­ro w 2000 roku. Sank­tu­arium, do któ­re­go od­by­wa­ją się piel­grzym­ki po­wsta­ło do­kład­nie w miej­scu ob­ja­wień Mat­ki Bożej.

 

Fot. Gil­les Roy

Lourdes

Lo­ur­des jest mia­stem, le­żą­cym w po­łu­dnio­wej Fran­cji. Miesz­czą­ce się tam sank­tu­arium ma­ryj­ne jest naj­więk­szym w kra­ju i jed­nym z naj­więk­szych na ca­łym świe­cie ośrod­ków kul­tu ma­ryj­ne­go. W 1858 roku czter­na­sto­let­niej Ber­na­de­cie ob­ja­wi­ła się Mat­ka Boża. Lo­ur­des po­sia­da aż 22 miej­sca zwią­za­ne z kul­tem oraz bo­ga­tą in­fra­struk­tu­rę turystyczną.

Fot. Jor­ge CG, CC BY 2.0

Loreto

Lo­re­to jest nie­wiel­kim wło­skim mia­stecz­kiem nad Ad­ria­ty­kiem, do któ­re­go rok rocz­nie cią­gną wier­ni. Przy­cią­ga ich nie tyl­ko ba­zy­li­ka, ale przede wszyst­kim sank­tu­arium San­ta Casa, tzw. Świę­ty Do­mek. We­dług le­gen­dy jest to frag­ment praw­dzi­we­go na­za­re­tań­skie­go domu Ma­ryi. Do Włoch prze­wio­zła go ro­dzi­na De An­ge­lis, ra­tu­jąc przed znisz­cze­niem. Znaj­du­je się tu tak­że pol­ski cmen­tarz wo­jen­ny, gdyż to wła­śnie Po­la­cy pod­czas II Woj­ny Świa­to­wej wy­zwo­li­li Loreto.

Fot. maz­za­maz­za, CC BY-SA 2.0

Asyż

In­nym wło­skim mia­stecz­kiem, któ­re peł­ni rolę cen­trum kul­tu re­li­gij­ne­go, jest Asyż, miej­sce na­ro­dzin św. Fran­cisz­ka i św. Kla­ry. War­te zwie­dze­nia są wspa­nia­łe ko­ścio­ły i ka­te­dry, ale tak­że Gro­ta św. Fran­cisz­ka, w któ­rej za­cho­wa­ło się jego ka­mien­ne łoże. Do Asy­żu w kil­ka go­dzin do­stać się moż­na sa­mo­cho­dem z ma­low­ni­czej Florencji.

Fot. Ro­ber­to Fer­ra­ri, CC BY-SA 2.0

Medjugorje

Me­dju­go­rie leży w Bo­śni i Her­ce­go­wi­nie. Obec­nie na­dal ba­da­na jest przez ko­mi­sję po­wo­ła­ną przez pa­pie­ża au­ten­tycz­ność ob­ja­wień z 1981 roku. Re­la­cje z nich zo­sta­ły prze­ka­za­ne przez aż sześć osób. We­dług nich ob­ja­wie­nia wciąż trwa­ją. Głów­nym punk­tem piel­grzym­ko­wym jest ko­ściół pw. świę­te­go Ja­ku­ba, oraz wznie­sie­nia w oko­licz­nych wsiach: Wzgó­rze Ob­ja­wień i Góra Krzyża.

Fot. Sean Ma­cEn­tee, CC BY 2.0

Czy wy­bra­li­by­ście wy­ciecz­kę na pre­zent ko­mu­nij­ny dla dziecka?

Fot. 1 Jor­ge Diaz, CC BY-SA 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 29 Data | 5 maja 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano: ,

 • Wy­ciecz­ka faj­na spra­wa, tyl­ko czy aku­rat dziec­ko się z tego ucie­szy 🙂 Po­le­cam Asyż, mnie zauroczył 🙂

 • Ka­ro­li­na www.wNaszejBajce.pl

  Świet­ny po­mysł! Moją cór­kę, któ­ra za chwil­kę przy­stą­pi do Pierw­szej Ko­mu­nii Świę­tej taki pre­zent z pew­no­ścią by za­chwy­cił. Mu­szę się ko­niecz­nie nad tym za­sta­no­wić i coś wy­brać. Su­per wpis!

 • Su­per dzieciaczki

  Wy­ciecz­ka su­per spra­wa, ale po tru­dach przy­go­to­wań do ko­mu­nii ra­czej dziec­ku na­le­ży się roz­ryw­ka, po­le­cam par­ki rozrywki 🙂

 • Go­sia

  Mo­ni­ka jak dla mnie taki włą­snie pre­zent jest ge­nial­nym po­my­słem na pre­zent. Super

 • Jo­an­na Gliniecka

  Mo­ni­ka, moje zda­nie znasz. Je­stem na tak. W roku 300 set­nej rocz­ni­cy Ko­ro­na­cji Ob­ra­zu MB Czę­sto­chow­skiej i 100 le­cia ob­ja­wień fa­tim­skich po­le­cam zwłasz­cza te miej­sca. Że nie musi to kosz­to­wać góry zło­ta już pi­sa­łam jak to zro­bić. Polecam!

 • W za­le­wie tych wszyst­kich ma­te­rial­nych pre­zen­tów, to Twój po­mysł jest po pro­stu genialny.

 • Ane­ta Sawicka

  My­ślę, że to su­per po­mysł! W ogó­le ubo­le­wam nad tym jak bar­dzo Ko­mu­nia tra­ci na swo­jej war­to­ści du­cho­wej na rzecz pie­nię­dzy, wy­staw­nych przy­jęć i pre­zen­tów. Taka wy­ciecz­ka rewelacja!

 • To świet­ny po­mysł. Ja po ko­mu­nii po­je­cha­łam na taką wy­ciecz­kę dzię­ki na­sze­mu księ­dzu było na­praw­dę fajnie.

 • Bar­dzo cie­ka­wy po­mysł na pre­zent, spo­ty­kam się z ta­kim roz­wią­za­niem po raz pierw­szy, ale uwa­żam że to świet­na opcja 

 • Aga­ta Maj Cher

  Bar­dzo do­bry i war­to­ścio­wy po­mysł na prezent

 • Air­whe­el Poland

  Po­mi­mo, że na­sza fir­mą w tym okre­sie dużo sprze­da­je urzą­dzeń jako pre­zen­ty ko­mu­nij­ne to mu­si­my przy­znać, że je­śli ktoś ma wy­bór nie­chaj wy­bie­ra opła­ce­nie ta­kich wy­cie­czek za­miast Airwheel’a 🙂

 • Su­per po­mysł i jest to też ja­kieś roz­wią­za­nie je­śli ktoś chciał­by zło­żyć się na pre­zent dla dziec­ka i ku­pić coś na­praw­dę wartościowego

 • Po­mysł bar­dzo faj­ny. Ro­zu­miem że cho­dzi o pre­zent dla wła­sne­go dziec­ka, bo ufun­do­wa­nie wy­ciecz­ki dla dziec­ka z ro­dzi­ny ‚dla jego ro­dzi­ców i ro­dzeń­stwa może być dość kosz­tow­nym pre­zen­tem. A samo prze­cież nie po­je­dzie. No chy­ba że z nami. 😉 Wszyst­kie te miej­sca chcia­ła­bym od­wie­dzić, w kil­ku już by­łam. A Rzym i Wa­ty­kan to moje marzenie. 🙂

 • Po­wiem Ci że to bar­dzo faj­ny po­mysł, tyl­ko że ja na­dal nie je­stem prze­ko­na­na do tego by tak małe dzie­ci szły do ko­mu­nii, bo one i tak nic z tego nie ro­zu­mie­ją. W miej­scach za­pro­po­no­wa­nych przez Cie­bie w tym wpi­sie, też pew­nie by­ło­by im cięż­ko się odnaleźć.

  • Sama szłam do ko­mu­nii w tym sa­mym wie­ku co mój syn i bar­dzo moc­no to prze­ży­łam du­cho­wo (po­zy­tyw­nie). Jak zwy­kle wszyst­ko za­le­ży tu od dziec­ka, ale tak­że jego ro­dzi­ny czy oso­by uczą­cej religii/

 • Oj nie, my­ślę, że to za wcze­śniej. Te ma­lu­chy ra­czej tego nie zro­zu­mie­ją jako oka­zji do po­chy­le­nia się nad miej­sca­mi kul­tu wiary.

  • Sko­ro na lek­cjach po­ru­sza­ne są te­ma­ty II Woj­ny Świa­to­wej, śmier­ci i obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych to chy­ba kwe­stię ob­ja­wień i ogól­ny ich za­rys zrozumieją.

   • Pa­mię­tam co mie­li­śmy w gło­wach, gdy 20 parę lat temu ja szłam do komunii.
    Dziś dzie­ci są jesz­cze bar­dziej in­fan­tyl­ne niż w la­tach 90.…

    • Je­śli te­raz nie jest czas, to w okre­sie na­sto­let­nim na pew­no nie. A póź­niej już sami będą so­bie usta­lać gdzie chcą wa­ka­cje spędzić.

     • Mimo wszyst­ko mnie nie przekonałaś 😉
      W tym roku moja chrze­śni­ca przy­stę­pu­je do ko­mu­nii i bacz­nie się przy­glą­dam in­spi­ra­cjom na pre­zent. Cho­ciaż swój już mam 🙂

     • Mi­łej im­pre­zy życzę!