Autor: Monika Kilijańska

Polka w Katalonii w dobie referendum niepodległościowego — Kiedy Polska to za mało Image
Polka w Katalonii w dobie referendum niepodległościowego — Kiedy Polska to za mało

Hisz­pa­nia od lat nie pozwala Kat­alonii na odłącze­nie od kra­ju, a Kat­alończy­cy wcale jej decyzji nie ułatwia­ją. Jak żyje się Polce-emi­grantce w Kat­alonii w dobie ref­er­en­dum niepodległoś­ciowego?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 37 Data | 4 października 2017
Zmiany mamy — firma, która powinna być w każdym mieście Image
Zmiany mamy — firma, która powinna być w każdym mieście

Każdy boi się zmi­an. To całkiem nor­malne. Najwięk­sze i częs­to nieoczeki­wane zmi­any spo­tyka­ją rodz­iców. W oswo­je­niu się z nimi poma­ga fir­ma Zmi­any Mamy, która powin­na być w każdym mieś­cie. Obec­nie dzi­ała na tere­nie Kosza­li­na.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 18 Data | 29 września 2017
Organizacja spotkania blogerskiego bez dupochronu to ryzykowna gra Image
Organizacja spotkania blogerskiego bez dupochronu to ryzykowna gra

Każ­da orga­ni­za­c­ja spotka­nia, mniejszego czy więk­szego, niesie za sobą dużo stre­su i może obfi­tować w różnego rodza­ju wpad­ki. Na co moż­na się przy­go­tować zaw­cza­su? I czym jest sławny już dupochron?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 33 Data | 27 września 2017
Jak powiedzieć dziecku skąd się biorą dzieci? Image
Jak powiedzieć dziecku skąd się biorą dzieci?

Nie ma jed­nego dobrego sposobu na to, by spoko­jnie przekazać dziecku infor­ma­cję skąd się biorą dzieci. Ja takiej nie znam, ale mam swo­je sposo­by.

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 28 Data | 25 września 2017
Dlaczego mieszamy imiona dzieci? Image
Dlaczego mieszamy imiona dzieci?

Zdarza się każde­mu rodz­i­cowi więcej niż jed­nego dziec­ka. Tym, dlaczego miesza­my imiona dzieci, zajęli się amerykańs­cy naukow­cy. Co z tego wyszło?

Czytaj dalej
Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 31 Data | 22 września 2017