Archiwum wg kategorii: S

Pierwsza wizyta u specjalisty — kardiolog, ginekolog Image

Pierwsza wizyta u specjalisty — kardiolog, ginekolog

Na pierw­szym USG cią­żo­wym zwy­kle pierw­sze cze­go gi­ne­ko­log szu­ka to bi­ją­ce ser­ce. Czę­sto nie jest za­kła­da­na kar­ta cią­ży je­śli ko­bie­ta przyj­dzie zbyt szyb­ko i nie moż­na jesz­cze zo­ba­czyć tego jak­że waż­ne­go or­ga­nu. Wi­dok i od­głos pul­su­ją­ce­go ży­cia nie jed­ną łzę już spro­wo­ko­wał. Co jed­nak, je­że­li na ru­ty­no­wej kon­tro­li usły­szy­my „Po po­ro­dzie pro­szę zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na ser­dusz­ko, coś tu jest nie tak…”?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 maja 2015
Jak kupić idealny fotelik samochodowy Image

Jak kupić idealny fotelik samochodowy

Po pierw­sze bez­pie­czeń­stwo. To głów­ny mo­ty­wa­tor ku­po­wa­nia ka­sku na ro­wer, na­kła­dek na rogi sto­łu, bram­ki do kuch­ni i fo­te­li­ka sa­mo­cho­do­we­go. Sko­ro już dzie­więć mie­się­cy mę­czy­li­śmy się ze zga­gą, po­tem go­dzi­ny na sali po­ro­do­wej, nie­prze­spa­ne noce, to nie pra­gnie­my, by ja­kiś wa­riat za kół­kiem spo­wo­do­wał, że na­sze­mu dziec­ku coś złe­go się sta­nie. Wy­bie­ra­my się więc do skle­pu i wy­bie­ra­my pierw­szy z brze­gu fo­te­lik. „Prze­cież będę uwa­żał na dro­dze!” — tłu­cze się po gło­wie. A po­tem za kil­ka lat wy­mie­nia­my na więk­szy, bo dziec­ko do­ty­ka no­ga­mi fo­te­la. Wy­bie­ra­my ten w Hel­lo Kitty/Samochody, prze­cież taki ładny…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 maja 2015
Jak kupić idealną chustę Image

Jak kupić idealną chustę

By­łaś w po­rad­ni pre­luk­sa­cyj­nej lub u or­to­pe­dy i do­sta­łaś na­kaz sze­ro­kie­go pie­lu­cho­wa­nia, tak w ra­zie cze­go? Masz za­miar je­chać nad mo­rze i za­sta­na­wiasz się jak po­ra­dzisz so­bie z wóz­kiem na pla­ży? A może lu­bisz go­to­wać czy spa­ce­ro­wać i mieć ręce wol­ne, albo Two­je dziec­ko nie lubi wóz­ka (tak, są ta­kie)? Być może roz­wią­za­niem Two­ich pro­ble­mów oka­że się chusta.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 28 kwietnia 2015
Reanimacja gumowej kaczuszki — jak dbać o zabawki kąpielowe Image

Reanimacja gumowej kaczuszki — jak dbać o zabawki kąpielowe

Co­wie­czor­na ką­piel może prze­ro­dzić się w hor­ror, je­śli z gu­mo­wej ka­czusz­ki za­czną wy­cho­dzić glo­ny i grzy­by, a żab­ka oka­że się ro­pu­chą. Jak sku­tecz­nie wy­czy­ścić i dbać o gu­mo­we za­baw­ki kąpielowe?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 16 kwietnia 2015
Pierwsza wizyta u specjalisty — laryngolog, logopeda Image

Pierwsza wizyta u specjalisty — laryngolog, logopeda

W ra­mach żar­tu za­py­ta­łam pe­dia­trę czy może głu­cho­ta w tym wie­ku jest nor­mal­na, bo co mó­wię, to nie sły­szy, szcze­gól­nie jak każę sprzą­tać w po­ko­ju za­baw­ki. Le­kar­ka po­trak­to­wa­ła mnie na­der po­waż­nie i mimo mo­je­go cał­ko­wi­te­go zdzi­wie­nia i zmie­sza­nia wrę­czy­ła mi skie­ro­wa­nie do po­rad­ni la­ryn­go­lo­gicz­nej. „Pani dziec­ko bar­dzo czę­sto cho­ru­je na ka­tar, war­to zba­dać tak­że uszy” — rze­kła na do wi­dze­nia. Jej brak po­czu­cia hu­mo­ru w kwe­stii zdro­wia był dla nas zba­wien­ny — rze­czy­wi­ście syn miał nie­do­słuch spo­wo­do­wa­ny prze­wle­kłym ka­ta­rem. Dzię­ki szyb­kiej re­ak­cji dziś mam dziec­ko bez wady słu­chu i wymowy.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 kwietnia 2015
Jak kupić idealną zabawkę Image

Jak kupić idealną zabawkę

Zbli­ża­ją się świę­ta. Jak za­wsze naj­bar­dziej cie­szą się z nich dzie­ci. Zno­wu bę­dzie masa pre­zen­tów i sło­dy­czy, czas ra­do­ści. Nie­ste­ty to tak­że czas po­spiesz­nych za­ku­pów i te­le­fo­nów do ro­dzi­ny z py­ta­niem: „A co ku­pić syn­ko­wi? A co lubi có­recz­ka? A jaki roz­miar nosi?”. Jesz­cze pół bie­dy, gdy py­ta­ją­cy ko­rzy­sta­ją z rad i dziec­ko otrzy­mu­je wy­śnio­ny pre­zent, a nie kolejną…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 31 marca 2015
Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog Image

Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog

Skie­ro­wa­nie do spe­cja­li­sty czę­sto bu­dzi nie­po­kój ro­dzi­ców. Zgod­nie z twier­dze­niem, że le­piej za­po­bie­gać niż le­czyć wie­lu pe­dia­trów dmu­cha na zim­ne. Je­śli wszyst­ko jest w po­rząd­ku, le­karz spe­cja­li­sta tyl­ko to po­twier­dzi. Je­śli jed­nak dziec­ko jed­nak wy­ma­ga po­mo­cy spe­cja­li­stycz­nej, dzię­ki prze­zor­no­ści pe­dia­try le­cze­nie za­cznie się na tyle wcze­śnie, że bę­dzie moż­na za­po­biec po­waż­nym kom­pli­ka­cjom zdro­wot­nym. Je­śli w za­cho­wa­niu lub wy­glą­dzie mal­ca za­czę­ło Cię coś nie­po­ko­ić, war­to z wła­snej ini­cja­ty­wy po­pro­sić o skie­ro­wa­nie. Jak przy­go­to­wać się do pierw­szej wi­zy­ty u sto­ma­to­lo­ga, der­ma­to­lo­ga czy alergologa?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 30 marca 2015