Archiwum wg kategorii: S

Pierwsza wizyta u specjalisty — laryngolog, logopeda Image

Pierwsza wizyta u specjalisty — laryngolog, logopeda

W ramach żar­tu zapy­tałam pedi­atrę czy może głu­cho­ta w tym wieku jest nor­mal­na, bo co mówię, to nie słyszy, szczegól­nie jak każę sprzą­tać w poko­ju zabaw­ki. Lekar­ka potrak­towała mnie nad­er poważnie i mimo mojego całkowitego zdzi­wienia i zmiesza­nia wręczyła mi skierowanie do porad­ni laryn­go­log­icznej. “Pani dziecko bard­zo częs­to cho­ru­je na katar, warto zbadać także uszy” — rzekła na do widzenia. Jej brak poczu­cia humoru w kwestii zdrowia był dla nas zbaw­i­en­ny — rzeczy­wiś­cie syn miał niedosłuch spowodowany przewlekłym katarem. Dzię­ki szy­bkiej reakcji dziś mam dziecko bez wady słuchu i wymowy.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 kwietnia 2015
Jak kupić idealną zabawkę Image

Jak kupić idealną zabawkę

Zbliża­ją się świę­ta. Jak zawsze najbardziej cieszą się z nich dzieci. Znowu będzie masa prezen­tów i słody­czy, czas radoś­ci. Nieste­ty to także czas pospiesznych zakupów i tele­fonów do rodziny z pytaniem: „A co kupić synkowi? A co lubi córecz­ka? A jaki rozmi­ar nosi?”. Jeszcze pół biedy, gdy pyta­ją­cy korzys­ta­ją z…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 31 marca 2015
Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog Image

Pierwsza wizyta u specjalisty – alergolog, dermatolog, stomatolog

Skierowanie do spec­jal­isty częs­to budzi niepokój rodz­iców. Zgod­nie z twierdze­niem, że lep­iej zapo­b­ie­gać niż leczyć wielu pedi­atrów dmucha na zimne. Jeśli wszys­tko jest w porząd­ku, lekarz spec­jal­ista tylko to potwierdzi. Jeśli jed­nak dziecko jed­nak wyma­ga pomo­cy spec­jal­isty­cznej, dzię­ki prze­zornoś­ci pedi­atry lecze­nie zacznie się na tyle wcześnie, że będzie moż­na zapo­biec poważnym kom­p­likacjom zdrowot­nym. Jeśli w zachowa­niu lub wyglądzie mal­ca zaczęło Cię coś niepokoić, warto z włas­nej inic­jaty­wy poprosić o skierowanie. Jak przy­go­tować się do pier­wszej wiz­y­ty u stom­a­tolo­ga, der­ma­tolo­ga czy aler­golo­ga?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 30 marca 2015
Pierwsza wizyta u pediatry Image

Pierwsza wizyta u pediatry

Dosta­jesz wyp­is ze szpi­ta­la, wracasz do domu. A tam, o dzi­wo, nie roi się od lekarzy i położnych gotowych pomóc w każdej czyn­noś­ci, dają­cych rady, miejmy nadzieję, celne. Ter­az zosta­jesz sama. Czy tak jest naprawdę? Nie do koń­ca. Już niedłu­go choć­by na chwilę znowu ktoś do Ciebie i Two­jego maleńst­wa zajrzy, by spy­tać “I jak wam, moi drodzy, się wiedzie?”. Nie, nie będzie to nikt z rodziny. To położ­na i pedi­atra, Twoi wspo­moży­ciele na bard­zo dłu­gi czas.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 27 marca 2015
Lato bliżej niż myślisz — 10 prostych rad dla odchudzających się Image

Lato bliżej niż myślisz — 10 prostych rad dla odchudzających się

Oczy­wiś­cie moż­na stosować dietę MŻ (mniej żreć) czy wcześniejsze wstawanie… od stołu, ale nie samym chlebem człowiek żyje. Poza nim są jeszcze słody­cze, pysz­na szyn­ka pro­sciut­to, ser z zielony­mi niteczka­mi pleśni, lody czeko­lad­owe, soczyste owoce i chrupiące chip­sy… Stop! A co z trybem życia? Owszem, codzi­en­ny spac­er jest, ale to nie wyczynowe maratony niczym Korzeniows­ki. Potrze­ba matką wynalazku, zapraszam więc na fit­ness po moje­mu!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 17 marca 2015
Jak kupić: idealną spacerówkę (parasolkę) Image

Jak kupić: idealną spacerówkę (parasolkę)

W życiu każdego dziec­ka przy­chodzi ten moment, gdy z dumą zadziera do góry głowę i pier­wszy raz sia­da samodziel­nie. Nieste­ty, moje dziecko stwierdz­iło, że ten moment nastąpi w trak­cie jazdy gon­do­lą. Pech chci­ał, że nie posi­adała ona jakichkol­wiek zabez­pieczeń dla takiego malucha, a dziecko nie chci­ało współpra­cow­ać i najzwycza­jniej w świecie z powrotem położyć się na ple­cach. Czas wiec na spac­erówkę. Jak wybrać ide­al­ną?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 marca 2015
Bujaj się — ćwiczenia sensoryki dla dzieci Image

Bujaj się — ćwiczenia sensoryki dla dzieci

Pozwólmy dzieciom samodziel­nie eksplorować świat, by w przyszłoś­ci nie były potrzeb­ne kosz­towne reha­bil­i­tac­je pod okiem spec­jal­isty. Oder­wi­jmy je od krze­seł, kanap, telewiz­orów, tabletów. Niech poczu­ją wia­tr we włosach, piasek między pal­ca­mi i skaczą z murków. Wsza­kże dzieci są najlep­szy­mi spec­jal­is­ta­mi od dzieci.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 13 marca 2015