Komunia alergika — czym zastąpić produkty w komunijnym menu?

Komunia alergika — czym zastąpić produkty w komunijnym menu? Image

Komunia alergika — czym zastąpić produkty w komunijnym menu?

Pszen­ne cia­stecz­ka z cze­ko­la­dą, tort z bitą śmie­ta­ną i cu­krem i do tego beza z moc­no ubi­tych bia­łek jaj. To chy­ba dość po­pu­lar­ny ob­ra­zek z wie­lu przy­jęć – ko­mu­nij­nych, uro­dzi­no­wych. Jak jed­nak wy­brnąć z opre­sji, je­śli pod da­chem mamy ma­łe­go aler­gi­ka? Jak urzą­dzić przy­ję­cie kie­dy mu­si­my wy­eli­mi­no­wać glu­ten, jaj, na­biał… Czym ugo­ścić ro­dzi­nę, kie­dy na li­ście pro­duk­tów za­ka­za­nych mamy cu­kier? Ży­cie to­wa­rzy­skie w ta­kiej sy­tu­acji jest tro­chę utrud­nio­ne, ale nie jest nie­moż­li­we! War­to przy oka­zji pa­mię­tać, że to utrud­nie­nie do­ty­ka tyl­ko nas – ro­dzi­ców, oso­by szy­ku­ją­ce po­tra­wy na stół. Dziec­ko za­zwy­czaj nie od­czu­wa róż­ni­cy (do­pó­ki mu nie po­wie­my, że jego ciast­ko jest „gor­sze” niż ciast­ko ko­le­gi) i tego się trzymajmy.

Przed­sta­wię Wam kil­ka po­my­słów jak urzą­dzić kin­der par­ty, żeby go­ście się nie zo­rien­to­wa­li, że cze­ko­la­da jest bez ka­kao, a obłęd­nie słod­kie cia­stecz­ka bez cukru!

Czym zamienić mąkę pszenną czy inną bezglutenową?

W skle­pach na szczę­ście nie bra­ku­je mąk bez­glu­te­no­wych. Wy­bór jest prze­ogrom­ny. W wy­pie­kach do­sko­na­le spraw­dzą się mąki ja­gla­na, mig­da­ło­wa, ry­żo­wa czy z amarantusa.

Kru­che cia­stecz­ka wyj­dą z mąki kasz­ta­no­wej lub ry­żo­wej. Do muf­fin pa­su­je mąka ja­gla­na, a bisz­kopt śmia­ło rób z mąki owsia­nej (sprawdź czy na pew­no ma sym­bol prze­kre­ślo­ne­go kło­sa!). Moc­no cze­ko­la­do­we cia­sto zrób w ogó­le bez mąki – na ba­zie czer­wo­nej fa­so­li z pusz­ki! A do na­le­śni­ków użyj mąki ry­żo­wej lub gryczanej.

W przy­pad­ku die­ty bez­glu­te­no­wej uni­kaj wy­ro­bów z psze­ni­cy, or­ki­szu, żyta, jęcz­mie­nia oraz owsa (chy­ba, że na opa­ko­wa­niu jest sym­bol prze­kre­ślo­ne­go kłosa).

Czym zastąpić jaja w wypiekach?

Tu wy­bór tak­że jest ogrom­ny! Do na­le­śni­ków użyj po pro­stu mąki z cie­cie­rzy­cy. Do cia­sta dodaj:

 • 1 łyż­kę sie­mie­nia lnia­ne­go lub chia na­mo­czo­ne­go w 3 łyż­kach go­rą­cej wody
 • pu­rée z ba­na­na (pół ba­na­na za­miast 1 jajka)
 • 14 szklan­ki du­szo­ne­go jabł­ka lub pu­rée z dyni, su­szo­nych śli­wek lub moreli
 • 1 ły­żecz­kę sody oczysz­czo­nej wy­mie­sza­ną z 1 łyż­ką octu
 • ¼ szklan­ki po­kru­szo­ne­go tofu.

Tofu, poza tym, że na­da­je się do ciast, cał­kiem nie­źle imi­tu­je jaj­ko w sa­łat­kach, a na­wet w ja­jecz­ni­cy! Aby uzy­skać smak jak naj­bar­dziej zbli­żo­ny do sma­ku jaj do dań wy­traw­nych war­to do­dać czar­ną sól oraz/lub płat­ki droż­dżo­we – dwa nie­zbęd­ne do­dat­ki w die­cie bezjajecznej.

A co je­śli po­trze­bu­je­my pia­nę z bia­łek? Do wy­ko­na­nia bezy bez jaj po­trze­bu­je­my za­le­wę, w któ­rej pły­wa cie­cie­rzy­ca w pusz­ce! Lub do­mo­wym spo­so­bem – woda po go­to­wa­niu fa­so­li. Fa­so­lę go­tu­je­my w nie­co mniej­szej niż za­zwy­czaj ilo­ści wody, stu­dzi­my i wkła­da­my do lo­dów­ki. Po 12 go­dzi­nach zle­wa­my całą wodę (bę­dzie lek­ko ga­la­re­to­wa­ta) i mik­su­je­my z do­dat­kiem soku z cy­try­ny i cukru.

Czym zastąpić mleko czy śmietankę?

W wy­pie­kach na­praw­dę nie ma zna­cze­nia czy uży­jesz mle­ka kro­wie­go czy owsia­ne­go! Róż­ni­ca w sma­ku jest wy­czu­wal­na w przy­pad­ku dań na ba­zie mle­ka – bu­dy­nie czy kok­taj­le mlecz­ne. To kwe­stia przy­zwy­cza­je­nia. Istot­na róż­ni­ca jest jed­nak na dłuż­szą metę – w war­to­ści od­żyw­czej die­ty. Na­biał jest prze­cież dość istot­nym źró­dłem wap­nia. Pa­mię­taj za­tem, aby w die­cie bez­mlecz­nej jak naj­czę­ściej po­ja­wia­ły się pro­duk­ty bo­ga­te w ten skład­nik: mak, figi su­szo­ne, ama­ran­tus czy sar­dyn­ki lub szprotki.

Co z bitą śmie­ta­ną? Tu z po­mo­cą przyj­dzie nam śmie­tan­ka ko­ko­so­wa w pusz­ce! Gę­sta część śmie­tan­ki ko­ko­so­wej do­sko­na­le się ubi­ja i świet­nie imi­tu­je bitą śmie­ta­nę w tortach.

Pa­mię­taj, że w die­cie eli­mi­nu­ją­cej mle­ko nie moż­na uży­wać tak­że ma­sła. Za­stąp ten skład­nik ole­jem ko­ko­so­wym lub ma­słem klarowanym!

A kakao?

Tu zde­cy­do­wa­nie naj­lep­szym sub­sty­tu­tem jest ka­rob! Któ­ry nie dość, że nie po­bu­dza, gdyż nie za­wie­ra teo­bro­mi­ny i ko­fe­iny, to jesz­cze jest po­zba­wio­ny kwa­su szcza­wio­we­go, któ­ry zmniej­sza wchła­nia­nie mi­ne­ra­łów m.in. wap­nia czy cyn­ku. Same plusy.

fot. Pro­li­nea


Ar­ty­kuł przy­go­to­wa­ła Ju­sty­na Mar­szał­kow­ska-Ja­ku­bik die­te­tyk, wy­kła­dow­ca, ogrod­nicz­ka, mi­ło­śnicz­ka noc­ne­go pie­cze­nia. Od bli­sko 11 lat z po­wo­dze­niem i nie­zmien­nym za­pa­łem pro­wa­dzi swo­ją fir­mę Cen­trum Die­te­tycz­ne Pro­li­nea, któ­rej mi­sją jest za­ra­ża­nie lu­dzi do zmian i zdro­we­go sty­lu ży­cia. Jako wy­kła­dow­ca aka­de­mic­ki z pa­sją edu­ku­je ko­lej­ne po­ko­le­nia „fit fre­aków”. Do­dat­ko­wo od 2 lat pro­wa­dzi blo­ga ku­li­nar­ne­go www.zdrowonajedzeni.pl dzię­ki któ­re­mu roz­wi­ja się tak­że artystycznie.


Je­śli za­sta­na­wia­sz się nad tym jak za­pa­no­wać nad sza­leń­stwem ko­mu­nij­nym pod­po­wia­dam jak za­pla­no­wać, zor­ga­ni­zo­wać, prze­żyć du­cho­wo i za­pa­mię­tać ten je­dy­ny dzień w ży­ciu dziec­ka. Klik­nij, a znaj­dzie­sz wię­cej ar­ty­ku­łów z cy­klu do­ty­czą­ce­go ko­mu­nii.

Autor | moniowiec Komentarze | 19 Data | 19 kwietnia 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano: , ,

 • Nie wie­dzia­łam że biał­ka ja­jek moż­na za­stą­pić wy­wa­rem z ciecierzycy.

 • Ksy­li­tol też do koń­ca zdro­wy nie jest, bo nie jest do koń­ca tra­wio­ny przez lu­dzi. Za­kwa­sza or­ga­nizm i może po­wo­do­wać np. two­rze­nie ka­mie­ni ner­ko­wych. We wszyst­kim, na­wet w uży­ciu ksy­li­to­lu, po­trzeb­ny jest umiar.

 • naszebabelkowo.blogspot.com

  U nas wpraw­dzie pro­blem aler­gii nie wy­stę­pu­je — ale za­wsze war­to za­stą­pić pew­ne pro­duk­ty ich zdrow­szy­mi za­mien­ni­ka­mi. A je­śli jesz­cze prze­pi­sy ze stro­ny Pro­li­nea — to bio­rę w ciemno ! 🙂

 • Od­pu­kać nie mu­szę sto­so­wać die­ty eli­mi­na­cyj­nej, ale cza­sa­mi lu­bię się­gnąć po mąki bez­glu­te­no­we lub zro­bić de­ser bez nabiału 

 • I naj­waż­niej­sze: risercz 🙂
  Trze­ba za­wcza­su wy­ba­dać, któ­ry z go­ści bę­dzie wy­ma­gał osob­ne­go menu.

  • Zwy­kle na ta­kich zlo­tach ro­dzin­nych wszy­scy się zna­ją, więc upodo­ba­nia i pro­duk­ty do eli­mi­na­cji są zna­ne. Go­rzej je­śli nie wie­my JAK je wyeliminować.

   • Jak wy­eli­mi­no­wać pro­duk­ty, nie eli­mi­nu­jąc gościa 🙂

 • Ja to się chy­ba sta­rze­ję. Uwiel­biam sło­dy­cze, Twój post na­ro­bił mi sma­ku, a co­raz czę­ściej jak mam moż­li­wość, to bio­rę coś bez cu­kru. Żona zro­bi­ła na świę­ta tort (mło­da so­bie za­mó­wi­ła, bo jak świę­ta, to ona chce mieć uro­dzi­ny). Zja­dłem ka­wa­łek i mnie ze­mdli­ło. A kie­dyś spo­koj­nie mógł­bym wcią­gnąć połowę.
  Na szczę­ście w te­ma­cie mle­ka nic się nie zmie­ni­ło. Mogę je pić w każ­dych ilo­ściach. Jak so­bie nie­daw­no po­li­czy­łem, to w 3 dni idą nam 2 li­try. Mło­da je tro­chę z płat­ka­mi, ja osu­szam resztę.

 • Ob­sta­wiam, że przy do­brym przy­rzą­dze­niu na­wet bym się nie zorientował. 😉

  • Za­ja­da­łam się cie­cie­rzy­cą z cze­ko­la­dą i… to było jak praw­dzi­wy deser!

 • Ale cwa­ne 🙂 Nie zna­łam ta­kich kom­bi­na­cji — kur­cze i nie ob­raź się, ale mam na­dzie­ję, że nie będą mi ni­gdy po­trzeb­ne :(- choć moje dzie­ci cią­gle mają coś na skó­rze. Aler­gie to zło!

 • Świet­ne po­my­sły! Mle­ko ro­ślin­ne już za­czę­łam pro­du­ko­wać sama, jest o nie­bo lep­sze niż kro­wie! 🙂 Dzię­ki za po­my­sły na za­stą­pie­nie jajek.