Organizacja komunii — plan i kosztorys przyjęcia

Organizacja komunii — plan i kosztorys przyjęcia Image

Organizacja komunii — plan i kosztorys przyjęcia

Or­ga­ni­za­cja ko­mu­nii czę­sto przy­po­mi­na or­ga­ni­za­cję ma­łe­go we­se­le – sły­sze­li­ście to twier­dze­nie? Nie jest bez­pod­staw­ne! Obie im­pre­zy są bar­dzo po­dob­ne – co praw­da pod wzglę­dem przy­go­to­wań do sa­me­go sa­kra­men­tu ko­mu­nia jest o wie­le bar­dziej wy­ma­ga­ją­ca, jed­nak po stro­nie ro­dzi­ców leży dru­ga, bar­dziej po­dob­na część, czy­li przy­go­to­wa­nie przyjęcia.

I choć naj­le­piej roz­po­cząć je już rok wcze­śniej, to je­śli ko­mu­nia two­je­go dziec­ka jest za 2 mie­sią­ce, wciąż nie jest za późno.

Ry­su­nek: Rysotwory

Organizacja I komunii – jak się do tego zabrać

Pla­no­wa­nie każ­dej im­pre­zy wy­glą­da po­dob­nie i na­le­ży roz­po­cząć je od wy­zna­cze­nia bu­dże­tu i zro­bie­nia li­sty go­ści i li­sty zakupów.

Wy­zna­cze­nie bu­dże­tu na „jak naj­mniej” nie jest do­brym po­my­słem, bo bez kon­kret­nej kwo­ty za­wsze wy­da­je się dużo wię­cej, niż by się chcia­ło. Nie­waż­ne, jak bar­dzo ogra­ni­czo­ne masz środ­ki, po pro­stu za­pisz kwo­tę na kart­ce, na­wet je­śli bę­dzie mia­ło to być 100 zł – dzię­ki temu ła­twiej my­śleć o rozwiązaniach.

Je­śli nie masz jesz­cze po­ję­cia, ile może kosz­to­wać Cię or­ga­ni­za­cja ko­mu­nii, prze­czy­taj ten ar­ty­kuł do koń­ca, wte­dy zo­rien­tu­jesz się, ile mo­żesz wydać.

Li­sta go­ści i li­sta za­ku­pów po­zwo­lą Ci na ra­cjo­nal­ne po­dzie­le­nie bu­dże­tu na po­szcze­gól­ne elementy.

Sprawy kościelne

W za­leż­no­ści od pa­ra­fii i miej­sca czę­sto to ro­dzi­ce są od­po­wie­dzial­ni za przy­go­to­wa­nie de­ko­ra­cji ko­ścio­ła i pre­zent dla nie­go. Tymi spra­wa­mi zaj­mu­ją się wy­bra­ni ro­dzi­ce, naj­czę­ściej z rady ro­dzi­ców, więc je­śli nie je­steś jed­nym z nich, Two­ja rola ogra­ni­cza się do wpła­ce­nia składki.

Jed­nak je­śli to wła­śnie Ty je­steś za to od­po­wie­dzial­ny, to de­ko­ra­cje ko­ścio­ła na­le­ży za­mó­wić co naj­mniej 4 mie­sią­ce wcze­śniej i prze­zna­czyć na to ok. 1500 zł.

Pre­zent czy ofia­ra na ko­ściół to spra­wa in­dy­wi­du­al­na dla każ­dej pa­ra­fii. Je­śli ku­pu­je­cie pre­zent, trze­ba o tym po­my­śleć ok. 2–3 mie­się­cy wcze­śniej; je­śli jest to tyl­ko ofia­ra pie­nięż­na, nie trze­ba się do niej przy­go­to­wy­wać – wy­star­czy prze­ka­zać ją po mszy. To koszt ok. 1000 zł.

Nie za­po­mi­naj­my też o or­ga­ni­ście, któ­ry do­dat­ko­wo uczest­ni­czy w pró­bach dzie­ci – jego wy­na­gro­dze­nie to ko­lej­ne 800 zł. Jest jesz­cze sprzą­ta­nie ko­ścio­ła przed i po mszy – to ko­lej­ne 300 zł.

Na oso­bę to – w za­leż­no­ści od licz­by dzie­ci – ok. 100 zł.

Lista gości i zaproszenia

Na sa­mym po­cząt­ku pla­no­wa­nia war­to spo­rzą­dzić li­stę go­ści z za­zna­cze­niem osób, co do któ­rych je­ste­śmy już te­raz pew­ni, że przyj­dą, i tych, któ­re za­pra­sza­my tyl­ko pro­for­ma. Taka li­sta osób po­ka­że, na ilu go­ści mo­że­my li­czyć, a tym sa­mym od­po­wie na py­ta­nia, gdzie zor­ga­ni­zu­je­my ko­mu­nię i ile za to za­pła­ci­my. Po­zwo­li też osta­tecz­nie pod­jąć de­cy­zję, jak duże bę­dzie przyjęcie.

Li­sta go­ści przy­da się tak­że przy wy­pi­sy­wa­niu za­pro­szeń, tak żeby o ni­kim nie za­po­mnieć. Je­śli cho­dzi o same za­pro­sze­nia: wy­bór wzo­rów jest ogrom­ny, po­dob­nie jak prze­dział ce­no­wy. Za naj­tań­sze za­pro­sze­nia trze­ba za­pła­cić ok. 1,5 zł, do tego 3 zł za wy­sła­nie ich zwy­kłym listem.

Organizacja komunii w domu

Or­ga­ni­za­cja ko­mu­nii w domu jest co­raz mniej po­pu­lar­na, co nie ozna­cza, że jest to złe roz­wią­za­nie. Fak­tem jest, że ta­kie przy­ję­cie wy­ma­ga dużo wię­cej za­an­ga­żo­wa­nia, pla­no­wa­nia i przy­go­to­wań, ale nie da się ukryć, że czę­sto ta­kie przy­ję­cie bę­dzie kosz­to­wa­ło znacz­nie mniej niż to or­ga­ni­zo­wa­ne w restauracji.

Prze­licz i prze­myśl, czy masz tyle miej­sca i chę­ci, aby zro­bić ta­kie przy­ję­cie w domu.

Ile kosz­tu­je or­ga­ni­za­cja przy­ję­cia w domu? Wszyst­ko za­le­ży od licz­by go­ści tego, czy bę­dziesz wy­naj­mo­wać sto­ły, krze­sła, za­sta­wę albo sprzęt ku­chen­ny. Bar­dzo ogól­nie li­cząc: przy 10 oso­bach za przy­staw­ki, obiad, na­po­je i tort za­pła­ci­my 500‑1000 zł. Choć tu dużo za­le­ży od tego, co bę­dzie znaj­do­wa­ło się w menu.

Organizacja komunii w restauracji

Je­śli de­cy­du­jesz się na przy­ję­cie w re­stau­ra­cji to spiesz się! Po­pu­lar­ne miej­sca czę­sto mają wy­peł­nio­ny gra­fik na­wet dwa lata do przo­du. Oczy­wi­ście, nie jest to re­gu­łą i pół roku czy 3 mie­sią­ce wcze­śniej też moż­na zna­leźć wol­ne miej­sca. Tego punk­tu nie moż­na jed­nak zo­sta­wić na ostat­nią chwi­lę – im mniej cza­su do ko­mu­nii, tym mniej­szy jest wy­bór i mo­żesz być zda­ny na to, co zostanie.

Koszt or­ga­ni­za­cji przy­ję­cia w re­stau­ra­cji za­czy­na się od ok. 100 zł za oso­bę. W za­leż­no­ści od lo­ka­lu trze­ba do­li­czyć jesz­cze: tort, kor­ko­we, al­ko­hol (je­śli chce­my go po­dać), de­ko­ra­cje sto­łu i krze­seł, ob­słu­gę kel­ner­ską, cia­sta, owo­ce, na­po­je. Śred­nio – z do­dat­ka­mi – za oso­bę trze­ba li­czyć 150–200 zł, czy­li przy 10 oso­bach to koszt 1500–2000 zł.

Wy­bie­ra­jąc lo­kal kie­ruj się:

 • lo­ka­li­za­cją,
 • udo­god­nie­nia­mi dla dzieci,
 • ja­ko­ścią potraw,
 • wiel­ko­ścią sali,
 • do­stęp­no­ścią klimatyzacji.

Duże sale, na któ­rych od­by­wa się dużo przy­jęć w jed­nym cza­sie, czę­sto w ce­nie ofe­ru­ją do­dat­ko­we atrak­cje dla dzie­ci, ta­kie jak za­ba­wy z ani­ma­tor­ka­mi czy dmu­cha­ny zamek.

Organizacja komunii w plenerze

Dom i re­stau­ra­cja to nie je­dy­ne miej­sca na tego typu przy­ję­cia. Ko­mu­nie od­by­wa­ją się w maju, więc już w cza­sie, kie­dy moż­na spo­dzie­wać się po­god­nych, sło­necz­nych, a cza­sem wręcz let­nich dni.

Szcze­gól­nie je­śli ko­mu­nia wy­pa­da pod ko­niec maja, war­to po­my­śleć o zor­ga­ni­zo­wa­niu przy­ję­cia pod na­mio­ta­mi. Taką im­pre­zę moż­na zor­ga­ni­zo­wać we wła­snym ogro­dzie lub na wy­na­ję­tych powierzchniach.

Przy­ję­cia w ple­ne­rze są mi­łym uroz­ma­ice­niem, szcze­gól­nie je­śli tra­fi nam się szcze­gól­nie upal­ny dzień. Mo­że­my też li­czyć na pięk­ne zdję­cia, po­nie­waż miej­sca ofe­ru­ją­ce im­pre­zy w ple­ne­rze dys­po­nu­ją naj­czę­ściej pięk­ną zie­lo­ną i ukwie­co­ną okolicą.

Wy­star­czy kil­ka le­ża­ków i pa­ra­so­li i go­ście będą mo­gli po­czuć się jak na wa­ka­cjach. W ta­kim miej­scu ła­twiej też o or­ga­ni­za­cję za­baw dla dzieci.

Sukienka, alba, garnitur

Ko­lej­ną rze­czą na li­ście za­ku­pów jest ubra­nie, w któ­rym dziec­ko pój­dzie do ko­mu­nii, a więc su­kien­ka, gar­ni­tur lub alba

W ostat­nich la­tach co­raz po­pu­lar­niej­sze jest ubie­ra­nie wszyst­kich dzie­ci w jed­na­ko­we pro­ste alby. Roz­wią­za­nie to jest o tyle wy­god­ne, że oszczę­dza dużo cza­su i pie­nię­dzy. W ta­kim przy­pad­ku alby za­ma­wia­ne są hur­to­wo lub wy­bie­ra się je­den wzór, któ­ry moż­na ła­two do­stać – tu wszyst­ko za­le­ży od de­cy­zji ro­dzi­ców. Koszt uży­wa­nej alby to na­wet 30 zł, no­wej – w za­leż­no­ści od wzo­ru – 100–200 zł.

W przy­pad­ku gdy dzie­ci idą do ko­mu­nii w gar­ni­tu­rach i su­kien­kach, ko­niecz­ne bę­dzie po­świę­ce­nie na ten ele­ment więk­szej ilo­ści cza­su – żeby zna­leźć od­po­wied­ni strój, praw­do­po­dob­nie trze­ba bę­dzie kil­ku­krot­nie przejść się z dziec­kiem po skle­pach. W przy­pad­ku gar­ni­tu­ru koszt to ok. 250 zł, ceny su­kie­nek za­czy­na­ją się od 200 zł, ale śred­nio za su­kien­kę trze­ba za­pła­cić 400 zł.

Bez wzglę­du na to, czy do ku­pie­nia jest alba, suk­nia czy gar­ni­tur, za­ku­py trze­ba za­pla­no­wać na 3–4 mie­sią­ce przed uroczystością.

Komunijne dodatki

Ubiór to nie wszyst­ko. Po­trzeb­ne są jesz­cze dodatki.

Dla dziew­czy­nek po­trzeb­ne będą wia­nek, rę­ka­wicz­ki, to­reb­ka, bo­ler­ko, raj­sto­py i buty. To koszt ok. 230 zł.

Dla chłop­ca po­trze­bu­je­my kra­wa­tu lub musz­ki, bu­tów, ko­szu­li – to do­dat­ko­we 170 zł.

Nie­za­leż­nie od płci dzie­ci będą po­trze­bo­wać ró­żań­ca, ksią­żecz­ki, świe­cy, pa­miąt­ko­wej chu­s­ty – to ko­lej­ne 60 zł. Tego rów­nież war­to nie zo­sta­wiać na osta­nia chwi­lę i ku­pić ra­zem z gar­ni­tu­rem i sukienką.

Fryzura dla dziewczynek

Fry­zu­rę moż­na wy­ko­nać sa­me­mu albo sko­rzy­stać z po­mo­cy fry­zje­ra. Je­śli de­cy­du­je­my się na pierw­szą opcję, fry­zu­rę prób­ną naj­le­piej zro­bić co naj­mniej 2 ty­go­dnie wcze­śniej, żeby w ostat­niej chwi­li nie oka­za­ło się, że jed­nak nie po­tra­fi­my wy­ko­nać ja­kie­goś upię­cia lub bra­ku­je nam spi­nek. Moż­na też po pro­stu za­mó­wić fry­zje­ra, co może oszczę­dzić wie­lu stre­sów. Koszt ta­kiej usłu­gi to ok. 100 zł.

Fry­zu­rę dla dziew­czyn­ki trze­ba wy­brać jesz­cze przed za­ku­pie­niem wian­ka i ozdób do wło­sów: je­śli wło­sy będą upię­te w ko­czek, po­trzeb­ny bę­dzie mały wia­nek, przy luź­no upię­tych fry­zu­rach – zwy­kły wia­nek na całą gło­wę. Nie­ko­niecz­nie trze­ba tu sta­wiać na sztucz­ne ozdo­by, moż­na po­my­śleć o tra­dy­cyj­nym wian­ku z ży­wych kwia­tów. Ceny za­czy­na­ją się od ok. 50 zł, ale wia­nek moż­na też oczy­wi­ście zro­bić sa­mo­dziel­nie z po­lnych kwiatów.

Fotograf i kamerzysta

Nie moż­na za­po­mnieć o upa­mięt­nie­niu tego dnia! Czę­sto sama uro­czy­stość w ko­ście­le jest uwiecz­nia­na przez jed­ne­go wspól­ne­go ka­me­rzy­stę i fo­to­gra­fa. Wszyst­ko za­le­ży od fotografa,a le prze­waż­nie moż­na li­czyć na na­gra­nia z ko­mu­nii i prób, zdję­cia gru­po­we i indywidualne.

Koszt ta­kiej usłu­gi za­czy­na się od 60 zł za dziec­ko. Or­ga­ni­za­cja tego ele­men­tu też spo­czy­wa tyl­ko na wy­bra­nym ko­mi­te­cie or­ga­ni­za­cyj­nym, więc je­śli do nie­go nie na­le­żysz, Two­je za­da­nia koń­czą się na za­pła­ce­niu usta­lo­nej skład­ki. Je­śli na­to­miast je­steś w ko­mi­te­cie or­ga­ni­za­cyj­nym pa­mię­taj, że fo­to­gra­fa war­to za­mó­wić na­wet z rocz­nym wyprzedzeniem.

Do­dat­ko­wo za upa­mięt­nie­nie przy­ję­cia trze­ba za­pła­cić ok. 500 zł w przy­pad­ku fo­to­gra­fa i tyle samo za ka­me­rzy­stę. O tym tak­że war­to po­my­śleć ok. rok wcześniej.

Atrakcje na komunię

Po­dob­nie jak we­se­le ko­mu­nię moż­na uatrak­cyj­nić róż­ny­mi roz­ryw­ka­mi. Naj­po­pu­lar­niej­szą i naj­prak­tycz­niej­szą opcją jest za­mó­wie­nie ani­ma­to­ra. W koń­cu na ko­mu­nii naj­waż­niej­sze są dzie­ci, więc war­to za­pew­nić im cie­ka­wą rozrywkę.

Je­śli w re­stau­ra­cji, gdzie pla­nu­je­my urzą­dzić przy­ję­cie, bę­dzie jed­na lub wię­cej ko­mu­nii, war­to po­ro­zu­mieć się w tej spra­wie i za­mó­wić więk­sze ani­ma­cje z róż­ny­mi warsz­ta­ta­mi i sta­no­wi­ska­mi. W pod­sta­wo­wej opcji za 3 h za­ba­wy i 2 ani­ma­to­rów trze­ba za­pła­cić ok. 600 zł.

Na tym atrak­cje się jed­nak nie koń­czą: moż­na wy­na­jąć ma­gi­ka, klau­na, szczu­dla­rza, za­mó­wić can­dy bar lub fo­to­bud­kę. Moż­li­wo­ści jest wie­le i osta­tecz­ny wy­bór za­le­ży tyl­ko od in­dy­wi­du­al­nych preferencji.

Czę­stym błę­dem ro­dzi­ców jest nie do­ma­ga­nie się umów od firm, w któ­rych ta­kie usłu­gi się za­ma­wia. Bez tego nie mam żad­nej gwa­ran­cji na to, że fak­tycz­nie ktoś po­ja­wi się na przy­ję­ciu i nie mamy pra­wa do re­kla­ma­cji. War­to, więc o to za­dbać. O tym dla­cze­go war­to pod­pi­sy­wać umo­wy mo­żesz wię­cej prze­czy­tać tu­taj.

Co jeszcze jest do zorganizowania?

Or­ga­ni­za­cja ko­mu­nii na tym się nie koń­czy: nie moż­na za­po­mnieć o ro­dzi­cach i ro­dzeń­stwie. Dla nich tak­że trze­ba ku­pić nowe stro­je, za­mó­wić fryzjera.

W za­leż­no­ści od lo­ka­li­za­cji sali ko­niecz­ne może oka­zać się wy­na­ję­cie trans­por­tu dla gości.

Trze­ba też pa­mię­tać o pre­zen­cie dla ka­te­che­ty przy­go­to­wu­ją­ce­go dzie­ci do ko­mu­nii, mo­żesz rów­nież przy­go­to­wać małe po­da­run­ki dla gości.

Organizacja komunii – podsumowanie

Pod­su­mo­wu­jąc: co, kie­dy i za ile? Je­śli nie wie­dzia­łeś, jaką kwo­tę wpi­sać do bu­dże­tu, to wy­li­cze­nie po­mo­że Ci zde­cy­do­wać, któ­re ele­men­ty chcesz albo mu­sisz uwzględ­nić i ile mogą one kosztować.

2 lata-3 mie­sią­ce wcześniej
Re­zer­wa­cja sali – ok. 2000 za 10 osób

1 rok-4 mie­sią­ce wcześniej
Re­zer­wa­cja fo­to­gra­fa lub ka­me­rzy­sty – ok. 500 zł

8 mie­się­cy wcześniej
Roz­po­czę­cie prób do komunii

6–4 mie­sią­ce wcześniej
Za­mó­wie­nie de­ko­ra­cji do ko­ścio­ła – ok. 50 zł

6–3 mie­sią­ce wcześniej
Ani­ma­tor­ki – ok. 600 zł
Inne atrakcje

4–3 mie­sią­ce wcześniej
Za­kup suk­ni, gar­ni­tu­ru, do­dat­ków – ok. 600 zł
Fry­zjer – ok. 100 zł
Go­to­wy wia­nek z ży­wych kwia­tów – ok. 50 zł
Ro­ze­sła­nie za­pro­szeń – ok. 50 zł

3–2 mie­sią­ce wcześniej
Za­kup pre­zen­tu dla ko­ścio­ła – ok. 50 zł
Za­mó­wie­nie or­ga­ni­sty – ok. 50 zł

Ra­zem: 4050 zł

Or­ga­ni­za­cja ko­mu­nii w re­stau­ra­cji dla 10 osób – z fo­to­gra­fem i ani­ma­cja­mi dla dzie­ci, su­kien­ką lub gar­ni­tu­rem – bę­dzie kosz­to­wać ok. 4050 zł. Przy 20 oso­bach kosz­ty bę­dzie wy­no­sił już ok. 6000 zł i o ta­kiej im­pre­zie war­to za­cząć my­śleć na­wet dwa lata wcześniej.

Za­pi­sa­łeś już kwo­tę jaką chcesz prze­zna­czyć na ko­mu­nię? Świet­nie – do­licz do niej jesz­cze 10% na wszel­kie nie­spo­dzie­wa­ne wydatki.

O czym pamiętać organizując komunię?

Wszyst­kie ko­mu­nie od­by­wa­ją się w jed­nym mie­sią­cu – maju. Na­gro­ma­dze­nie im­prez w tym cza­sie jest duże, do tego do­cho­dzą jesz­cze po­pu­lar­ne w tym cza­sie ślu­by, dla­te­go zna­le­zie­nie sal, fo­to­gra­fów czy ani­ma­to­rów na ostat­nią chwi­lę może być problemem.

Nie zo­sta­wiaj re­zer­wa­cji na ostat­nią chwi­lę. Wy­bie­ra­jąc pro­fe­sjo­nal­ne fir­my pod­pi­su­jesz umo­wę na daną usłu­gę, więc nie mu­sisz się oba­wiać utra­ty za­licz­ki, nie­do­trzy­ma­nia umo­wy czy tego, że ktoś o za­po­mni o Two­im zleceniu.

Je­steś już po czy jesz­cze przed or­ga­ni­za­cją ko­mu­nii? Jak to wy­glą­da u Cie­bie? Po­dziel się swo­ją opi­nią w komentarzach!


Je­śli za­sta­na­wiasz się nad tym jak za­pa­no­wać nad sza­leń­stwem ko­mu­nij­nym pod­po­wia­dam jak za­pla­no­wać, zor­ga­ni­zo­wać, prze­żyć du­cho­wo i za­pa­mię­tać ten je­dy­ny dzień w ży­ciu dziec­ka. Klik­nij, a znaj­dziesz wię­cej ar­ty­ku­łów z cy­klu do­ty­czą­ce­go ko­mu­nii.


Ar­ty­kuł przy­go­to­wa­ła Jo­an­na Dzik – event ma­na­ger w Aka­de­mii Do­brej Za­ba­wy Sów­ka, któ­ra od lat zaj­mu­je się or­ga­ni­za­cją naj­róż­niej­szych przy­jęć, a w szcze­gól­no­ści ani­ma­cją dla dzieci.

Fot. Jake Prze­spo, CC BY 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 14 Data | 3 kwietnia 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano: ,

 • Boszzzzz cze­ka mnie to za rok i już się trzę­sę! Mam miej­sce w domu, ale te­ścio­wa uwa­ża, że po­win­ni­śmy wy­na­jąc lo­kal! Mnie jest przy­kro bo nie będe pła­cić gru­bych pie­nię­dzy by mo­gła się na­wpy­chac jej ro­dzi­na, kie­dy mo­gła­bym za to cór­kę za­brać na faj­ne wa­ka­cje! Mam też do­dat­kwy kło­pot, mam sio­strzeń­ca-chrze­śnia­ka w wie­ku mo­jej cór­ki i na 99% będa mie­li ko­mu­nie w tym sa­mym dniu w dwóch róż­nych miejscach 🙁

  • A może zrób­cie ra­zem? W koń­cu część go­ści bę­dzie na oby­dwu imprezach.

   • Nie­ste­ty i chrze­śniak szwa­gra ma w tym cza­sie ko­mu­nię 🙁 dwie róż­ne miej­sco­wo­ści, trzy ro­dzi­ny, nie da się połączyć 🙁

 • Ju­sty­na

  Moja przy­ja­ciół­ka jest w trak­cie przy­go­to­wań do ko­mu­nii dla swo­jej trój­ki (!) dzie­cia­ków. Z pew­no­ścią bę­dzie za­in­te­re­so­wa­na tekstem.

 • Tak, my za 2 mie­sią­ce, dzię­ki za ten wpis, bo się bar­dzo przyda 🙂

 • z tym fo­to­gra­fem to cza­sa­mi­by­wa pro­blem ze zna­le­zie­niem opowiedniego

 • Ka­ta­rzy­na Formela

  U mnie to już trze­cia ko­mu­nia, pierw­sza w domu, dru­ga w re­stau­ra­cji, trze­cia bę­dzie w ple­ne­rze. Ni­gdy nie wy­da­łam ta­kiej kwo­ty jaką po­da­jesz i li­czę na to i tym ra­zem. Choć przy­znam nie są to wy­gó­ro­wa­ne ceny. Po­cie­sza­ją­ce jest to, że część płat­no­ści jest roz­ło­żo­na w cza­sie, zwróć­cie na to uwagę.

  • Dużo za­le­ży i od wła­sne­go wi­dzi­mi­się i od miej­sco­wo­ści, w któ­rej jest im­pre­za. W koń­cu War­sza­wa nie­rów­na prowincji.

 • Ma­cie­rzyn­stwo-raz!

  Jak to do­brze, że ja mam jesz­cze na to czas 🙂

 • Szcze­rze mó­wiąc, tro­chę mnie to prze­ra­ża, a na­wet tro­chę nie do­wie­rzam. Mnie sala we­sel­na w pa­kie­cie all in­c­lu­si­ve wy­nie­sie nie­wie­le wię­cej, niż kosz­tu­je wy­na­ję­cie sali na ko­mu­nię (mam na my­śli cenę od oso­by, oczy­wi­ście). Prze­cież ko­mu­nia to żad­ne wiel­kie halo, to ma być prze­ży­cie dla dzie­ci (to, że tak na­praw­dę nie ro­zu­mie­ją, o co w tym cho­dzi to już inna spra­wa), po co ro­bić z tego małe we­se­le? Wy­na­jem sali, ka­me­rzy­sta, fo­to­graf, ani­ma­tor, fry­zjer, se­rio? Moim zda­niem to po­win­na być uro­czy­stość dla naj­bliż­szych, a nie wy­staw­na biba, któ­ra oczy­wi­ście po­win­na się jesz­cze zwrócić.

  • Pa­trząc jed­nak, że tej na­praw­dę naj­bliż­szej ro­dzi­ny mam obec­nie 32 oso­by, a na moim we­se­lu było 60, to rze­czy­wi­ście ko­mu­nia jest ma­łym weselem.

 • z jed­nej stro­ny la­men­tu­je się, że dzie­ci nie in­te­re­su­ją się Bo­giem, a z dru­giej na­wet Ko­ściół robi z ko­mu­nii biz­nes. Waż­niej­sze są pre­zen­ty, opła­ty, ide­al­ny strój. Tro­chę to smutne.