Archiwum wg miesiąca: s

Epistolografia Image

Epistolografia

Masz wia­do­mość!” — woła mnie pro­gram pocz­to­wy, w ni­czym nie przy­po­mi­na­ją­cy tego z jed­nej z naj­lep­szych ko­me­dii ro­man­tycz­nych lat 90-tych. Tyl­ko że mnie w tym XXI wie­ku ko­cha przede wszyst­kim pe­wien Pan Spam. Na sto­le we­so­ło pod­ska­ku­je ko­mór­ka w takt wietrz­nych dzwo­necz­ków. SMS z in­for­ma­cją o wy­sta­wio­nej fak­tu­rze za usłu­gi pew­nej sie­ci. Wzrok pada na sta­ry, czer­wo­ny se­gre­ga­tor. Nie ma w nim do­ku­men­tów czy no­ta­tek — trzy­mam w nim li­sty. To li­sty mi­ło­sne. To li­sty od męż­czyzn, któ­rzy byli bli­scy ser­cu.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 11 lutego 2015
P E G I, sregi Image

P E G I, sregi

Za­nim wła­snym dzie­ciom po­zwo­lę oglą­dać ja­kiś film czy grać w grę, spraw­dzam je. In­ter­ne­tu jed­nak nie ocen­zu­ru­ję, dla­te­go mu­szę na­uczyć jak z nie­go ko­rzy­stać.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 10 lutego 2015
Raz, dwa, trzy, szukasz Ty! Image

Raz, dwa, trzy, szukasz Ty!

- Ko­cha­nie, po­wiedz mi, gdzie scho­wa­łaś klu­czyk? — za­py­ta­ła ro­dzi­ciel­ka.
— Pod żół­tym kwiat­kiem — od­rze­kłam i wska­za­łam na łąkę peł­ną ka­czeń­ców.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 9 lutego 2015
A gdyby to była Twoja matka Image

A gdyby to była Twoja matka

Dy­go­czę. To chy­ba emo­cje. Mam po­cze­kać na ka­ret­kę. Po­go­to­wie Ra­tun­ko­we ma swo­ją bazę ja­kiś ki­lo­metr stąd, nie po­win­ni za dłu­go je­chać. Nie mogę uwie­rzyć, że w XXI wie­ku nikt nie miał przy so­bie swo­je­go te­le­fo­nu. Prze­cież te­raz lu­dzie no­szą ko­mór­kę na­wet do WC, by ko­rzy­stać z niej sie­dząc na se­de­sie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 8 lutego 2015
K#<span class=&wa też kobieta Image" />

K#&wa też kobieta

Na­wet je­śli sta­ra­my się o po­praw­ność ję­zy­ko­wą na co dzień, nie unik­nie­my przy­pad­ku ze­tknię­cia się dziec­ka z wul­ga­ry­zma­mi. Nie­ste­ty dzie­ci sły­szą wszyst­ko, cze­go sły­szeć nie po­win­ny.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 lutego 2015
Poradzisz sobie sam Image

Poradzisz sobie sam

Jak za­chę­cić, a nie znie­chę­cić dziec­ko do dzia­ła­nia? Wy­star­czy po­zwo­lić mu dzia­łać sa­mo­dziel­nie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 5 lutego 2015
25 zamienników popularnych, motyla noga, przekleństw Image

25 zamienników popularnych, motyla noga, przekleństw

Być może ob­ra­cam się w nie­wła­ści­wym to­wa­rzy­stwie, nie­mniej jed­nak nie znam oso­by, któ­ra nie wy­ra­zi­ła­by choć­by raz swo­je­go gnie­wu, dez­apro­ba­ty czy bez­sil­no­ści so­czy­stym sło­wem na K.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 4 lutego 2015